Ponedjeljak, 10 Februar 2020

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zenica, kao stručna organizacija za podršku predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, organizirali su u Zenici seminar za direktore osnovnih i srednjih škola i predstavnike akademske zajednice na kojem su predstavljeni rezultati PISA 2018 za Bosnu i Hercegovinu.

Učenici iz BiH po prvi put su učestvovali u ovom međunarodnom testiranju 2018. godine, a zauzeli su 62. mjesto od ukupno 79 rangiranih zemalja. U testiranju su učestvovali i učenici škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Žaneta Džumhur, PISA koordinatorica za BiH, rekla je da se naša zemlja ne može pohvaliti rezultatima, ali da je istraživanje dobar osnov za utvrđivanje stvarnog stanja i nedostataka u obrazovnom sistemu, te kreiranje novih politika, strategija i koraka koji mogu da dovedu do poboljšanja, a u čemu se očekuje veći angažman nadležnih ministarstava kao donosilaca strateških odluka.

"Preporuke PISA 2018 se tiču implementacije zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, povećanja čitalačke pismenosti, u čemu najveću ulogu imaju roditelji, povećanje funkcionalne pismenosti učenika prema PISA standardima, kao i umanjenje izostanaka učenika jer je uočena negativna korelacija, pošto učenici koji više izostaju imaju lošija postignuća", rekla je Džumhur, glavna analitičarka PISA izvještaja.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić rekao je da su rezultati PISA istraživanja veoma korisni za ovo ministarstvo i osnovne škole, te da su na osnovu analiza već pokrenuti određeni mehanizmi u sistemu obrazovanja u ZDK.

"Nadam se da će ono što smo radili prošle godine pozitivno uticati na rezultate PISA istraživanja za dvije, odnosno tri godine, jer su osnovne i srednje škole u ZDK ušle u projekt Škole za 21. vijek i STEM-program, u čijem su fokusu robotika i savremene tehnologije, a ovi projekti pospješuju funkcionalnu pismenost", kazao je ministar Kozlić.

Izvještaj PISA 2018 za BiH sadrži jasne smjernice i prijedloge ključnih politika i načina prevazilaženja teškoća i izazova u obrazovnim sistemima u BiH. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine objavit će zbirke zadataka iz prethodnih PISA ciklusa koje će distribuirati školama i nastavnicima kako bi se što širi krug nastavnika i stručnih saradnika upoznao sa postavkama i rješenjima zadataka.

Seminar je organiziran uz tehničku i finansijsku podršku Misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini. Jasna Dubravčić, šefica Odjela za ljudsku dimenziju OSCE-a, istakla je da je obrazovanje, kao jedan od glavnih prioriteta ove organizacije, važno za stvaranje inovativne generacije za budućnost države BiH te da OSCE ostaje partner u svim naporima vlasti za unapređenje obrazovnog sistema u ovom kantonu.

Pres-služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 19.12.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 27.12.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.12.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.01.2020. godine;
 5. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, po prijedlogu Stručne službe Gradskog vijeća Zenica za Program rada Skupštine za 2020. godinu, koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Uredbe o građevinama i zahvatima u prostoru za koje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona izdaje urbanističku saglasnost ili lokacijsku informaciju;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period januar - decembar 2020. godine;
 8. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje potreba za izradu dokumenta Metodologija socijalne karte u Zeničko-dobojskom kantonu;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, broj: 02-14-8204/19 od 14.05.2019. godine i broj: 02-14-18819/19 od 27.12.2019. godine;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita na ležištima Veovača i Rupice-Juraševac, Brestić u općini Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period januar – mart godine;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Žepče;
 15. Program utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 208, pozicija „Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Program utroška sredstava u razdjelu 24 - Ministarstvo za boračka pitanja, budžetska organizacija budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 –„Tekući transferi pojedincima“, ekonomski kod 614300 –„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615100 –„Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Izvještaj revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja „Unapređenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u kantonima u FBiH“, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.
Ponedjeljak, 10 Februar 2020 13:48

SAOPĆENJE SA 18. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 18. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 07.02.2020. godine utvrđen je dnevni red od šest tačaka. Zastupnici u Skupštini su zaključkom prihvatili Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji se upućuje se u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona, Grad Zenicu i Grad Visoko. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Prije otvaranja rasprave u okviru druge tačke dnevnog reda, u okviru koje je trebao biti razmatran Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – skraćeni postupak, resorni ministar je u ime Vlade Kantona, u svojstvu predlagača, isti povukao prije otvaranja pretresa.

U nastavku rada Skupština je razmatrala i zaključcima prihvatila slijedeće četiri informacije:

 • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu.
 • Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.
 • Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (za 2019. godinu).
 • Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2018. godini.

Nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini Skupština je donijela i dodatni zaključak kojim nalaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona da preduzme sve mjere i radnje u smislu uticaja i djelovanja prema akterima odgovornim za kvalitet zraka i zdravlja stanovništva Zeničko-dobojskog kantona, a posebno prema detektovanim zagađivačima.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu:
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Mersije Kasumović, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  3. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Rame Isaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Kluba poslanika SBB-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  5. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Amera Ahmića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Sanje Renić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 2 i 3 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Uredbe o osiguranju ličnosti i objekata Zeničko-dobojskog kantona, koji se posebno osiguravaju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Šain i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 druga, Elčić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 34524/15 i 5 drugih, Dujak Vinko i 52 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 20954/13 i dr;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Kantonalnu direkciju za ceste i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalno pravobranilaštvo Zenica;
 9. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Meldine Ugarak zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Edina Arnauta zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uposlenike Zeničko-dobojskog kantona za nadoknadu štete od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period od 06.09.2017. do 26.01.2018. godine;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2019. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke perfuzora;
 17. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška sredstava pod nazivom “Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu”, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 42, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji”;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principu organske proizvodnje;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte Instituta u 2019. godini;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme veterinarskih laboratorija “Instituta za zdravlje i sigurnost hrane” Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na Općinu Zavidovići prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak, Zavidovići“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Istražno-eksploatacioni radovi termo-mineralne vode Sedra“;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za projekat „Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko Polje uz provođenje istražnih radova“;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinansiranje projekta „Uređenje izvorišta Kiseljak“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednom proizvođaču ''Nesko-prom'' d.o.o. Visoko, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći za proizvodnju maline iz prethodne budžetske godine, zbog administrativnih poteškoća;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja i računara za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 31. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel - 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 32. Prijedlog Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimanzija u Zenici, iz reda roditelja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Maglaj“ iz Maglaja za sufinansiranje kotizacije i redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Paraglajding klubu Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje kotizacije i članarine kluba u 2019. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aero klubu „Zenica“ iz Zenice, za refundaciju troškova učešća na međunarodnim takmičenjima u aviomodelarstvu održanim u Hrvatskoj u 2019. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča, za finansijsku potporu u svrhu pokrivanja dijela troškova kotizacije za učešće u Prvoj ligi FBiH;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju „Naša škola sporta“ iz Kaknja u svrhu učešća na X. međunarodnom festivalu odbojke u Novom Sadu u 2019. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nogometnom klubu „Stupčanica“ Olovo iz Olova, za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Fariku Muhiću članu kluba dizača tegova „Predator“ iz Vareša u svrhu refundiranja dijela troškova za kondicione pripreme i vitaminizaciju u 2019. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“ Zenica iz Zenice u svrhu refundiranja dijela troškova za pripreme takmičara Alena Bičakčića u 2019. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja Projekta „Rukomet-moj posebni prijatelj“;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Memčić Ađulu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja.
 47. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija “Tekući transferi pojedincima”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete u povratničkom naselju Gurdići;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš, za uspostavu sistema grijanja džamije u Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Gostović, općina Zavidovići, za sanaciju i betoniranje lokalnog puta u Sinanovićima;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, na ime finansiranja infrastrukturnih projekta sa ciljem potpore povratku na područje Mjesne zajednice Vozuća;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica i/ili članove njihovih porodica za ublažavanje stanja socijalne potrebe;
 54. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Bulut Irni iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku ortopedskog pomagala;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera Babahmetović Ameli iz Zenice i Slišković Ljilji iz Žepča, u svrhu plaćanja dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Filipović Ivici iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje liječenja bolesne kćerke;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke van države;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejdić Hamidi iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje rješavanja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Invalidski odbojkaški klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, na ime finansijske pomoći za aktivnosti u novembru i decembru 2019. godine;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju škola fudbala „Sportino-Ma“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za organizaciju turnira za dječake i djevojčice u fudbalu;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“, iz Kaknja, na ime finansijske pomoći projektu „Omladinske lige“;
 62. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava, pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Usora“ za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje projekta ''Rukomet – moj posebni prijatelj“.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.12.2019. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i stavljanju van snage Odluke, broj: 02-14-16241/19 od 31.10.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 7 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za sufinansiranje izrade idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Jablanice i rijeke Liješnice;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za sufinansiranje projekata „Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo Zenica, sredstva uplaćena od strane IPA fonda;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za opremanje multimedijalne učionice;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Nordbat-2“ Vareš, iz reda roditelja;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 26. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta “Skulpture na otvorenom u Zenici”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Moda M-Fashion M” iz Žepča, za sufinansiranje projekta Izbor fotomodela Bosne i Hercegovine;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2019. godini;
 31. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom sudu za nabavku Microsoft Office licenci;
 33. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dupunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za realizaciju Međunarodnog festivala muzike i folklora „Ljeto u Bosni i Hercegovini“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod Vareš“, iz Vareša, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Podružnica Žepče, na ime finansijske pomoći za realizaciju Božičnog koncerta u Žepču;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Dukat“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na 8. sajam obrta, podutzetništva i turizma Srednjobosanskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“, iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijašice Muzaferija Elvedine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma