Petak, 09 Juli 2021

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić ispratio je trojicu članova Reprezentacije BiH za košarkaše u kolicima iz ovog kantona, Elvira Purića, Nafiza Arnauta i Suada Šutića, na Evropsko prvenstvo koje će se igrati od 11. do 18. jula u Atini.

Reprezentativci će u Grčku novim kombi vozilom KIK "Bosna" Zenica čiju su nabavku većim dijelom finansirali Ured premijera, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

Ministar Kozlić poželio je košarkašima puno uspjeha i plasman u A diviziju.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi sa selekcijama Hrvatske, Litvanije, Latvije, Rusije, Austrije, Grčke i Srbije.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Hani, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Emiru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejdić Dženanu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kićo Edni, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smriko Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaknjo Harunu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujčinović Aidi, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malkoč Muhamedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Amaru, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujezinović Amini, na ime učešća studenata na takmičenju (hackathon) „Code Smash“ Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Amini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Farisu, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Zerini, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Varupa Enisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka;
 20. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 22. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 23. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2022.-2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 615100- „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme – Linearni akcelerator Compact proizvođača „Elekta“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati (4 komada);
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja gama kamere proizvođača „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila medicinskih uređaja;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja liftovskih postrojenja;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene novčane pomoći;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih kantonalnih privrednih komora“;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak sufinansiranja implementacije projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka”, iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bulajić Dragani, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za adaptaciju stambenog prostora;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Seldinu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašanbegović Elmiru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovanog;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekmeščić Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heganović Uzeiru, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovanog;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čelenka Bekiru, roditelju poginulog branioca Armije RBiH iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 48. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstva Kovač Esadu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja.;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husanović (Maše) Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić (Hasana) Šerifu, 20% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandžuka (Hamida) Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora ICD-a.;
 52. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju.
 53. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2021. godine.

 

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i projekt menadžer za energetsku efikasnost Caritasa Švicarske Fuad Imamović potpisali su aneks memoranduma o saradnji kojim je predviđena ugradnja solarnih panela za zagrijavanje vode na zgradi Đačkog doma "Nedžad Ibrišimović" u Zenici. Vrijednost radova je 25.000 KM.

- Đački dom u Zenici troši veliku količinu električne energije za zagrijavanje sanitarne vode, tako da ćemo ugradnjom solarnih panela postići značajne uštede - rekao je ministar Kozlić.

Naglasio je da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i "Caritas" Švicarske imaju uspješnu saradnju dugi niz godina. Prošle godine zajedno su obnovili tri područne škole u općini Maglaj, a "Caritas" najvećim dijelom finansira Projekt predškolskog obrazovanja ranjivih kategorija u ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 113. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 13.07.2021. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 112. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.07.2021. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2020.godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance - Magnetom Avanto;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku endoskopske opreme za potrebe Odjela urologije;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku držača za glavu za kranijalne operacije za potrebe Odjela neurohirurgije;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova za održavanje medicinske opreme proizvođača „OLYMPUS“;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom za popravku Gama kamere PICKER za potrebe Odjela nuklearne medicine;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku tri komada filtera za dijalizu Cytosorb;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke električnih bolničkih kreveta;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i ugradnje lifta u Odjelu za infektivne bolesti;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke i proširenja instalacija razvoda kisika;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova rekonstrukcije bolesničkih soba u septičnu salu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za pokriće troškova rekonstrukcije postojećeg vrelovoda-priključenje objekta Stacionar na sistem daljinskog grijanja;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Projekta “Investicije i mjere energetske efikasnosti u poslovnu zgradu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona“;
 23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „Prva osnovna škola„ Maglaj;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Nordbat-2” Vareš;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vozuća“ Vozuća, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 36. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 37. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kulin ban“ Tešanjka, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2021/2022. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o prenosu prava vlasništva stalnog sredstva sa Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Zaljučka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o imenovanju Komisije za polaganje posebnog ispita za taksivozača u Zeničko-dobojskom kantonu;
 44. Informacija o stanju voznog parka za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Nacrt (federalnog) Zakona o zaštiti zraka
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
 3. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Dr. sci. Edinu Berberoviću
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Prim. dr. Eldiri Hadžić
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona dipl. ing. Dervišu Kovačeviću, MA,“
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2020. godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu  
 7. Akcioni plan 2021.-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite
 8. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini
 9. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 10. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 11. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu.

AKTI DONESENI NA 35. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Dr. sci. Edinu Berberoviću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Prim. dr. Eldiri Hadžić.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona dipl. ing. Dervišu Kovačeviću, MA.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta (federalnog) Zakona o zaštiti zraka. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline. Utvrđeno mišljenje Skupštine, zajedno sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu (federalnog) Zakona o zaštiti zraka, u vidu izvoda iz transkripta sa 35. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Akcioni plan 2021.-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, kojim se predlaže svim općinskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona i gradskim vijećima gradova Zenica i Visoko da na svojim sjednicama razmatraju ovaj Akcioni plan, te se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona da Akcioni plan distribuira svim općinskim vijećima i gradskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona, a da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, odnosno posredstvom istih ministarstava, navedeni akt distribuira i svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu.

                                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru - skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period 2014. do 2034. godine
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 7. Analiza stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite
 8. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu
 9. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu
 10. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu                                    
 11. Izvješće o stupnju realizacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina (Prvo izvješće za period 2018.-2020. godina).

AKTI DONESENI NA 34. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Donesene odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period 2014. do 2034. godine;
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
 • Odluka o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Analizu stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, u okviru kojeg se predlaže svim općinskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona i gradskim vijećima gradova Zenica i Visoko da na svojim sjednicama razmatraju ovu Analizu, te se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona da Analizu distribuira svim općinskim vijećima i gradskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona, a da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, odnosno posredstvom istih ministarstava, navedeni akt distribuira i svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvješće o stupnju realizacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina (Prvo izvješće za period 2018.-2020. godina).

 

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma