Utorak, 18 Juni 2019

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i ministar zdravstva dr. Adnan Jupić održali su sastanak sa predstavnicima njemačke kompanije D. Med Healthcare AG, sa kojom je u februaru ove godine potpisan ugovor o izgradnji Interventne kardiologije u sklopu Kantonalne bolnice Zenica.

Direktor D. Med Healthcare AG Sven-Axel Krentorz, direktor za Istočnu Evropu Medin Okić, projekt menadžer Samir Bećirović, konsultantica Šemsa Alić i direktor Kantonalne bolnice Zenica dr. Rasim Skomorac upoznali su premijera Ganića sa dinamikom realizacije projekta investicione vrijednosti 7,5 miliona KM. Radi se o prvom ugovoru javno-privatnog partnerstva u BiH.

Istaknuto je da je glavni projekt finaliziran, obavljeni su razgovori sa proizvođačima opreme, a pri kraju je i tender za nabavku opreme, ali realizaciju projekta usporava problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa jer je zemljište na kojem se treba graditi zgrada u krugu Kantonalne bolnice Zenica uknjiženo na Grad Zenicu.

Direktor KBZ-a dr. Rasim Skomorac kazao je kako je Kantonalna bolnica 20. maja uputila Gradu Zenica zahtjev da se ustupi zemljište za građenje, ali da još nema odgovora.

Premijer Ganić je ponovio kako projekt ima punu podršku Vlade te da će učiniti sve da Zeničko-dobojski kanton napokon dobije Interventnu kardiologiju, jer trenutno zbog nemogućnosti primjene procedure "zlatnog sata" svaki dan biva životno ugroženo 6-10 pacijenata iz ZDK-a.

"Očekujemo od Uprave grada Zenice da podrži projekt i pomogne rješavanje imovinsko-pravnih odnosa jer je to u interesu građana Zenice, ali i svih ostalih građana Zeničko-dobojskog kantona. Pored toga, realizacijom projekta Interventne kardiologije,  KBZ će odmah krenuti i u realizaciju novih JPP projekata poput ''gama nož'' i ''hemodijaliza'', što će značajno unaprijediti nivo usluge ove bolnice i pomoći našim građanima", kazao je premijer Ganić.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Nakon niza sastanaka i pregovora, 13.06.2019.godine, upriličeno je potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika JP“Šumsko – privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“ između predstavnika Uprave preduzeća i Sindikalnog odbora preduzeća.

Ovim ugovorom, uređuju se prava i obaveze radnika i prava i obaveze poslodavca , dakle ugovornih organa koje zaključuju ugovor.

Osnovica pregovora je bio prethodni Kolektivni ugovor, i oba ugovarača su imali svoja polazišta koja su bila minimum za postizanje ugovora.

Novi kolektivni ugovor definiše osnovicu za obračun plate u iznosu od 55% prosječne plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući mjesec, dakle cca 489 KM, pomonožen sa koeficijentom definisanim grupom složenosti poslova, što je povećanje za ovu godinu od 3%.

Nadalje, povećava se stopa obračuna minulog rada sa 0,5 % na 0,6%, kao i naknada za topli obrok, koji će nakon stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora, umjesto dosadašnjih 8,00 KM, iznositi 9,00 KM  po radnom danu uposlenika.

Takođe, prilikom odlaska u penziju, radnicima će se isplaćivati otpremnina u visini od njegove četri prosječne plate isplaćene u prethodna tri mjeseca, ili četri prosječne neto plate isplaćene u FBiH prema zadnjem objavljenom statističkom podatku za  prethodnu godinu, ako je to za njega povoljnije. Prema dosadašnjem kolektivnom ugovoru, osnovica je bila tri plate.

Ostala prava radnika, kao što su prava na godišnji odmori i odsustva, pravo na naknadu u slučaju smrti članova porodice, pravo na prevoz, regres i druga prava, ostaju u okvirima prethodnog Kolektivnog ugovora.

Predstavnici Sindikata su, kako kažu zadovoljni sa potpisanim Kolektivnim ugovorom, jer je uvažen veliki dio njihovih zahtjeva, ali će svavko, nastaviti raditi na daljem poboljšavanju uslova rada svih uposlenika.

Glavni Sindikalni povjerenik, Saćić Džemal, kazao je da su predstavnici Sindikalnog odbora imali razumijevanja i za nedvno potpisani ugovor sa Poreznom upravom FBiH, te izdatke koje iziskuje taj ugovor, što će dodatno opteretiti poslovanje preduzeća, pa se vodilo računa da i zahtjevi u toku pregovora budu realni i prihvatljivi za ispunjavanje, bez ugrožavanja daljeg rada preduzeća.

Direktor preduzeća, Jasmin Devedžić je kazao kako je potpisan dobar ugovor, i da su postignuti pomaci koji svavako idu u korist radnika, te da će ovaj sasatv Uprave uvijek podržati pozitivne pravce djelovanja, koji idu na ruku uposlenika ali da se važne promjene mogu postići jedino kroz zajedničko djelovanje, kontrolu radne discipline, kontinuirano praćenje rada na terenu, i sinergiju svih uposlenika i njihovih nadređenih.

Zajednički stav je da prava radnika ni pokojm osnovu nesmiju biti ugrožene te da će Uprava preduzeća i Sindikalni odbor i ubuduće raditi na poboljšavanju istih.

Ovaj Kolektivni ugovor potpisan je na period od tri godine.

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Zaključka o donošenju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.–2022. godine;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, doneseno po zahtjevu JP „Tržnica“ Zenica za Autentičnim tumačenjem člana 85. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 10. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-34-6734/19 od 26.04.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MAJ 2019. godine;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Osnovna škola „Hasan Kikić” Tetovo Zenica;
 13. Program utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta Javno-privatnog partnerstva “Izgradnja show-room i trening centra u Kampusu Univerziteta u Zenici”;
 16. Uredba o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava kao pomoć od značaja za rad javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu januar – decembar 2019. godine;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju „Medica“ Zenica za nastavak implementacije projekta “Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona” za period januar-decembar 2019. godine;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći za finansiranje dodatnih interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem javnih ustanova centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nadogradnju linearnog akceleratora (MK4 i sistem za planiranje) za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku endoskopske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku operacionog stola za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrasoničnog aspiratora CUSA za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku defibrilatora i infuzomata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za radove na održavanju infrastrukture za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnih dijelova za medicinsku opremu i sanitetsko vozilo za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu;

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je na prijedlog kantonalnog Ministarstva zdravstva sredstva u iznosu od 760.520 KM za plaćanje usluga održavanja medicinske opreme i informacionih sistema u JU Kantonalna bolnica Zenica. Radi se o MRI, CT i drugoj opremi u Službi za onkologiju i radiologiju, te informacionim sistemima za laboratoriju, transfuziju, mikrobiologiju, PACS/RIS sistem, pravne i ekonomsko finansijske poslove.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, JU Dom zdravlja Zenica su odobrena sredstva u iznosu od 50.000 KM za nabavku ultrazvučnog aparata i dentalnog RTG aparata, a JU Dom zdravlja Olovo odobreno je 20.000 KM za nabavku sanitetskog vozila.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma