Petak, 15 Maj 2020

Pedagoški zavod Zenica implementira projekat ''Izvanučionička nastava u funkciji razvoja ključnih kompetencija i životnih vještina učenika nižih razreda osnovne škole''. Projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i ocijenjen sa maksimalnih 90 bodova u skladu sa kriterijima za odobravanje programa podrške projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola.

Projekat je usmjeren na pet segmenata: razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina učenika nižih razreda osnovne škole, profesionalni razvoj nastavnika razredne nastave sa područja Zeničko-dobojskog kantona, savremeni pristup organizaciji izvanučioničke nastave za učenike nižih razreda osnovne škole, povezanost dokumenta Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za društveno-humanističko područje bazirana na ishodima učenja sa različitim oblicima organizacije izvanučioničke nastave i povezanost dokumenta Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za predmete Moja okolina, Priroda i društvo, Priroda i Biologija bazirana na ishodima učenja sa različitim oblicima organizacije izvanučioničke nastave.

Projektom je planirana edukacija master-trenera iz reda profesora/nastavnika razredne nastave (trening za trenere - ToT),  koji su timski razvili edukativno- promotivni materijal vezan za organizacione oblike izvanučioničke nastave u funkciji razvoja ključnih kompetencija i životnih vještina učenika nižih razreda osnovne škole. Edukativno-promotivni materijal će se u narednom periodu putem web portala, platformi i replikacionih obuka prezentirati javnosti i većem broju nastavnika razredne nastave iz deset općina ZDK te gradova Zenica i Visoko.

Edukativno-promotivni materijal će u kombinaciji sa dokumentima Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za društveno-humanističko područje definirana na ishodima učenja i Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za predmete Moja okolina, Priroda i društvo, Priroda i Biologija definirana na ishodima učenja, poslužiti za planiranje i programiranje nastave za Moju okolinu, Prirodu i Društvo u školskoj 2020/2021. godini u nižim razredima osnovne škole na način da se afirmiše izvanučionička nastava (posjete, izleti, ekskurzije) kao vrsta nastave kojom se omogućava razvoj ključnih kompetencija i životnih vještina. Ovdje prije svega mislimo na prožimajuće pokazatelje (indikatore) za sljedeće kompetencije: socijalna i građanska kompetencija, tjelesna i zdravstvena kompetencija, jezičko-komunikacijska kompetencija na maternjem jeziku, matematička pismenost, kompetencija u znanosti i tehnologiji, informatička pismenost (informacijska, medijska, tehnološka). Deset životnih vještina relevantnih za Bosnu i Hercegovinu prema UNICEF-u i UNESCO, su: rješavanje problema, kritičko mišljenje, efikasne komunikacijske vještine, odlučivanje, kreativno mišljenje, vještine interpersonalnih odnosa, vještine izgradnje samosvijesti, empatija, upravljanje, stresom i upravljanje emocijama. Navedene životne vještine se najbolje prakticiraju u konkretnim životnim situacijama, a iste se mogu razvijati i kroz kvalitetno organiziranu izvanučioničku nastavu (posjete, izlete, ekskurzije, logorovanja, Školu u prirodi i sl.).

Projekat je omogućio da se unaprijedi pristup planiranju i programiranju navedenih oblika izvanučioničke nastave u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona uz uvažavanje prirodno-geografskih i drugih resursa iz šire društvene zajednice, tj. obilježja razvoja Zeničko-dobojskog kantona (prirodno-geografska obilježja, kulturno-historijsko naslijeđe, privredni razvoj, razvoj sporta i turizma i sl.). Implementacijom projekta se ostvaruje globalni cilj, a to je da nastava postane učenje u neposrednoj životnoj stvarnosti u kojoj se učenicima omogućava interdisciplinarno izučavanje sadržaja različitih nastavnih predmeta.

Edukativno-promotivni materijal ''Izvanučionička nastava u funkciji razvoja ključnih kompetencija i životnih vještina učenika nižih razreda osnovne škole'' urađen je u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i isti će u narednom periodu biti proslijeđen svim osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, kako u printanoj, tako i u digitalnoj formi.

Autori i koautori edukativno-promotivnog materijala su stručni savjetnici za oblast obrazovanja iz Pedagoškog zavoda Zenica zaduženi za savjetodavno-instruktivni rad sa nastavnicima razredne nastave i tim od 15 obrazovnih profesionalaca (nastavnika/profesora razredne nastave), koji su i ranije imali priliku učestvovati u sličnim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Pedagoškog zavoda Zenica.

Na implementaciju projekta su djelimično utjecale novonastale okolnosti, tj. proglašeno stanje prirodne nesreće na području FBiH zbog pojave i širenja korona virusa (COVID-19), ali su implementatori projekta zajedno sa obrazovnim profesionalnicma iz osnovnih škola uspjeli realizirati sve planirane aktivnosti upotrebom informaciono-komunikacijskih tehnologija i aplikacija koje nude mogućnost učenja na daljinu, a s ciljem da se što kvalitetnije zaokruži projektni ciklus i realiziraju ciljevi projekta.

Edukativno-promotivnim materijalom, koji sadrži i priručnik ''Izvanučionička nastava u funkciji razvoja ključnih kompetencija i životnih vještina učenika nižih razreda osnovne škole'', odgovorit će se na zahtjeve osnovnih škola kada je u pitanju organizacija izvanučioničke nastave i izvanškolskih aktivnosti za učenike nižih razreda osnovne škole. Materijalom se promovira Zeničko-dobojski kanton kao šira društvena zajednica, ali i lokalne zajednice sa svim svojim prirodno-geografskim, kulturnim, historijskim, društvenim, turističkim, privrednim i drugim obilježjima.  

Više informacija o navedenom projektu možete pronaći u promotivnom materijalu koji se nalazi u prilogu, a priručnik je također dostupan putem linka: https://online.fliphtml5.com/mldeo/vtjr/#.Xr6hW5cXoPs.gmail .

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Zaključkom Kantonalnog štaba civilne zaštite, broj: 16-33-3232-82/20 od 11.05.2020. godine, dozvoljeno je održavanje ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko – dobojskog kantona.

U vezi sa navedenim obavještavamo Vas da su termini za održavanje ispita za vozače motornih vozila u mjesecu maju 2020. godine: 23.05.2020. godine i 30.05.2020. godine.

U cilju stvaranja uslova za održavanje ispita za vozače motornih vozila u situaciji proglašenja stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH uzrokovane koronavirusom COVID – 19, a kako bi spriječili nastupanje štetnih posljedica po zdravlje svih sudionika ispita za vozače motornih vozila, odnosno spriječili dalje širenje istog, svi sudionici ispita za vozače motornih vozila (predsjednici komisija, ispitivači, sekretari, instruktori vožnje, kandidati i kontrolori) obavezni su izvršavati svoje dužnosti u pripremi i provođenju ispita za vozače motornih vozila u skladu sa preporukama za sprečavanje infekcija i higijensko – epidemiološkim mjerama utvrđenim od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te u skladu sa Instrukcijom za provođenje ispita za vozače motornih vozila u situaciji proglašenja stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH uzrokovane koronavirusom COVID – 19, koju Vam dostavljamo u prilogu ovog akta.

PRILOG: Instrukcija za provođenje ispita za vozače motornih vozila u situaciji proglašenja stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH uzrokovane koronavirusom COVID – 19, broj: 10-23-128-99/20 od 14.05.2020. godine.

 

Objavljeno u Dokumenti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 56. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.05.2020. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 55. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 13.05.2020. godine;
 2. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju zajedničkog studijskog programa Doktorski studij iz tehničkih nauka, trećeg ciklusa studija, na Univerzitetu u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Zaštita na radu i zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 11. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405 pozicija "Subvencije-veterinarstvo"- namjenska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2020. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, pozicija "Subvencije-veterinarstvo" - budžetska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicije „Kapitalni transferi iz sredstava posebnih vodnih naknada“, „Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada“, „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TRIBIJA“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 15. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „KAMENICA“, na području općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2020/2021. godinu
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je četvrtu po redu odluku o odobravanju sredstava subvencije dijela plaće za mart u iznosu od 88.305 KM za 435 uposlenika u 41 pravnom subjektu i 106 fizičkih lica, kojima je rad zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Broj zaposlenih kojima je do sada odobrena subvencija Ministarstva za privredu u visini polovice minimalne plaće za mart, ovom odlukom je povećan na 1.159.

"U toku je obrada preostalih zahtjeva, tako da pripremamo nove odluke o odobravanju subvencije. Iduće sedmice krenuti će isplata dosad odobrenih subvencija", rekao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Ove sedmice objavljen je javni poziv za dodjelu subvencije za mjesec april u visini minimalne plaće u FBiH, a subjekti kojima je odobrena subvencija za mart nisu dužni ponovo dostaviti traženu dokumentaciju, nego samo zahtjev za dodjelu subvencije.

Pravo na subvenciju imaju poslovni subjekti koji nisu otpuštali radnike u periodu od 29. februara do 31. marta, te koji su izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 29. feruara. Javni poziv je otvoren 25 dana, a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 6. juni.

Press služba ZDK

Objavljeno u Info-COVID-19

Poštovani,

preuzmite Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 15. maj / svibanj 2020. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Bilten COVID-19

Povodom 15. maja - Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, premijer Mirza Ganić uputio je čestitku ministru unutrašnjih poslova Dariju Pekiću, policijskom komesaru Semiru Šutu, policajkama i policajcima te svim uposlenicama i uposlenicima Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Zahvaljujem vam na marljivosti, predanosti i ustrajnosti u obavljanju svakodnevnih izazova i nimalo lahkih zadataka, posebno u doba pandemije koronavirusa kada je policija pokazala da je stub ovog društva i dostojan čuvar sigurnosti svih građana", naveo je premijer Ganić.

Posebno priznanje odao je policijskim službenicima koji su položili živote i dijelove tijela u odbrani Bosne i Hercegovine ili u obavljanju drugih službenih dužnosti.

Premijer ZDK je potvrdio opredjeljenje Vlade da nastavi kadrovski i materijalno jačati policiju kako bi mogla još uspješnije štititi i provoditi zakone iz svoje nadležnosti, boriti se protiv svih sigurnosnih izazova i najtežih oblika kriminala te jačati sigurnost u društvu.

"Želimo profesionalnu, efikasnu i dobro opremljenu policiju, jer je naša vizija policija kao javni servis u službi građana", naveo je premijer Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 53. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.04.2020. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-14-19504/14 od 02.10.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava u razdjelu 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Amiru iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Emiru iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nezić Aidi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Parić Mireli iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 11. Informacija o realizaciji Programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2019. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I-III 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije Privrednom društvu „WATER“ d.o.o. Žepče za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina - Ponijevo, općina Žepče;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstva uplaćena od strane UNICEF-a;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period april-juni 2020. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova, putničko motorno vozilo marke Škoda Octavia, Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona,
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 52. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 23.04.2020. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“ - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2020. godinu - redovna sredstva;
 8. Prijedlog Odluke o donošenju Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 10. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma