PREMIJER NEZIR PIVIĆ: VLADA ULAZI U NOVU GODINU SA USVOJENIM SVIM BUDŽETIMA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu u iznosu od preko 280 miliona KM, a donijela je i više odluka o izdvajanju sredstava za podsticaje, pomoći i finansiranje projekata.

Usvojila je odluke o dodjeli podsticaja poljoprivredi i privredi u iznosu od oko 1,3 miliona KM, zatim pojedinačnoj podršci borcima u iznosu oko 170.000 KM, kao i izdvajanju sredstava u okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za izgradnju i rekonstrukciju objekata od posebnog značaja za kanton, odnosno nacionalnih spomenika u iznosu oko 70.000 KM.

- Mi ćemo naredne sedmice imati na Skupštini ZDK-a usvojene sve budžete - Budžet ZDK za 2024. godinu, rebalans Budžeta za 2023. godinu i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i budžet Službe za zapošljavanje ZDK-a, tako da možemo konstatirati da je Vlada ZDK-a, iako je imenovana prije četvrdesetak dana, uspjela da izvrši sve svoje obaveze i da narednu budžetsku godinu ulazi spremna sa aspekta usvajanja finansijskih planova - rekao je premijer Pivić.

Press služba ZDK

PROJEKTOM E-UPRAVA UBRZAT ĆE SE PROCEDURE IZDAVANJA ODOBRENJA ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA

Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline su 07. i 08.12.2023. godine učestvovali na dvodnevnoj konferenciji na temu "Usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti građenja", koju je organizovalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja uz podršku USAID-a.

Na konferenciji je predstavljen projekat „E-uprava“. Cilj ovog projekta je da se odobrenja za izgradnju građevina izdaju elektronskim putem i time smanji papirologija potrebna za njihovo dobijanje, a samim tim da se ove procedure ubrzaju i pojednostave. Projekat je u potpunosti podržan od strane USAID-a.

Elektronsko izdavanje e-dozvola je, prema najavama ministra Federalnog ministarstva prostornog uređenja, planirano sljedeće godine, a uslov je da Federalni parlament usvoji izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Za primjenu elektronskog postupka na nižim nivoima vlasti neophodno je da svi kantoni prilagode svoje zakone o građenju, a Zeničko-dobojski kanton je prvi u Federaciji BiH to i učinio usvajanjem novog zakona o prostornom uređenju i građenju od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 14. sjednici održanoj dana 07.11.2023.godine.

Postupak donošenja i usvajanja zakona o prostornom uređenju i građenju za područje Zeničko-dobojskog kantona je, na konferenciji, detaljno obrazložila i prezentovala pomoćnica ministra Ministarstva za prostorno uređenje i građenje i zaštitu okoline ZDK, Aida Sumbuljević. Naglasila je da je podrška USAID-a, putem projekta "E-uprave" bila od velikog značaja u stvaranju zakonskog okvira za uvođenje elektronskog vođenja postupaka u oblasti građenja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Bitno je naglasiti da je ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline sa svojim stručnim osobljem iz sektora za prostorno uređenje i građenje još od 2020. godine aktivno uključeno u realizaciju projekta E-uprave, i da je u potpunosti podržalo aktivnosti općine Tešanj za implementaciju novog elektronskog sistema u postupcima ishodovanja građevinskih dozvola.

Usvajanjem novog zakona o prostornom uređenju i građenju za područje Zeničko-dobojskog kantona ispunjen je prvi i osnovni uslov za elektronsko vođenje upravnih postupaka kod odobravanja izgradnje građevina i uslov za provođenje zakona o elektronskom dokumentu u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 55/13), čime je omogućeno da općina Tešanj, kao pilot općina i dio tima projekta „E-uprave“, bude prva općina u BiH, koja će izdavati odobrenja za građenje elektronskim putem.

- Očekujemo da će se u što skorije vrijeme donijeti i neophodne izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i federalni propis kojim se reguliše elektronski postupak razmjene i obrade dokumenata, kako bi, što prije, uz pomoć USAID-a krenuli u realizaciju projekta „E-uprave“ i uključili sve gradove i općine kantona u ovaj projekat. Nadamo se da će i drugi kantoni slijediti naš svijetli primjer – zaključila je u svojoj prezentaciji pomoćnica ministra Aida Sumbuljević.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

OBNOVLJENA ŽELJEZNIČKA LINIJA PODLUGOVI-VAREŠ: PREMIJER PIVIĆ I ČLANOVI VLADE PODRŽALI NAJVEĆU POSLIJERATNU INVESTICIJU U BIH

Svečanom vožnjom obilježeno je ponovno pokretanje željezničke linije Podlugovi-Vareš Majdan. Željeznička pruga duga 24 kilometra posljednji put je bila u upotrebi 1992. godine, a čišćenje i rekonstrukcija pruge povjerena je britanskoj kompaniji "Adriatic Metals", koja će na području Vareša u novoizgrađenom rudniku početkom iduće godine krenuti s eksploatacijom rude srebra, cinka i olova.

U putničkoj kompoziciji, među brojnim zvanicama, bili su i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, premijer Nezir Pivić, ministar za privredu Samir Šibonjić te ministrica finansija Dženana Čišija.

Premijer Pivić je naglasio da je oživljavanje rudarstva u Varešu jedna od najvećih poslijeratnih investicija u Bosni i Hercegovini te da mu je drago što se ova investicija realizuje upravo na području ZDK-a.

- Mi veoma često ističemo da je ZDK kičma privrednog razvoja FBiH i države BiH i čvrsto vjerujemo da će od ovog projekta korist imati građani, prije svega Vareša, a onda i cjelokupnog kantona, FBiH i BiH. Mislim da će ovakvih projekata biti i u budućnosti u ZDK-u, jer smo opredijeljeni da održimo ali i unaprijedimo privredni razvoj - rekao je premijer Pivić.

Naglasio je da je, bez obzira na značaj privrednog razvoja, na prvom mjestu zdravlje stanovništva i okoliša na ovom području.

- Važno nam je da se zaštiti okolina, a samim tim i zdravlje ljudi i o tome se vodilo računa, jer da investitor nije pribavio sve potrebne dozvole, do ovog projekta ne bi ni došlo. Mi ostajemo posvećeni da pratimo zaštitu okoline i u tom smislu i zaštitu života ljudi na ovom prostoru - rekao je premijer ZDK-a, istakavši zadovoljstvo što je na licima građana Vareša vidio radost i nadu u bolju budućnost.

Generalni direktor "Adriatic Metals" Paul Cronin rekao je da kompanija planira eksploatisati rudu u Varešu 20 do 30 godina, a ključni značaj cjelokupnog projekta je što će rudnik biti "katalizator koji će osigurati da se BiH opet nađe na mapi Evrope".

Investicija u rudnik u Varešu jedna je od najvećih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. "Adriatic Metals" je samo prošle godine investirao 245 miliona KM, što je 25 posto ukupnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će rudnik godišnje obrađivati 800.000 tona rude, koja će se željeznicom transportovati do luke Ploče.

Press služba ZDK

VLADA ZDK UPLATILA EGZISTENCIJALNU NAKNADU ZA MJESEC NOVEMBAR

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) uplatila je novčanu egzistencijalnu naknadu za mjesec novembar za demobilizirane branioce i supružnike umrlih demobiliziranih branilaca do 57 godina života koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK-a. Ukupna visina uplaćenih sredstava iznosi 589.665,00KM za 3.173 korisnika naknade.

Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica rekao je da su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu dužni do 31.12.2023. godine dostaviti ažuriranu dokumentaciju nadležnim gradskim/općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, a u cilju nastavka isplate naknade u narednoj budžetskoj godini.

Za sve informacije o načinu dostave dokumentacije, korisnici naknade mogu se obratiti nadležnim gradskim/općinskim službama.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

PUNA PODRŠKA SKUPŠTINSKE VEĆINE NOVOJ VLADI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Predstavnici političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koji čine većinu u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali su danas s premijerom Nezirom Pivićem i ministrima o radu Vlade i planovima za 2024. godinu.

Premijer Pivić je prezentirao aktivnosti koje je Vlada preduzimala od imenovanja krajem oktobra, naglasivši da je fokus bio na izradi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, čije se usvajanje u Skupštini očekuje do kraja ove godine. To će, kako je istakao, omogućiti Vladi da na vrijeme donese programe utroška sredstava te realizuje značajne projekte za građane i sve jedinice lokalne samouprave u ovom kantonu.

Naveo je da je Vlada fokusirana i na unapređenje ukupnog privrednog ambijenta te jačanje konkurenosti malih i srednjih preduzeća, posebno izvozno orijentisanih, kao i stvaranje uslova za privlačenje novih domaćih i stranih investicija, koje bi dodatno ojačale poziciju Zeničko-dobojskog kantona kao kičme privrede Federacije BiH.

Predstavnici skupštinske većine dali su punu podršku novoj Vladi Zeničko-dobojskog kantona, istakavši da je većina stabilna i komotna, što garantuje prohodnost zakona, odluka, mjera i aktivnosti u svim oblastima iz ekspozea predstavljenog prilikom potvrđivanja Vlade, a koje će biti sadržane u Programu rada Vlade za 2024. godinu.

Press služba ZDK

POTPISANI UGOVORI ZA REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA U POVRATNIČKIM MJESNIM ZAJEDNICAMA ZDK-a

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Antonio Šimunović potpisao je u sjedištu Vlade ugovore o realizaciji infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama u ovom kantonu.

Za realizaciju infrastrukturnih projekata na području općine Maglaj ukupno su odobrena sredstva u iznosu od 68.546,00 KM po osnovu dva zaključena ugovora za izgradnju i sanaciju društvnih domova u mjesnim zajednicama Kopice i Novi Šeher te za područje grada Zavidovići, odnosno mjesnu zajednicu Stipovići, sredstva u iznosu od 20.000,00 KM na ime završetka druge faze modernizacije ulične rasvjete u toj povratničkoj mjesnoj zajednici.

Ministar Šimunović je prilikom potpisivanja ugovora iskazao svoju namjeru da nastavi sa realizacijom ovakvih programskih zadataka ministarstva i u narednoj budžetskoj godini, istaknuvši da je opredjeljenje ministarstva kojim rukovodi i Vlade Zeničko-dobojskog kantona da ovakvim infrastrukturnim projektima osiguraju uvjete za dostojanstven život povratnika i ostanak na svojim ognjištima.

Press služba ZDK

OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI I LJEKARSKOM PREGLEDU DJECE POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GODINI PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU (POPOiO)

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, planira implementaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, u skladu sa članovima 22., 46., 48., 52., 56. i 58. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Zeničko-dobojskog kantona'', broj: 7/10, 8/12).

•    Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2023/2024. godini namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2024. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.
•    Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.
•    U cilju zaštite zdravlja djece, roditelja i svih radnika u osnovnim školama, za evidentiranje nije potrebno prisustvo djece niti prilaganje bilo kakve dokumentacije. Evidencija djece će se obaviti u prostorijama škola.
•    Evidencija djece se vrši u periodu od 12.12.2023. godine do 22.12.2023. godine u školi koju će djeca pohađati.
•    O ljekarskom pregledu djece-polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja.
•    O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebnoj dokumentaciji, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

VLADA ODOBRILA POTICAJE ZA PROIZVOĐAČE BROJLERA, OTKUPLJIVAČE VOĆA I POVRĆA I MJERE ISPITIVANJA I KONTROLE MUZNIH GRLA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) je na danas održanoj 6. sjednici, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, usvojila više odluka i zaključaka u iznosu od oko 400.000,00 KM, a koji su vezani za realizaciju Programa utroška sredstava Budžeta ZDK za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu.

Vlada je opredijelila iznos od 380.000 KM na ime podrške za proizvodne farme brojlera, kao strateški važne proizvodnje za ZDK, a donijela je i odluku o odobravanju sredstava na ime podrške za otkupljivače svježeg povrća i voća u iznosu od 20.000,00 KM.

Iz Programa utroška sredstava Budžeta ZDK za zdravstvenu zaštitu životinja u 2023. godini opredijeljena su sredstva veterinarskim stanicama u iznosu od 108.280,00 KM na ime provođenja mjere dijagnostičkog ispitivanja i kontrole zdravlja muznih grla.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nastavit će u narednom periodu i realizaciju svih drugih aktivnosti sadržanih u Programu poticaja poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu na području ZDK-a.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

PREMIJER PIVIĆ I MINISTAR ŠIBONJIĆ U SLUŽBENOJ POSJETI REPUBLICI TURSKOJ: VODEĆI INVESTITORI U OBLASTI TURIZMA U EGEJSKOJ REGIJI ISKAZALI INTERES ZA ULAGANJE U ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar privrede Samir Šibonjić borave u službenoj posjeti Republici Turskoj, gdje će se sastati sa predstavnicima državnih privrednih komora, kao i sa mnogobrojnim privrednicima i investitorima.

Prvog dana posjete, u Izmiru su se sastali sa Mehmetom İšlerom, predsjednikom Udruženja turističkih agencija i hoteljera Egejske regije i potpredsjednikom Turske federacije hotelijera. U srdačnom razgovoru razmijenili su informacije o stanju u oblasti turizma u dvije zemlje.

-Poseban fokus bio je na turističkim ponudama. Iskoristio sam priliku i istakao još uvijek nedovoljno iskorištene potencijale kojima raspolaže naš kanton. Bogatstva i ljepote koje imamo naša su prilika koju moramo iskoristiti. Uvaženog domaćina upoznao sam sa opredjeljenjem vlade koju predvodim da u narednim godinama napravimo značajan iskorak u razvoju turističke infrastrukture. Sretan sam što mogu objaviti da smo na tom putu dobili važnog partnera i prijatelja - rekao je premijer Pivić.

Naglasio je da Republika Turska spada medu pet vodećih država svijeta po broju turističkih posjeta te da znanja i iskustva koja su usvojili na putu svog rasta i razvoja predstavljaju neprocjenjivu vrijednost i za ovaj kanton.

-Zato mi je posebno drago da smo već konkretizirali našu saradnju i zakazali novi sastanak sa nekima od najznačajnijih investitora Egejske regije u oblasti hotelijerstva. Na iskazani interes za ulaganje u naš kanton ponudili smo svaki vid podrške. Nastojat ćemo da već u narednoj godini započnemo realizaciju projekata koji će biti značajni kako za naš kanton tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu - rekao je premijer ZDK.

Premijer Pivić i ministar Šibonjić su posjetili 17. Sajam turizma u Izmiru, gdje su napravili dodatne konekcije sa potencijalnim investitorima. Ministar Šibonjić je dogovorio međusobne posjete delegacija privrednih komora koje bi trebale rezultirati novim poslovnim prilikama.

- Imat ćemo jedinstvenu priliku da već početkom naredne godine našim privrednicima otvorimo prostor za ulazak na nova tržišta i u cilju stvaranja novih poslovnih partnerstava. Privreda ZDK je kičma razvoja cijele države, a mi ćemo je učiniti još snažnijom. Regionalni smo lideri u nekoliko značajnih industrijskih oblasti, zašto to ne bismo pokušali i u oblasti kontinentalnog turizma. Naši ljudi su vrijedni. Uz know-how, podršku vlasti, možemo naše prirodne potencijale pretvoriti brzo u nove privredne potencijale - rekao je ministar Šibonjić.

Press služba ZDK

MINISTRI U VLADI ZDK I POLICIJSKI KOMESAR POSJETILI POVRATNICU LJEPOSAVU PETKOVIĆ

Ljeposavu Petković, povratnicu u Stošnicu kod Vozuće, koju su u srijedu navečer u porodičnoj kući napala dva nepoznata lica, danas su posjetili ministri u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović i ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica te komesar Uprave policije Admir Gazić.

Članovi Vlade osudili su napad rekavši da su došli ne samo da pruže moralnu, nego i materijalnu i svaku drugu podršku, te da Vlada ima nultu toleranciju prema bilo kojem obliku nasilja, a posebno nad povratničkom populacijom.

- Čuli ste kakve je poruke prenijela gospođa Ljeposava da ona nikad ne bi ostavila svoje mjesto i da nema ništa na svijetu što bi joj mogli ponuditi, a da ona napusti svoje ognjište. Mi smo došli da je podržimo u tome i da svakom drugom, ne samo ovdje, nego na teritoriju čitave BiH, pošaljemo ovakvu poruku i apeliramo na sve vlade da se u tom smislu tako ponašaju i daju podršku ljudima koji hoće da se vrate na svoje - rekao je ministar Mušija koji je u Vozuću došao kao zamjenik premijera Nezira Pivića.

Mušija je rekao da će Vlada obaviti razgovore sa lokalnim vlastima u Zavidovićima kako bi se povratnicima pružila maksimalna podrška, najavivši da će resorno ministarstvo u Vladi ZDK-a odobriti konkretnu pomoć napadnutoj povratnici.

Dodao je da mu je posebno drago što je u delegaciji bio i policijski komesar, koji će poduzeti sve što je potrebno da se ovakve i slične stvari više nikad ne dese.

Komesar Gazić je rekao da službenici Uprave policije poduzimaju intenzivne radnje kako bi se pronašli izvršioci ovog krivičnog djela, najavljujući pojačane preventivne mjere službenika Uprave policije, odnosno PS Zavidovići. Naglasio je da kroz naselje prolazi tranzitni put, zbog čega postoji povećan rizik od ovakvih krivičnih djela.

- Naš osnovni zadatak je sigurnost građana i sve ćemo uraditi da građani budu sigurni i da se ovakvi događaji ne dešavaju. Istraga ide svojim tokom. Preduzimamo sve neophodne mjere i radnje da dođemo do izvršilaca ovog krivičnog djela - rekao je komesar Gazić.

Press služba ZDK

MINISTAR MIRZA MUŠIJA UGOSTIO DOBITNIKE NAGRADE REKTORA UNIVERZITETA U ZENICI

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija ugostio je dobitnike nagrade rektora Univerziteta u Zenici za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija na sva tri studijska ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini.

Prijemu u uredu premijera prisustvovali su dobitnici nagrade Ragib Pugonja, doktor medicine, Edin Kohnić, inženjer softverskog inženjerstva, Amila Mehić, diplomirani inženjer mašinstva, Adnan Spahić, diplomirani ekonomista, Zerina Polimac, diplomirani pravnik, Mirza Imamović, magistar prava i Borislav Jeličić, doktor pravnih nauka.

Prijemu zbog privatnih obaveza nisu prisustvovali Lea Kokorović, profesor matematike i informatike i Merima Muratović, diplomirani profesor arapskog jezika i književnosti te Amar Ćatović, magistar studijskog programa Softversko inženjerstvo.

Ministar Mušija uputio je čestitke dobitnicima nagrada, rekavši da su oni svijetli primjer posvećenosti obrazovanju i nauci, uz zahvalu na svemu što rade i čime doprinose napretku cjelokupnog društva.

- Vlada prepoznaje i podstiče akademski i naučni rad, jer je znanje jedna od osnovnih poluga razvoja. I dalje će biti podržavani, jer su ovo snage koje trebaju preuzeti poluge u društvu, ali i kako bismo jačali nastavni kadar na Univerzitetu u Zenici - rekao je ministar Mušija.

U ime dobitnika nagrade, ministru Mušiji i pomoćniku ministra za visoko obrazovanje Arnelu Kalušiću, na prijemu se zahvalila Zerina Polimac, rekavši da je ova nagrada i podrška institucija motivišu da nastavi akademsku karijeru.

-Ovakvi sastanci su veoma korisni, jer mogu doprinijeti kako ministarstvu da poboljša svoj rad, tako i nama da iznesemo svoje potrebe koje će, vjerujem, nekada biti pretočene u praksu - rekla je Polimac.

Borislav Jeličić iz Banjaluke je na Pravnom fakultetu u Zenici završio drugi i treći ciklus studija, a dobitnik je nagrade rektora kao doktor pravnih nauka sa ostvarenih 10,4 boda.

-Imao sam srdačan prijem i zato sam se odlučio da ovdje završim i doktorski studij. Uživao sam odličnu podršku profesora i drugih kolega i upoznao razne principe rada, što mi je pomoglo u mom profesionalnom pristupu jer se trenutno bavim advokaturom - rekao je Jeličić.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:

PREMIJER NEZIR PIVIĆ U BRISELU: ZDK ISPUNIO SVE OBAVEZE IZ PROGRAMA INTEGRISANJA BIH U EU

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić obratio se danas učesnicima Drugog političkog foruma na visokom nivou o EU integracijama Bosne i Hercegovine (BiH), koji je održan u Briselu.

Zahvalio se Evropskoj komisiji (EK) i svim institucijama Evropske unije (EU) za kontinuiranu i snažnu podršku BiH na putu prema punopravnom članstvu u EU, istakavši da je skup prilika da se kroz međusobni dijalog razmijene znanja, iskustva i dobre prakse te i na taj način potvrdi čvrsto obostrano opredjeljenje za punopravno članstvo BiH u EU.

Premijer je naglasio da predstavnici ZDK-a pravovremeno i efikasno izvršavaju sve poslove i zadatke u svim zajedničkim tijelima Mehanizma koordinacije, uključujući izradu i donošenje Programa integrisanja BiH u EU, istakavši da je ovaj kanton ispunio sve obaveze po pitanju Programa integrisanja te da podržava opciju da se Program integrisanja hitno dostavi EK.

- Vlada ZDK-a koju predvodim imenovana je tek prije mjesec dana. Međutim, duboko svjesni obaveze koje smo preuzeli i prilike koja nam se pruža, posvećeno smo radili kako bismo u što kraćem periodu napravili pozitive korake. Jedan od nosivih stubova rada i politike Vlade ZDK-a bit će borba protiv korupcije, sprečavanja sukoba interesa i jačanje institucionalnog odgovora na sve pojavne oblike kriminaliteta. U vezi s tim, već smo formirali radnu grupu radi pripreme Nacrta Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija i sa zadovoljstvom mogu kazati da će ovaj pravni propis uskoro biti usvojen - rekao je premijer Pivić.

Dodao je da se u ovom kantonu u kontinuitetu provode aktivnosti na stvaranju institucionalnog okvira za prevenciju i borbu protiv korupcije, zaštitu prava svih građana, sa posebnim naglaskom na provedbu zakona o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti, reformu javne uprave, kako bi svaki građanin dobio profesionalnu i kvalitetnu uslugu javne uprave u razumnom roku, ali i osiguranju poticajnog okruženja za civilno društvo, poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:

MINISTRI ČAJIĆ I ŠIBONJIĆ RAZGOVARALI SA PREDSTAVNIKOM NATRON-HAYATA: ZDK SVE VIŠE U FOKUSU VELIKIH ULAGAČA

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Jasmin Čajić, danas je u svom kabinetu održao sastanak sa izvršnim direktorom lanca snabdijevanja Natron-Hayat d.o.o. Maglaj Selami Yakarom i ministrom za privredu Samirom Šibonjićem.

Yakar je upoznao ministre sa trenutnim poslovanjem Natron-Hayata, a razgovarano je i o planu poslovanja i strategiji širenja ove kompanije u budućnosti na području ZDK-a.

Ministar Čajić je naglasio da je kompanija Natron-Hayat, koja zapošljava blizu 900 radnika, značajna za ekonomiju ovog kantona te da je Vladi važno da se zadrži trenutni broj uposlenih te po mogućnosti poveća.

- S obzirom da je jedan od ciljeva ove Vlade snažnija podrška sektoru privrede i poljoprivrede, resorna ministarstva će nastaviti komunikaciju sa predstavnicima ove kompanije te težiti da se još više poboljšaju okvirni uslovi poslovanja, a kako bi to u konačnici imalo pozitivan efekat i na same uposlenike - rekao je ministar Čajić.

Ministar Samir Šibonjić je istakao da je Natron-Hayat jedan od najuspješnijih primjera strane investicije u ZDK-u i Bosni i Hercegovini te da ga raduju najave iz ove kompanije da su zainteresovani za širenje investicije, jer to, kako je rekao, znači da je ZDK dobar domaćin i regija privlačna za velike investicije.

-U vremenu koje je pred nama, takva pozicija će još više doći do izražaja, a i Adriatic Metals sa investicijom u Varešu je dokaz da dolazi vrijeme ubrzanog razvoja i promjene cijele jedne ekonomske paradigme u pozitivnom smislu. Ponovo na mapi snažnih ekonomskih regija postajemo važni sa našim sve jačim industrijskim potencijalima i kapacitetima u ovom dijelu Evrope. Postajemo ozbiljna regija u fokusu velikih stranih ulagača - kazao je ministar Šibonjić.

Press služba ZDK

PREMIJER PIVIĆ NA SVEČANOJ AKADEMIJI U TEŠNJU: TREĆI KORPUS JE BIO NESALOMLJIV BEDEM CILJEVIMA AGRESORA

Centralni program obilježavanja 31. godišnjice formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održan je u Tešnju, u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona. Upriličen je defile gradskim ulicama sa ratnim zastavama jedinica Trećeg korpusa, odata počast na šehidskom spomen-obilježju te održana svečana akademija.

Čestitke povodom godišnjice formiranja Trećeg korpusa prisutnima na svečanoj akademiji uputio je premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, koji je rekao da je Treći korpus predstavljao nesalomljiv bedem ciljevima agresora na ovim prostorima.

- Hrabrost i odanost domovini boraca Trećeg korpusa dokazane su na svim linijama odbrane i oslobodilačkim akcijama širom Bosne i Hercegovine. Od briljantnih akcija oslobađanja Vozuće i Vlašića do brutalnog razbijanja agresorske armade i oslobađanja naše Krajine. Odbranu naše domovine i naroda platili smo krvlju - životima hiljada šehida, poginulih boraca i ranjenih, kojima na ovaj dan odajemo posebnu počast i učimo najljepše dove. Bez njihove hrabrosti i najveće žrtve koju čovjek može dati za narod i toprak, danas sigurno ne bismo živjeli u slobodi kakvu imamo - rekao je premijer ZDK.

Naglasio je da borba za domovinu BiH traje i danas, ne oružanim ali svim drugim političkim i pravnim sredstvima. Borimo se, dodao je premijer, za jedinstvenu i demokratsku državu jednakih naroda i građana i tu crtamo razliku između naše i politika podjela i diskriminacija.

- Važno je da čuvamo sjećanje na odbrambeno-oslobodilački rat i obilježavamo važne datume, kao što je 1. decembar, a posebno je važno da vodimo brigu o branilačkoj populaciji. Vlada Zeničko-dobojskog kantona ulagat će dalje napore da status i prava boračke populacije budu najbolji mogući. I to je jedna od najvažnijih zadaća vlade koju predvodim, ali i vlada na svim nivoima. To je najmanje što moramo činiti za naše heroje, koji su se borili za najveće ljudske i civilizacijske vrijednosti. To je naša dužnost - rekao je premijer ZDK.

Ispred Zeničko-dobojskog kantona, cvijeće su na spomen-obilježju položili premijer Pivić, predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić.

Premijer Pivić i predsjedavajući Huskić su posjetili Općinu Tešanj gdje su sa općinskim načelnikom Suadom Huskićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Amirom Kurtićem razgovarali o saradnji dva nivoa vlasti i zajedničkim projektima od koristi za građane Tešnja i Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

PREMIJER PIVIĆ I PREDSJEDAVAJUĆI HUSKIĆ ČESTITALI 31. GODIŠNJICU FORMIRANJA TREĆEG KORPUSA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić čestitali su 31. godišnjicu formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U čestitki navode da su jedinice Trećeg korpusa, koji je formiran 1. decembra 1992. godine, bile snažna prepreka ciljevima agresora, a svoju hrabrost i privrženost domovini pokazivale su na linijama odbrane širom Bosne i Hercegovine.

Ističu da je ovo jedan od najznačajnijih datuma bh. vojne historije, a da o zaslugama, hrabrosti i žrtvi koju je podnio Treći korpus u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine govori i to da je 277 pripadnika odlikovano najvećim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan", a 41 "Zlatnom policijskom značkom", dok su dvije brigade - 303. i 317. dobile kolektivno priznanje "Zlatni ljiljan".

-Trećem korupusu dugujemo neizmjernu zahvalnost i poštovanje. Posebnu počast odajemo našim herojima koji su u časnoj borbi za najveće civilizacijske vrijednosti, nezavisnost i slobodu, dali svoje živote - navodi se u čestitki.

Naglašavaju da je položaj branilačke populacije jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona, koja to pokazuje podrškom, konkretnim mjerama i programima za sve branilačke kategorije te kontinuiranim povećanjem sredstava koja se izdvajaju za branilačku populaciju.

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma