Avgust 2021
Objavljeno u Sport
Ponedjeljak, 02 Avgust 2021 14:53

116. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 116. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 04.08.2021. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.07.2021. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport doneseno po inicijativi zastupnika Enesa Piljuga, vezano za odobravanje sredstava Sportsko-ribolovnom društvu „Bistro“ Kakanj, u svrhu uplate kotizacije za učešće na Svjetskom prvenstvu u ribolovu 2022. godine u Belgiji, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2021. godini;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2021. godini;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavi prava služnosti;
 15. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, broj: 02-11-8603/21 od 16.06.2021. godine;
 20. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu finalizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Breza;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 25. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 27. Akcioni plan transformacije sistema procjene i upućivanja djece s teškoćama za Zeničko-dobojski kanton, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ristić Dragutinu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za nabavku i ugradnju stolarije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muslić Tahiru, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetović Hazimu, raseljenom licu iz Žepča, na ime učešća u sufinansiranju dijela troškova nabavke motokultivatora koji je predmet Ugovora o dodjeli poljoprivredne mehanizacije, plastenika i opreme zaključenog između imenovanog i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u općinu Kakanj, na ime pomoći za kupovinu sadnica voća i izgradnju eko sušare za voće, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Šemsadi, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Amri, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fazlibegović Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdarević Nevresi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje sina imenovane,
 36. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih fiksnih telefona;
 38. Zaključak o zaduženjima vezanim za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva, uposlenike obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Fahrudin Čolaković

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 114. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.07.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o zaduženjima vezanim za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-1874/20 od 09.06.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca 2021“;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije;
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period januar - juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „9.septembar„ Medakovo, Tešanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Rešad Kadić„ Brnjic, Kakanj;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Prva osnovna škola“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za nabavku usluga nadzora nad izradom Šumsko-privredne osnove za ŠGP „Olovsko“;
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“ za 2021. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju preostalih sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za prevazilaženje problema nastalih usljed pandemije COVID-19 virusa.
Stranica 5 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma