Informacija povodom eksplozije na parking prostoru ispred zgrade Vlade ZDK

Eksplozija koja se desila 11.04.2011. godine na parking prostoru ispred zgrade Vlade ZDK u aktuelnom političkom i društvenom trenutku ima svoju posebnu jačinu i snagu.

Ne prejudicirajući uopšte rezultate započete istrage Vlada ZDK jedinstvena je u namjeri da se sve okolnosti ovog događaja izvedu na čistac.

Najprije, gospodinu Tadiću i gospodinu Mamiću izražavamo naše žaljenje radi pretrpljenog događaja i pružamo im našu potpunu, iskrenu i nesebičnu kolegijalnu i ljudsku podršku.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona očekuje i nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnom tužilaštvu da nastave sa svim mogućim radnjama na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za ovaj događaj, a naročito:

 • da nepobitno utvrde, dokažu i dokumentuju  sve činjenice i okolnosti pod kojima se desila eksplozija,
 • da nepobitno utvrde, dokažu i dokumentuju karakter eksplozije,
 • da, ukoliko za to postoje osnovi sumnje, da su eksploziju uzrokovali bilo koji pojedinci izvrši njihovu identifikaciju, pronađe ih i utvrdi motive, te postupi sa njima u skladu sa važećim zakonima ove države.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona isto ponašanje očekuje i od svih ostalih učesnika koji su uključeni u istragu i istražne radnje povodom ovoga slučaja.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona nudi svu moguću podršku i pomoć svim organima uključenim u istragu povodom ovoga slučaja.

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 6. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog izmjena Zakona o nadležnostima kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Prijedlog izmjena Zakona o Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Razlog izmjenama je uvrštavanje dijela koji se odnosi na vatrogastvo kao dio djelatnosti civilne zaštite. Vlada je također usvojila i Poslovnik o svom radu, a premijeru Zeničko-dobojskog kantona data je saglasnost na potpisivanje Sporazuma o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Zeničko-dobojskog kantona. Uz to, prihvaćena je i Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona te Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u 2010. godini.

Isto tako, na prijedlog Ministarstva pravosuđa donesen je Zaključak o proceduri zaključivanja sudske i vansudske nagodbe u postupcima zastupanja Kantona od strane Kantonalnog pravobranilaštva.

Iz resora Ministarstva privrede, Vlada je na jučerašnjoj 6. sjednici prihvatila Informaciju o sadržaju koncesionog ugovora za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa, a data je saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za isplatu sredstava za 15 ustanova kulture za mart 2011. godine u iznosu od 244.425 KM.

 

Press služba ZDK

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 5.sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona jučer je održala svoju 5. sjednicu na kojoj su uglavnom razmatrani amandmani poslanika Skupštine ZDK na Prijedlog budžeta za 2011. godinu. Nakon izjašnjenja o amandmanima koji će biti predmetom sutrašnje sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlada je usvojila Informaciju o gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u 2010. godini te planove gospodarenja za 2011. godinu. U ovoj Informaciji dati su osnovni podaci o stanju šumarstva u cjelini, počev od površine i vrsta šuma na našem području, preko stanja drvnih zaliha i plasmana šumskih drvnih sortimenata do podataka o zdravstvenom stanju šuma  i šumsko-uzgojnim radovima na teritoriji koju obuhvata Zeničko-dobojski kanton.

Na ovoj sjednici usvojen je i Izvještaj Ministarstva zdravstva o utrošku sredstava u 2010. godini sa transfera neprofitnim organizacijama.

 

Press služba ZDK

Ministar privrede obišao Cementaru i Trgošped Kakanj

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Jusuf Duraković sa saradnicima početkom ove sedmice posjetio je privredna društva – koncesionare “Tvornicu cementa Kakanj” d.d. i “Trgošped” d.o.o.  Kakanj. Tom prilikom, uz obilazak kamenoloma ministar Duraković izvršio je uvid u rad posebne Komisije za praćenje realizacije koncesionih ugovora Ministarstva privrede. Pored toga sa direktorima koncesionara Branimirom Muidžom, Izudinom Neimarlijom i Isom Zaimovićem razgovarao je o trenutnoj situaciji u ovim firmama te njihovim planovima za naredni period. Tokom razgovora, konstatovano je da je saradnja sa Ministarstvom za privredu bila na zavidnom nivou, te da je protekla poslovna godina za ove privredne subjekte bila uspješna.

Ministar privrede nastavit će sa obilaskom privrednih društava sa područja Zeničko-dobojskog kantona kako bi se na terenu informisao o problematici vezanoj za poslovanje privrede u cjelini te sagledao mogućnosti davanja podrške perspektivnim poduzećima i onima koja su orijentirana na izvoz.

 

Press služba ZDK

 • Galerija:

Koncesija “Almy Transportu” osigurava novih 10 radnih mjesta

Poslije provedene procedure, definirane Zakonom o koncesijama ZDK te Odluke Vlade od 16.02.2011. godine, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona  potpisalo je prošlog petka koncesioni ugovor sa privrednim subjektom “Almy-Transport” d.o.o. Zenica.

Potpisivanjem ovog ugovora 25.03.2011. godine, privredni subjekt “Almy-Transport” je dobio prava i obaveze na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa fliša i rožnaca na lokalitetu Bistričak, Općina Zenica. Ispred Ministarstva za privredu ugovor je potpisao ministar Jusuf Duraković, a ispred privrednog subjekta “Almy-Transport” Jasmin Kalabić. Koncesija je dodjeljena na period od 10 godina uz mogućnost produženja za još pet godina. Ovaj projekat osigurava zapošljavanje u “Almy Transportu” desetak novih radnika u narednom periodu.

Press služba ZDK

Usvojen Prijedlog budžeta za 2011. godinu

Nakon što je na prošloj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Nacrt, na jučerašnjoj, 4. sjednici usvojen je Prijedlog budžeta za 2011. godinu koji se sada upućuje u skupštinsku proceduru. Uz Prijedlog budžeta, usvojen je i Zakon o izvršavanju budžeta za 2011. godinu.

Na ovoj sjednici utvrđen je i Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona kojim se uređuje organizacija i funkcioniranje zaštite od požara i organizacija vatrogastva u cjelini. Uz to, Vlada je donijela poseban zaključak kojim se odobrava 25.000 KM pomoći nastradalom stanovništvu Japana, za sanaciju posljedica katastrofalnog zemljotresa i cunamija.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici primila k znanju Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici koji je podnijela Zijada Alihodžić, predsjednica Suda.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je  dala saglasnost da se za direktora Osnovne škole „Ivana fra Frane Jukića“ u Sivši, Općina Usora imenuje Ivica Krajina.

 

 

Press služba ZDK

Sastanak kolegija Skupština Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona

Juče je delegacija Skupštine Srednjobosanskog kantona boravila u posjeti Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Miralem Galijašević, predsjedavajući Skupštine razgovarao je sa Refikom Poparićem, zamjenikom predsjedavajućeg Skupštine, te sa članovima kolegija Skupštine Srednjobosanskog kantona: Muhamedom Ćurićem, Almirom Švagom i Senadom Selimovićem.

Tokom sastanka razgovaralo se o vidovima i načinima međusobne saradnje, a goste je interesovala organizacija Stručne službe Skupštine te metode rada. Predsjedavajući Galijašević upoznao je goste sa strukturom koja čini Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona kao i sa općom situacijom na području Kantona. Dogovoreno je da se ovakva saradnja nastavi i u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

Usvojen Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu

Jučer je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 3. sjednici razmatrala Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kao i Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Nakon duže rasprave, zaključeno je da se moraju napraviti dodatne analize i finansijske procjene efekata primjene pomenuta dva zakona na budžet Kantona. Tokom rasprave, konstatovano je da su istovjetni federalni zakoni doneseni u specifičnim uslovima i vremenu, te da vlade kantona uopšte nisu konsultovane u vezi sa njihovom primjenom na kantonalnom nivou. S druge strane, činjenica je da su plaće policajaca dosta neujednačene na teritoriji Federacije BiH kao i plaće nastavnika, radnika u sudskim i pravosudnim institucijama te u administraciji. Uz to, stoji i podatak da plate godinama nisu povećavane u Zeničko-dobojskom  kantonu, naprotiv, čak su smanjivane. Imajući u vidu sve ove činjenice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona vratila je oba Nacrta predlagačima na doradu, s ciljem određivanja realnih parametara koji neće ugroziti osnovne funkcije kantona, a koji će istovremeno zadovoljiti i zahtjeve sindikalnih organizacija budžetskih korisnika. U svemu tome, mora se voditi računa i o interesima i mogućnostima uposlenih u privredi čijim radom se i puni budžet Kantona.

Osim ovog, Vlada je jučer usvojila i Program svog rada za ovu godinu kojim su određeni prioriteti, među kojima je, prije svega, stabilnost i likvidnost budžeta, poboljšanje ukupnog privrednog ambijenta, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, te jačanje lične, imovinske i opće sigurnosti građana. Među prioritetima Vlade Kantona u ovoj godini bit će i provođenje reformi na svim nivoima obrazovanja, kao i poboljšanje statusa branilaca i članova njihovih porodica, odnosno poboljšanje stanja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

 

Press služba ZDK

Dodijeljena koncesija firmi „Hajdić“ za eksploataciju krečnjaka

Poslije provedene procedure definirane Zakonom o koncesijama, prošlog petka je u Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisan koncesioni ugovor sa firmom „Hajdić“ kojoj su odobrena prava na istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu Kosova, Općina Maglaj.

Ugovor su potpisali resorni ministar Jusuf Duraković i vlasnik preduzeća „Hajdić“, Kasim Hajdić. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Fikret Plevljak sa saradnicima. Koncesija je inače dodjeljena na period od 20 godina, uz mogućnost produženja za još 10 godina. Ovaj projekat osigurava zapošljavanje oko 15 radnika, što u konačnici dinamizira razvoj Općine Maglaj i Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Usvojen Nacrt budžeta i Program rada Vlade za ovu godinu

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj drugoj sjednici usvojila više značajnih dokumenata za rad i funkcionisanje kantonalnih organa vlasti u 2011. godini. Utvrđen je Program rada Vlade za ovu godinu gdje su navedene osnovne smjernice kojima će se kantonalna Vlada rukovoditi u svom radu. Potom, Vlada Kantona razmatrala je i usvojila Nacrt budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koji iznosi 275.229.700 KM. Uz to, usvojen je i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta. Prema osnovnim pokazateljima, odnosno planiranim prihodima i rashodima, zaključeno je da će ovogodišnji budžet Zeničko-dobojskog kantona biti prije svega  racionalan, usmjeren na štednju u svim oblastima i jednim dijelom razvojni, u skladu sa postojećim prilivom sredstava i potrebama za održavanje osnovnih funkcija kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona danas je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini. Kako je već poznato, Vlada Kantona putem Ministarstva privrede kontinuirano izdvaja sredstva za subvencije u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. One se odnose na subvencioniranje kamata za investicijske kredite, zatim administrativnih troškova  kod izgradnje proizvodnih objekata, za troškove uvođenja sistema  međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom, te subvencije u obrtničkoj i hotelijerskoj djelatnosti kao i poticaji inovatorima i izgradnji poslovnih zona na području Kantona. U ove svrhe prošle godine utrošeno je ukupno 1.938.687 KM.

Pored ovog, usvojena je i Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Libos“ d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krmance, K.O. Kovanići u općini Zenica. Koncesija se dodjeljuje na 25 godina uz uslove definirane u Zakonu o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline prezentiralo je Informaciju o tekućim aktivnostima na održavanju regionalnih cesta na području Ze-do kantona.

Na kraju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložilo je, a Vlada dala saglasnost da se za direktora Mješovite srednje škole u Zenici izabere Mehmed Rahmanović.

 

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Izvještaj o budžetu za 2010. godinu

Na svojoj 1. sjednici u novom sazivu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu. Ukupni prihodi i primici bili su planirani u iznosu od 265.520.426 KM, a realizovano je 245.306.999 KM. Kad su u pitanju rashodi i izdaci, budžetom za 2010. godinu bilo je planirano 265.520.426 KM, a realizovano je 250.850.850 KM. Ovaj Izvještaj bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je također razmatrala i radnu verziju budžeta Kantona za 2011. godinu i radnu verziju Zakona o izvršavanju budžeta. Time je otpočela i cjelokupna procedura za definisanje i donošenje budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. Planom rada Vlade i Skupštine Kantona ovaj posao treba završiti do kraja marta 2011. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala radnu grupu za izradu prijedloga Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu koju čine: Miroslav Penko, ministar za pravosuđe i upravu, Bernadeta Galijašević, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Samir Selimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zadatak ove radne grupe je da na osnovu dostavljenih prijedloga ministarstava sačine Program rada Vlade za 2011. godinu.

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu koji je podnijela Vesna Kaknjo, glavna kantonalna tužiteljica, primljen je k znanju od strane Vlade Kantona. Napose, na ovoj sjednici donesena je još i Odluka o potpisnicima naloga platnih transakcija za sve budžetske stavke pojedinačno.

 

Press služba ZDK

 • Galerija:

Imenovana Vlada Zeničko-dobojskog kantona

Danas je održana druga sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je donesena Odluka o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Novi saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona čine:

 1. Fikret Plevljak, premijer
 2. Senka Balorda, ministrica Ministarstva zdravstva
 3. Bernadeta Galijašević, ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport
 4. Amra Babić, ministrica Ministarstva finansija
 5. Rifat Delić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova
 6. Miroslav Penko, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu
 7. Jusuf Duraković, ministar Ministarstva za privredu
 8. Raif Seferović, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline
 9. Mirko Trifunović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 10. Suad Omerašević, ministar Ministarstva za boračka pitanja
 11. Samir Selimović, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

 

Bivšim i novim članovima Vlade ZDK, te poslanicima u Skupštini kao i brojnim gostima koji su prisustvovali današnjoj sjednici, obratio se novi premijer Ze-do kantona, Fikret Plevljak, koji je u svom ekspozeu naveo osnovne pravce i smjernice djelovanja narednog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona, osvrnuvši se na privredne i ekonomske tokove, zatim na stanje u oblasti pravosuđa, finansija, bezbjednosti, socijalne zaštite, boračkih pitanja, poljoprivrede, kulture, te brojnih drugih oblasti života i rada.

Nakon toga, imenovani ministri pristupili su davanju svečane izjave pred predsjedavajućim Skupštine Ze-do kantona. Ovim je okončan proces formiranja vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu za naredni četvorogodišnji mandatni period.

 

Press služba ZDK

 • Galerija:

Svečana akademija povodom 1.marta

Obavještavamo javnost da će  u ponedjeljak, 28. 02. 2011. godine, s početkom u 19,00 sati, u sali Bosanskog narodnog pozorišta biti održana svečana akademija povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Prigodan govor održat će predsjedavajući Skupštine Ze-do kantona, a u muzičkom dijelu programa učestvuju: Kamerni simfonijski orkestar, Kamerni mješoviti hor, učenici i nastavnici Osnovne i Srednje muzičke škole Zenica te glumci BNP-a.

 

Press služba ZDK

Preporuka javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja povodom 1.marta

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona preporučuje javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Zeničko-dobojskog kantona da 28.02.2011. godine ne rade.

Naime, više škola kao i predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja tražili su od resornog ministarstva da se spoji 28.02.-ponedjeljak i 01.03.-utorak, kada se slavi Dan nezavisnosti BiH.

Ministarstvo je odlučilo udovoljiti zahtjevima sindikata i nastavnog osoblja, koje je dužno nadoknaditi ovaj neradni dan u dogledno vrijeme.

 

Press služba ZDK

Svečanost povodom Dana civilne zaštite

Obavještavamo javnost da će u petak, 25. 02. 2011. godine, s početkom u 10,30 sati, u sali 301 (Aneks zgrade Vlade ZDK, 3.sprat) biti održana svečanost povodom 1. marta – Dana civilne zaštite Federacije BiH – Svjetski dan civilne zaštite.

Tom prilikom pojedincima i organizacijama dodijelit će se priznanja Kantonalne uprave civilne zaštite.

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma