Četvrtak, 06 Avgust 2020

Drvni proizvođači i inženjeri šumarstva iz cijele Bosne i Hercegovine okupili su se danas u Kamenici kod Zavidovića na drugom dijelu Drvno-tehnološke konferencije koju su organizovali Drveni klaster "Namještaj i drvo", Privredna komora Federacije BiH i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Učesnici konferencije diskutovali su o problemima plasmana drvnih sortimenata u okolnostima uzrokovanim koronavirusom te općim problemima u sektoru šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou Federacije BiH.

U radu konferencije učestvovao je i premijer ZDK Mirza Ganić, koji je istakao značaj sektora drvoprerade za privredu ovog kantona, posebno izvozno orijentisanih kompanija, ali i značaj turizma budući da je konferencija održana u prirodnom ambijentu izletišta Kamenica, koje je jedno od najznačajnijih turističkih odredišta u ovom kantonu.

Svjesni preporuka Kriznog štaba FBiH koje se odnose na smanjenje rizika širenja koronavirusa i uz stroge mjere zaštite i fizičke distance svih učesnika, na ovaj način izražena je podrška ovom vrlo važnom sektoru privrede, kao i promociji domaćih turističkih potencijala.

Na konferenciji je ukazano na trenutno tešku situaciju u plasmanu drvnih sortimenata u FBiH, uvoz nekvalitetnih sortimenata iz sanitarnih sječa iz inostranstva, koji prati i uvoz bolesti drveta, a posebno nedonošenje zakona o šumama FBiH koji je godinama najveći problem s kojim se susreću svi oni koji rade u lancu uzgoja, sječe i prerade drveta, a čijim će se donošenjem, prije svega, zaštiti i očuvati bh. šume.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 65. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 17.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 24/19);
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 5. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava i učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2020. godini, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva uplaćena od strane UNICEF-a;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Raiffeisen banke;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostupanjskog disciplinskog povjerenstva za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju nabavke opreme za potrebe ministarstava i kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 64. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 10.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije „COVID 19“;
 3. Prijedlog Odluke o poništenju dijela postupka Javne nabavke za LOT 1, LOT 3 i LOT 7 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 850 uposlenika za mart 2020. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost u 2020. godini;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2020. godini;
 15. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2020. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Medžlisu Islamske zajednice Vareš za podršku u oragnizaciji manifestacije „Dani bosanske duhovnosti - Karići 2020“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2020”.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 63. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.07.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Proizvodno-trgovačkom društvu „TERMIKA“ d.o.o. Zenica;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-87/20 od 19.06.2020. godine;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 200 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 537 uposlenika za mart 2020. godine;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 00, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre”;
 8. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 2019/2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Begov Han“ Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Gazi Ferhad-beg“ Tešanj, JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, JU OŠ „Džemal Bijedić“ Tešanj i Srednja muzička škola Zenica;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica, kao pomoć od značaja za realizaciju reportaže povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici;
 14. Informacija o stanju voznog parka za 2019. godinu, broj: 14-23-11261/20 od 03.07.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu objekata Zeničko-dobojskog kantona za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. godine, koji se realizuje u okviru projekta AF BEEP, projekat „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke;
 16. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju „IN“ iz Novog Šehera, općina Maglaj na ime finansijske pomoći za sportske aktivnosti.

Poštovani,

preuzmite Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 06. avgust / kolovoz 2020. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Bilten COVID-19

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 62. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.06.2020. godine;
 2. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 4. Prijedlog Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 506 uposlenika za mart 2020. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 855 uposlenika za mart 2020. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica iz reda roditelja;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju Programa za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Gender akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za provedbu Mape za implementaciju preporuka iz dokumenta: „Analiza postojećih propisa i praksi kod procjene i upućivanja djece s teškoćama u deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine“ na području Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Nasihi iz Maglaja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Mirsadi iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 22. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate za mart 2020. godine, predatih u periodu od 27.04.2020. godine do 05.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2020. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Spektar“ Žepče, na ime finansijske podrške za realizaciju projekta „Sevdah se vraća u grad“.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.06.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 24. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 28.05.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica, zakazanu za petak 26.06.2020. godine;
 4. Prijedlog Pravilnika o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21 - Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zdravstvena zaštita sportista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ u Službi za radiologiju;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja ultrazvučnih aparata proizvođača „Siemens“;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja opreme na Odjelu radioterapije - linearni akcelerator Electa Compact;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko - finansijske poslove;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja i servisiranja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje liftovskih postrojenja;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja i servisiranja informacionih sistema;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke zaštitne opreme za potrebe sprečavanja širenja virusa COVID-19;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata „Hladivode“, Općina Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Usora;
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj;
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče;
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime nerealizovanih zahtjeva zbog administrativnih poteškoća;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta Radionice plasteničke proizvodnje za odrasle sa poteškoćama u razvoju;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama: ekonomski kod 614200 pozicija „Tekući transferi pojedincima“, ekonomski kod 614300 pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika P.D. „Rudstroj“ d.d. Kakanj - u stečaju;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime pomoći za socijalno zbrinjavanje Bojić Fuada, bivšeg radnika „Polet” d.d. Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Zavidovići, na ime sufinansiranja izgradnje ulične rasvjete u naselju Miserađa, MZ Vozuća, općina Zavidovći;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Kantonalnu upravu civilne zaštite i Kantonalnu direkciju za ceste.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 60. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 09.06.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, promet i usluge „Harry-Electrics“ d.o.o. Kakanj;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-83/20 od 08.06.2020. godine;
 5. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi objekata karantina na području Zeničko-dobojskog kantona i stava Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju;
 7. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020. godinu u razdjelu 19 - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine mrkog uglja na području općine Kakanj;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala na proširenom ležištu „Orti-Selište-Mekuše-Barice-Smajlova šuma-Mačak”, „Droškovac-Brezik” i „Borovica-Semizova Ponikva”, općina Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine hroma na području „Duboštica-Tribija”, općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 200 uposlenika za mart 2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 537 uposlenika za mart 2020. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstava uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Caritas Švicarske (CaCh) u svrhu sufinansiranja projekta implementacije mjera Energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u školskim objekatima na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda osnivača;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije oboljelih životinja;
 20. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o načinu rada u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama, kantonalnim upravnim organizacijama, stručnim, tehničkim i drugim službama Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Liješeva“ Visoko, na ime finansijske podrške za realizaciju projekta izgradnje malonogometnog igrališta;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih vozila;
 23. Informacija po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-8843/20 od 03.06.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska orgnizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vakcina;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma