Petak, 11 Juni 2021

Ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić rekao je da se epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje ocjenjuje kao nepovoljna, s obzirom da je još uvijek na snazi epidemija, ali sa nastavkom trenda značajnog poboljšanja, odnosno smanjenja broja novooboljelih i broja umrlih.

- Svi pokazatelji epidemiološke situacije u posljednjoj sedmici imaju niže vrijednosti i dio su trenda smanjenja tokom četiri prethodne sedmice - rekao je Jupić.

Prema Informaciji o epidemiološkoj situaciji koju je sačinio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), a usvojio Krizni štab, broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih sedam dana je 22, što čini kumulativnu incidencu od 6,1 na 100.000 stanovnika.

Do sada je testirano ukupno 72.600 uzoraka, a do 09. juna ukupno je potvrđeno 14.425 slučajeva korona virusa. Broj aktivnih slučajeva je 52, a ukupan broj umrlih 1.097.

Krizni štab je zaključio da se proces vakcinacije provodi uspješno, te da je zdravstvenim ustanovama do sada isporučeno 27.126 doza vakcina, a utrošeno je 24.183 doze.

- Odbačeno je svega 15 doza vakcina ili 0,006 %, što je izuzetno dobar rezultat iskorištenosti raspoloživih vakcina i pokazatelj dobre organizacije - zaključio je Krizni štab ZDK.

Krizni štab je donio odluku o raspodjeli 19.600 briseva za potrebe zdravstvenih ustanova u ovom kantonu, kao i zaštitnih maski i zaštitnih rukavica, koje su od strane UNDP-a isporučene po Projektu COVID-19 koji realizuje Federalno ministarstvo zdravstva.

Press služba ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 102. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.04.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o upravnom rješavanju u 2020. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Općinskog vijeća Zavidovići, za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Alispahić Aide iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 6. tačka o) Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Efendić Merime iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 3. i 6. Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija kardioverter defibrilatora CRTD-a;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, za potpisivanje Memoranduma o saradnji Catholic Relief Services (CRS), PRO-Budućnost projekta (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za budućnost);
 14. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22, budžetska organizacija 01 potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“; sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;

(usvojeni akti za tačke 17-63 - školski odbori - ZIP dokument)

 1. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 2. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun, Olovo;
 4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna Škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 22. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 23. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 31. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 35. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 36. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“, Visoko;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 38. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 39. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Đačkog dom „Nedžad Ibrišimović“ Zenica, Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Druge gimnazije u Zenici, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Medicinske škole Zenica, Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola u Zenici;
 43. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Prve gimnazije u Zenici, Zenica;
 44. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju u člana Školskog odbora JU Srednje muzičke škole Zenica, Zenica;
 45. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica, Zenica;
 46. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Tehničke škole Zenica, Zenica;
 47. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 100. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.04.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 101. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.04.2021. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova po inicijativi Grada Visoko a u vezi sa dopunom Zakona o javnom redu i miru - Prečišćen tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice i visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, za period april-decembar 2021. godine;
 7. Mišljenje Ministarstva finansija po Inicijativi Rastić Melihe iz Zenice za davanje autentičnog tumačenja odredbi člana 6. tačka o) Zakona o porezu na promet nekretnina, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.04.2021. godine do 31.12.2021. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o zaduženjima za postupanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu broj: AP-683/20 od 17.02.2021. godine;
 11. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI 12-1, 12-2, 12-3)
 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitetsko klinički centar Sarajevo, kao predstavnika Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor rektora Javne ustanove Univerzitet u Zenici;
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Radne grupe za utvrđivanje visine iznosa potrebnih finansijskih sredstava kao i načina obračuna i isplate razlika pripadajućih plaća radnika Javne ustanove Univerzitet u Zenici po osnovu zaključenog Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o plaćama, dodacima na plaću i naknadama po osnovu rada radnika Univerziteta u Zenici;
 22. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01,potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Transfer za sport“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica-Tribija, Općina Vareš;
 32. Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za privredu;
 33. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 4. vanrednu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 35. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 36. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 37. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2021. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme - desktop računara za potrebe organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2021. godine;
 40. Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o davanju ovlaštenja za privremeno obavljanje poslova i radnih zadataka sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 41. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za privremeno obavljanje poslova i radnih zadataka sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona.

USVOJENI DNEVNI RED:

(svi usvojeni akti - ZIP dokument)

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Breza;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 43. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 45. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 46. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 47. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 48. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 49. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 50. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 51. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 52. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 53. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 54. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 55. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 56. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 57. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 58. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 59. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazije „Visoko“ Visoko;
 60. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 61. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 62. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 63. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 64. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Đačkog dom „Nedžad Ibrišimović“ Zenica, Zenica;
 65. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Druge gimnazije u Zenici, Zenica;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Ekonomske škola Zenica, Zenica;
 67. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Medicinske škole Zenica, Zenica;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Zenica;
 69. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Zenica;
 70. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Prve gimnazije u Zenici, Zenica;
 71. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 72. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Srednje muzičke škole Zenica, Zenica;
 73. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 74. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU Tehničke škole Zenica, Zenica;
 75. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnel Isak i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević danas su u Zenici potpisali Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kakanj i neposrednim materijalnim troškovima.

Pripreme za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kakanj će izvršiti Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, dok će nosilac aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna Plana biti Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje koji djeluje u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

Regulisanje prostorno-planske dokumentacije jedan je od preduvjeta za razvoj privrede i kompletnog društva.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma