Srijeda, 23 Septembar 2020
Srijeda, 23 Septembar 2020 21:43

Stručni upravni ispit-informacije

Sukladno odredbi članka 31. stavak 2. Zakona o namještenicima, pred kantonalnom komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Kantonalna komisija), stručni ispit polažu namještenici i pripravnici srednje stručne spreme iz općinskih i gradskih organa državne službe koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti sukladno propisu koji se donosi na osnovu članka 6. stavak 3. i 5. Zakona o namještenicima, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički stažu tim organima državne službe i namještenici i pripravnici srednje stručne spreme na radu u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenje po osnovu kantonalnog zakona i po osnovu odluke gradskog odnosno općinskog vijeća. Pred Kantonalnom komisijom stručni ispit polažu i namještenici srednje školske spreme iz stručnih i drugih službi iz općinskih i gradskih organa vlasti iz članka 73. Zakona o namještenicima, kao i pripravnici srednje školske spreme koji obavljaju pripravnički staž u tim službama kao i javnih osoba s javnim ovlaštenjima utvrđena na osnovu federalnog zakona.

Stručni ispit polažu i pripravnici srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju pripravničkog staža u organima državne službe i stručnim i drugim službama i pravnim osobama s javnim ovlastima iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na području Federacije, na osobni  zahtjev.

Osobe iz stavka  1. i 2. ovog članka, mogu polagati stručni ispit kada po završenoj srednjoj stručnoj spremi provedu na radu u tim organima i službama najmanje  najmanje šest mjeseci.

Na osnovu odredbi članka 37. stavak 3. Zakona o namještenicima, pripravnici stručni ispit polažu:

 • pripravnici srednje školske spreme stručni ispit polažu po isteku pripravničkog staža od šest mjeseci.

Na osnovu odredbi člana 32. stava 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u organu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:

1. Osnove ustavnog sistema,
2. Organizacija organa uprave u Federaciji,
3. Upravni postupak,
4. Radni odnosi u organima državne službe,
5. Uredsko i arhivsko poslovanje u organima državne službe.

Sadržaj materije za svaki predmet iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se u programu koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov dio.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata (OBRAZAC ZAHTJEVA U PRILOGU).

Kandidati iz člana 8. Pravilnika, zahtjev za polaganje stručnog ispita podnose Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

 Uz zahtjev se prilaže:

1. uvjerenje o završenoj školskoj spremi (ovjerena fotokopija),
2. uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažu.

Ministarstvu za pravosuđe  i upravu Zeničko-dobojskog kantona donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete.

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Usmeni dio stručnog ispita je javan.

Visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred povjerenstvom Ministarstva za pravosuđe  i upravu Zeničko-dobojskog kantona iznosi 150,00 KM za cijeli ispit. Popravni ispit se plaća 30,00 KM po predmetu.

Uplate se mogu izvršiti na žiro račun ASA BANKA d.d. Sarajevo račun broj 1340100000001672, vrsta prihoda 722611, budžetska organizacija 1601001. Svrha uplate je polaganje stručnog upravnog ispita.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.

ISPIT ĆE SE ORGANIZIRATI KVARTALNO, ODNOSNO NAJMANJE JEDAN PUT SVAKA TRI MJESECA OVISNO O BROJU PRISTIGLIH PRIJAVA

Elektronske verzije sljedećih dokumenata možete preuzeti u prilogu:

 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH.pdf (459.4 kB)
 • PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA UPRAVE U FBIH.pdf (325.2 kB)

 

TAJNIK MINISTARSTVA
Ružica Jukić-Ezgeta

Objavljeno u Stručni ispit

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Mirza Ganić svečano je otvorio pogon za proizvodnju HTZ opreme u kompaniji "Porča" d.o.o. Visoko, kojom je ovom prilikom uručen i certifikat kvalitete ISO 9001: 2015.

Kompanija "Porča" postoji 30 godina, a bavi se proizvodnjom HTZ opreme, opreme za zaštitu na radu, odjeće i obuće za slobodno vrijeme. Proizvode plasira na domaćem i izvoznim tržištima, a od ove godine izvoze i na tržište Njemačke.

Premijer Ganić je izrazio zadovoljstvo što je u prilici da otvori novi pogon, jer se, kako je rekao, radi o domaćoj izvozno orijentisanoj kompaniji koja se na tržište probila predanim radom i kvalitetom.

- Potrebno nam je što više ovakvih firmi i treba da se ponosimo na naše proizvođače. Naši ljudi su radišni i mogu napraviti dobre rezultate, a državna administracija im mora pružiti adekvatnu podršku i biti pouzdan servis. Hvala vam što činite za grad Visoko i Zeničko-dobojski kanton - rekao je premijer ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada ZDK u proteklom periodu bila je u punom kapacitetu uključena u rješavanje statusa radnika "Krivaje", iako joj to nije bila zakonska obaveza. Cijeneći naš korektan odnosa sa Vladom FBiH, a i sa lokalnom zajednicom, uvijek se uključujemo kako u rješavanje socijalnih pitanja, tako i u rješavanje penzionisanja radnika "Krivaje". Na današnjem sastanku vrlo jasno su definisani određeni koraci koji treba da doprinesu da se trajno riješi ovaj problem. Svi smo svjesni da on dugo traje i da se ne može brzo riješiti. Međutim, Vlada ZDK će kao i do sada zasigurno dati svoj doprinos u segmentu trajnog rješavanja, a cijeneći zaista dobru volju premijera FBiH koji je stavio na raspolaganje sve resurse da se stavi tačka na ovu priču. Danas nismo razgovarali o konkretno uključivanju Vlade ZDK iz razloga što je deveti mjesec i značajno su utrošena budžetska sredstva koja su bila planirana za te namjene, međutim s obzirom da smo u fazi kreiranja Budžeta ZDK za 2021. godinu vodit ćemo računa kako da ugradimo dio sredstava koja će biti namijenjena za pomoć radnicima prilikom penzionisanja, kako radnika "Krivaje", tako i drugih radnika na području ZDK. Mi jesmo pomogli prije par mjeseci da se penzioniše određen broj radnika "Krivaje" u saradnji s Vladom Federacije BiH i to zapravo potvrđuje tu sinergiju, jer je Vlada FBiH opredijelila veći dio finansijskih sredstava, a mi kao dobri domaćini i ljudi koji žele da daju podršku radnicima koji trebaju u penziju smo "oplemenili" ta finansijska sredstva i završili penzionisanje onog broja radnika koji je tada bio aktuelan.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Federalni premijer Fadil Novalić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, sa saradnicima, održali su danas u Zavidovićima radni sastanak sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Mirzom Ganićem, načelnikom Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem i predstavnicima radnika Krivaje Mobel u stečaju.

Ovo je samo jedan u nizu sastanaka na kojim se traži rješene statusa radnika ovog preduzeća. Danas je, između ostalog, dogovoreno da se sredstvima Federacije BiH izmire preostale obaveze za 29 radnika koji ispunjavaju zakonske uslove za odlazak u penziju.

- Iz Budžeta FBiH ćemo uvezati staž i onim radnicima kojim je ostalo tri godine do penzije i koji se onda mogu prijaviti na biroe i tako dobivati određenu naknadu. Problem Krivaje smo naslijedili i od 2015. godine radimo na njegovom rješavanju, kazao je premijer Novalić.

Na sastanku je dogovoreno da će za ostale radnike biti napravljen progam zbrinjavanja, najvjerovatnije u smislu jednokratnih pomoći i otpremnina. Detaljan plan rješavanja ovog dijela problema bit će dogovaran na narednim sastancima od kojih je prvi zakazan za narednu sedmicu u Sarajevu.

Premijer Novalić je podsjetio da je od ukupno 44 miliona KM, koliko je Federacija izdvojila za uvezivanje staža, za penzionisanje radnika Krivaje utrošeno 6,2 miliona KM. Naime, od oko 800 radnika Vlada FBiH je u proteklom periodu platila neizmirene obaveze za njih više od 400.

Federalni premijer je najavio da će Federacija BiH, zajedno sa ZDK i Općinom Zavidovići radnicima pomoći i oko troškova sudskog postupka koji se vodi oko njihovog preduzeća.

On je napomenuo i da je Krivaja Mobel samo jedno od 22 preuzeća koje je ova vlada naslijedila, te da je problem riješen za 21 preuzeće i da je kao neriješena u potpunosti ostala samo Krivaja.

Ured za informisanje Vlade FBiH

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 23 Septembar 2020 14:27

75. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 75. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.09.2020. godine (petak) u 0830 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.09.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance - Magnetom Avanto;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva na ime podrške za medijsku promociju poljoprivredne proizvodnje;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicije „Kapitalni transferi iz sredstava posebnih vodnih naknada“, „Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada“, „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Oranica“ Kakanj, na ime podrške za organizaciju Drugog jesenjeg sajma poljoprivrede i rukotvorina Kakanj 2020;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja pčelinjih društava;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kosić Jozi, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja - nabavke implantanta kardiovertera defibrilatora ICD Medtronic uređaja;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekta Udruženja „Medica“ Zenica povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2020. godini;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje betoniranja lokalnog puta u zaseoku Šimići, Mjesna zajednica Osova, općina Žepče;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pirija Melini iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vojvodić Nermini iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetne kćerke;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Aganu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške obiljžavanja 29. oktobra - Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Sevdah za mlade“ iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta nove kompozicije bosanskohercegovačkog muzičara Armina Muzaferije, u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske podrške u organizaciji projekta „Dan Bošnjaka“.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma