Juni 2020

Trenutna epidemiološka situacija u Zeničko-dobojskom kantonu je dobra i stabilna, ali nas to ne smije zavarati i ne smije biti opuštanja - rekao je dr. Adnan Jupić, predsjednik Kriznog štaba i ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

"Imamo 430 ljudi koji su oboljeli, od kojih se veliki broj oporavio i vratio normalnom životu, tako da trenutno imamo oko 100 aktivnih pacijenata u ZDK. Kapaciteti Kantonalne bolnice Zenica su dovoljni da zbrinemo veći broj ljudi, a Krizni štab je potvrdio strategiju, po kojoj se izdvajamo u odnosu na druge kantone, a to je obavezno kliničko liječenje svih oboljelih od koronavirusa", rekao je ministar Jupić.

Član Kriznog štaba i načelnik Odjela za infektivne bolesti KBZ-a dr. Ednan Drljević pozvao je građane da poštuju higijensko-epidemiološke mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze, naglasivši da su kaznene mjere dobrim dijelom doprinijele da ZDK bude kanton sa najmanjim brojem novooboljelih po broju stanovnika u FBiH.

Predstavnici Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona uručili su danas članovima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i Kantonalnog štaba civilne zaštite ZDK zahvalnice za blagovremeno i sistemsko reagovanje u borbi protiv pandemije koronavirusa u ovom kantonu.

Zahvalnice je dobilo i troje Zeničana (majka, kćerka i zet), koji su bili prvi slučajevi infekcije koronavirusom u FBiH, a koji su se uspješno oporavili nakon bolničkog liječenja u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona u predstojećem periodu usmjerit će sve svoje aktivnosti na kontrolu provedbe naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva br. 01-33-3764120, koja je stupila na snagu 28. juna 2020. godine, a donesena je u uslovima usložnjene epidemiološke situacije u Federaciji BiH.

KUZIP obavještava sva pravna i fizička lica na području ZDK da će kantonalni inspektori preventivno vršiti kontinuiran nadzor nad poštivanjem provođenja propisanih preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koje se odnose na poslovne aktivnosti koje subjekti nadzora obavljaju. Preporuke su dostupne na www.zzjzfbih.ba.

Inspekcijski nadzori vršit će se svaki radni dan, kao i u dane vikenda.

U slučaju da se prilikom inspekcijskih nadzora utvrdi da se naredba ne poštuje, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK će u skladu sa svojim ovlastima poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, koje uključuju i pokretanje krivičnih prijava protiv počinilaca koji ne izvršavaju naredbu u uslovima pandemije COVID-19, za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine.

Naredbu KŠ FMZ-a možete preuzeti sa linka ispod teksta.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo je Odluku o provođenju udžbeničke politike, odnosno nabavci udžbenika za narednu 2020/2021. školsku godinu u osnovnim školama u ovom kantonu. Novina je da se resorno ministarstvo opredijelilo za politiku "jedan predmet, jedan udžbenik", a koristit će se onaj udžbenik za koji se izjasni 60 posto nastavika u svim osnovnim školama. Sličnu politiku u narednoj školskoj godini će primijeniti i Tuzlanski kanton.

"Mislim da ćemo na ovaj način napraviti kvalitativan iskorak u provođenju udžbeničke politike. Do sada je bila praksa da izbor udžbenika vrše nastavnici na početku školske godine i tek onda se nabavljaju udžbenici. Već od ovog momenta osnovne škole će znati, a time i roditelji, koji će se udžbenici koristiti u narednoj školskoj godini", rekao je na press konferenciji ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić.

Pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno, srednje i obrazovanje odraslih Bernadeta Galijašević ocijenila je da će udžbenička politika biti korisna za nastavnike i učenike, ali i za roditelje.

"Ovo će sigurno utjecati pozitivno na njihov budžet, jer nastavnici neće moći svake godine da izaberu drugi udžbenik. Također, vrlo je bitno da će se čak i između lokalnih zajednica moći razmjenjivati udžbenici, što do sada, nažalost, nije bilo moguće", kazala je Galijašević.

Ministar Kozlić je podsjetio da postoji inicijativa da se politika "jedan predmet, jedan udžbenik" uvede na nivou Federacije BiH, s obzirom da je trenutna obrazovna politika "šarolika" jer su za oblast obrazovanja nadležni kantoni.

"Mi intenzivno razgovaramo sa kolegama ministrima iz drugih kantona nastojeći utvrditi jedinstvenu udžbeničku politiku. U narednom periodu ćemo nastojati usaglasiti jedinstveni nastavni plan i program za FBiH baziran na ishodima učenja, ukoliko to bude moguće, upravo zbog toga da djeca koja prelaze u drugi kanton nemaju problema prilikom upisa u školu", rekao je ministar Kozlić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je nedostajuća sredstva za uvezivanje radnog staža i uplatu doprinosa za 48 radnika preduzeća "Krivaja Mobel" Zavidovići, "Rudstroj" Kakanj i "KTK" Visoko.

Nakon što je Vlada Federacije BiH ranije za uplatu doprinosa za penziono osiguranje za ove radnike izdvojila 499.214 KM, Vlada ZDK je danas odobrila sredstva u iznosu od 179.115 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, koja su osigurana preraspodjelom u budžetu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK. Na ovaj način će se osigurati uslovi za penzionisanje 22 radnika "Krivaje Mobel" te po 13 radnika "Rudstroja" i "KTK".

"Do sada smo dobijali zahtjeve za uplatu doprinosa za kompletan raniji period, dok se ovdje radi o drugačijem modelu gdje je Vlada FBiH obezbijedila veći dio sredstava, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona preuzima obavezu uplate doprinosa za ova dva osiguranja. Zahtjevi su opravdani i svrsishodni i meni je drago da smo na ovakav način pokazali svoju senzibilnost", rekla je ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Šabanović, na čiji prijedlog je Vlada donijela odluku.

Odluke o odobravaju sredstava će biti potpisane već danas, tako da će sredstva biti doznačena do 30. juna u skladu sa rokovima Vlade Federacije BiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas je održan nastavak 22. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano preostalih devet tačaka ranije utvrđenog dnevnog reda od 14 tačaka, a sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima epidemije COVID-19 prema protokolu prilagođenom trenutnoj situaciji uzrokovane pojavom i pandemijom koronavirusa. Prije prelaska na zvaničan rad, upriličena je dodjela upraženjenog mandata, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegvine (CIK) donijela Odluku o prestanku mandata preminulom zastupniku u Skupštini Kantona Rifatu Deliću. Upražnjeni mandat je Odlukom CIK-a dodijeljen Piljug Enesu, sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste Socijaldemokratske partije BiH (SDP), koji je ovom prilikom položio zakletvu i tim činom prihvatio mandat zastupnika u preostalom mandatnom periodu 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Potom su zastupnici dali saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2019. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2019. godini ostvario suficit u iznosu 823.251 KM. Ukupni prihodi su iznosili 198.8141.365 KM, a rashodi 197.991.114 KM. Skupština je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2019. godini u kojoj je Zavod ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu 259.007 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 19.449.844 KM i rashodima od 19.190.837 KM.

Skupština je danas zaključkom prihvatila i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu u kome se navodi da je u izvještajnom periodu izvršeno 13.493 inspekcijska nadzora, što je za 6,78% više, u odnosu na broj inspekcijskih nadzora planiranih Programom rada Uprave za 2019. godinu. Zbog utvrđenih nepravilnosti prilikom inspekcijskih nadzora donesena su 1.982 rješenja i izdato je 1.796 prekršajnih naloga, sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 1.288.044 KM.

Zastupnici u Skupštini su prihvatili i Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01. do 31.12.2019. godine. Nakon diskusije u okviru desete tačke dnevnog reda prihvaćen je i Izvještaj o radu J.U. Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a zastupnici su donijeli i Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona sugeriše Vladi Kantona i resornom Ministarstvu da se dodatno angažuju na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za objekat u kome je smještena JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da 30.11.2020. godine ističe ugovor o ustupanju objekta na korištenje, zaključen između osnivača i vlasnika objekta, Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poslanici su potom razmatrali i zaključcima prihvatili dvije informacije:

  • Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2019. godini;
  • Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini.

Posljednje dvije tačke dnevnog reda su se odnosile na inicijative za davanje autentičnog tumačenja koje su zaključcima Skupštine odbijene kao neosnovane, jer su pomenute zakonske odredbe čije se autentično tumačenje traži, dovoljno jasne i precizne zbog čega nije bilo potrebe za davanjem autentičnog tumačenja, što je navedeno i u mišljenjima resornih ministarstava koje je Vlada Kantona prihvatila, a riječ je o slijedećim inicijativama:

  • Inicijativa općine Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 9. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08)
  • Inicijativa J.U. Mješovita srednja škola Maglaj za davanje autentičnog tumačenja člana 112. stav 3. Zakona o srednjoj školi («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 9/17)

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak posjetili su MZ Babino povodom završetka rekonstrukcije prve dionice puta Zenica-Babino. Projekt rekonstrukcije dionice u dužini od 1.200 metara finansirala je Vlada Zeničko-dobojskog kantona sredstvima u iznosu od jedan milion maraka.

Put koji povezuje grad Zenicu sa selima u slivu rijeke Babine, odlukom Vlade Federacije BiH prekategorisan je u regionalni put R457, čime je postao važna putna konekcija između grada Zenice i općine Kakanj. Plan Vlade Zeničko-dobojskog kantona je da izvrši rekonstrukciju cjelokupne trase Zenica-Babino-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj, tako da je već osigurano novih milion maraka za nastavak radova na putu Zenica-Babino te 600.000 KM za rekonstrukciju prve dionice puta R457 u općini Kakanj.

"Očekujemo da će veoma brzo krenuti procedure raspisivanja tendera za radove na dionicama za koje su odobrena sredstva. Ponosni smo što smo za regionalni put Zenica-Babino-Kakanj opredijelili 2,6 miliona KM, što je sigurno jedna od najvećih investicija koju je do sada dobio ovaj kraj. Također, očekuje se i početak radova na rekonstrukciji škole u Seocima, a planirana su u skorije vrijeme i ulaganja u školu u Arnautima i Donjem Babinu", rekao je Ganić.

Ministar Isak je podsjetio da je samo za održavanje puta R457 za 2020. godinu izdvojeno 600.000 KM, a već je potpisan ugovor sa izvođačem odabranim putem javnog poziva.

"Koordinacija sela Babinskog sliva je iskazala svoje prioritete, a jedan od prioriteta je rekonstrukcija puta. Izdvojili smo značajna finansijska sredstva i pokazali da mladi žele i mogu bolje i da na ovome nećemo stati", rekao je ministar Isak.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić upriličio je, dana 22.06.2020. godine, radni sastanak sa predstavnicima USAID-ovog projekta PRO-Budućnost. Predstavnici projekta na sastanku su bili direktorica projekta Majda Behram-Stojanov i službenik za komunikacije Renata Dlouhi-Kastelic.

Sastanku su pored predsjedavajućeg Huskića prisustvovali i sekretar Skupštine Ibrahim Avgagić, savjetnik predsjedavajućeg Skupštine za društvene djelatnosti Mirsad Čizmić i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Amra Jupić.

Ovom prilikom predstavnici projekta PRO-Budućnost su upoznali prisutne o svom djelovanju i samom Projektu koji je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projektne aktivnosti se provode u preko 70 općina i gradova u BiH, a projekat u kontinuitetu radi sa mladima, NVO, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti, koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda BiH. Projekat je podržan i od strane Vijeća Ministara BIH, oba doma parlamentarne Skupštine BiH, te u skupštinama dva kantona. Na području Zeničko-dobojskog kantona projekat je aktivan u devet općina.

Predsjedavajući Huskić se zahvalio gostima na inicijaticivi i posjeti, te izrazio podršku projektu PRO-Budućnost sa nadom da će nakon sprovođenja potrebne procedure, u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, biti usvojena Platforma u formi Dekleracije kojom će biti poslana poruka da je Zeničko-dobojski kanton kao i do sada opredjeljen za sigurnu, prosperitetnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Ovim strateškim dokumentom se šalje snažna poruka mira svih naroda i građana Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem dugoročne izgradnje mira i stabilne Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je dvije nove odluke o odobravanju sredstava subvencije za isplatu dijela plaće za mart poslovnim subjektima kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Odlukama je obuhvaćeno 737 radnika u 283 poslovna subjekta - pravna i fizička lica, kojima je odobreno ukupno 149.611 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona do sada je donijela ukupno jedanaest ovakvih odluka, kojima je na ime subvencije u visini polovine minimalne plaće u FBiH za mjesec mart odobreno ukupno 674.366 KM. Subvenciju je do sada dobilo 3.322 radnika zaposlenih u 1.197 firmi u ZDK-u.

Na javni poziv pristiglo je 2.246 zahtjeva, a u završnoj fazi je obrada preostalih 314 zahtjeva koji se nalaze na provjeri kod Porezne uprave FBiH, nakon čega će resorno ministarstvo predložiti Vladi donošenje odluke o odobravanju subvencije ovim subjektima.

Vladi će, također, biti dostavljen i prijedlog odluke o odobravanju subvencije za 79 subjekata koji su naknadno kompletirali dokumentaciju traženu putem javnog poziva.

Nakon obrade zahtjeva za mart, stručne komisije Ministarstva za privredu će pristupiti obradi zahtjeva za mjesec april, a očekuje se da taj posao bude završen u kraćem roku s obzirom da su već završene provjere kod Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Subvencija u visini polovine minimalne plaće za mart te punog iznosa minimalne plaće za april prva je interventna mjera Vlade i Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa u privredi. Pravo na subvenciju imaju poslovni subjekti koji nisu otpuštali radnike u periodu od 29. februara do 30. aprila, te koji su izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 29. februara.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je nadležnim općinskim i gradskim službama za boračko-invalidsku zaštitu sredstva u iznosu od 309.750,00 KM za isplatu treće rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za studijsku 2019/2020. godinu. Korisnici boračke stipendije su 2.249 studenata – djece branilaca sa prebivalištem u Zeničko-dobojskom kantonu koji pohađaju redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

U Budžetu Kantona za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su dosad najveća sredstva u iznosu od 2.478.000,00 KM, a drugu godinu zaredom stipendije su dobili svi studenti koji su podnijeli formalno ispravne aplikacije i koji su ispunjavali uslove iz konkursa za dodjelu stipendija.

Uprkos smanjenom prilivu prihoda koji je posljedica pandemije koronavirusa, Vlada ZDK je zajedno sa resornim ministarstvima za boračka pitanja i finansije stvorila uslove za isplatu treće rate boračkih stipendija, čime je ispoštovala obećanje da će nastojati da održi kontinuitet i u svakom mjesecu izvrši isplatu po jedne rate stipendije te na taj način pomogne boračku populaciju.

Visina godišnje stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija, te prvu i drugu godinu drugog studijskog ciklusa, stipendija iznosi 1.200,00 KM.

Broj korisnika boračkih stipendija i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

•Grad Zenica – 544 korisnika - 74.000,00 KM,
•Općina Breza – 91 korisnik - 12.750,00 KM,
•Općina Doboj Jug – 52 korisnika - 6.850,00 KM,
•Općina Kakanj – 231 korisnik - 31.450,00 KM,
•Općina Maglaj – 153 korisnika - 21.100,00 KM,
•Općina Olovo – 100 korisnika - 13.850,00 KM,
•Općina Tešanj – 183 korisnika - 24.850,00 KM,
•Općina Usora – 37 korisnika - 5.200,00 KM,
•Općina Vareš – 74 korisnika - 10.450,00 KM,
•Općina Visoko – 283 korisnika - 38.700,00 KM,
•Općina Zavidovići – 246 korisnika - 34.900,00 KM,
•Općina Žepče – 255 korisnika - 35.650,00 KM.

Press služba ZDK
    

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab za praćenje novog koronavirusa Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici izdao je upozorenje vezano za održavanje maturskih zabava.

Krizni štab je uputio upozorenje organizatorima maturskih zabava da su dužni osigurati provođenje mjera sprječavanja širenja Covid infekcije, te da imaju u vidu i svoju odgovornost u slučaju neprovođenja propisanih mjera.

Krizni štab za praćenje novog koronavirusa Ministarstva zdravstva ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma