Četvrtak, 01 Juli 2021

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak sa saradnicima obišao je završne radove na modernizaciji ceste R445 Zenica-Lašva na dionici koja prolazi kroz naselje Janjići.

Obilasku radova prisustvovao je i predstavnik izvođača radova Jasmin Kalabić, direktor preduzeća "Almy-transport" d.o.o. Zenica, te Miralem Kaknjo, predsjednik Mjesne zajednice Janjići, koji su izrazili zadovoljstvo što se jedan ovako značajan projekat privodi kraju.

Ovim projektom vrijednim oko 500 hiljada KM obuhvaćena je modernizacija oko 700 metara ceste, što znači novi asfaltni zastor na kolovozu, izgradnju adekvatne pješačke staze/trotoara i potpornih zidova, te izgradnja dva autobuska stajališta u blizini OŠ "Enver Čolaković" Janjići.

Ministar Arnel Isak izrazio jr zadovoljstvo da je izvršena modernizacija ovog dijela regionalne ceste gdje su učenici tamošnje Osnovne škole "Enver Čolaković" svakodnevno pješačili uz regionalnu cestu bez adekvatne pješačke staze. Prema riječima mještana, na ovoj dionici regionalne ceste nije se ništa radilo u smislu rekonstrukcije i modernizacije još od prije rata 92-95.

-Djeca već godinama u školu i iz škole idu pješačeći pored ceste, bez trotoara i bez adekvatne vertikalne saobraćajne signalizacije, te smo se odlučili da je neophodno to uraditi sa aspekta povećanja sigurnosti saobraćaja na ovom dijelu regionalne ceste R445, posebno sa aspekta povećanja sigurnosti učenika - kazao je ministar Arnel Isak, dodajući da će uskoro uslijediti i radovi te javni pozivi za projekte sanacije, modernizacije i rekonstrukcije i na drugim pravcima, u skladu sa Programom rekonstrukcije i održavanja regionalnih cesta na području ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i u parlamentarnu proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici.

Izmjenama je u organizacionu strukturu UNZE uvedena organizaciona jedinica sa posebnim statusom, čime je Islamski pedagoški fakultet, čiji je osnivač Islamska zajednica u BiH, izjednačen u akademskim pitanjima sa drugim organizacionim jedinicama, odnosno fakultetima ovog univerziteta.

Također, uveden je i pojam pridružene članice čime je otvoren prostor pridruživanju drugih organizacionih jedinica UNZE-u, kao što je Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (UNZE) za što postoji interes.

- Na taj način bi INZ mogao biti odlična naučno nastavna baza, posebice u situaciji ukoliko potencijalno budemo išli ka studijskom programu iz oblasti poljoprivrede - rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Na prijednog ovog ministarstva, Vlada ZDK donijela je odluku o odobravanju novčane nagrade za 13 studenata softverskog inženjerstva sa Politehničkog fakulteta, koji su uspješno završili takmičenje iz oblasti programiranja sa fokusom na rješenja vezana za pandemiju koronavirusa. Nagrada je odobrena i za četvero studenata Pravnog fakulteta u Zenici koji su ove godine ušli među osam najboljih timova u svijetu iz investicijske arbitraže.

Kozlić je potvrdio opredjeljenje ovog ministarstva i Vlade da nastave podržavati uspjehe u oblasti nauke, za što su i ove godine planirana sredstva u okviru transfera za naučno-istraživačku djelatnost.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 109. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.06.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge Bećirović d.o.o. Žepče;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-33-1314-16/21 od 17.04.2021. godine o prijedlogu raspodjele opreme;
 4. Informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-33-6124-1/21 od 10.05.2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o radu Javne ustanove Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Akcioni plan 2021-2023. implementacije Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskog kantona sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-14-19504/14 od 02.10.2014.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato na Nacrt Zakona o zaštiti zraka Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini i planovi gospodarenja za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godni sa prijedlogom mjera za prevazilaženej stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2022. – 2024. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW, za period I – XII 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 25. redovnu Skupštinu privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica;
 25. Informacija o realizaciji programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoć za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona – JU Prva gimnazija u Zenici;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Aneksa Memoranduma o razumijevanju za realizaciju projekta „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ sa predstavnikom Caritas Švicarske (CaCH);
 30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izlaženje „Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“;
 31. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Mišljenja po Prijedlogu Rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Zeničko-dobojskom kantonu, predlagača Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika Ured premijera i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 35. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21 – Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 – „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Simens“ – CT aparat Somatom Emotion 6;
 37. Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma