Srijeda, 22 Maj 2019

U OŠ "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu kod Visokog, na Dan škole, svečano je ozvaničen završetak radova na rekonstrukciji fiskulturne sale. Projekt ukupne vrijednosti 87.000 KM najvećim dijelom je finansirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona, koja je putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdvojila 61.000 KM, instalisanje grijanja finansirala je Općina Visoko sa 15.000 KM, dok je kompanija Prevent uložila 11.000 KM u zamjenu krova.

Direktorica Amra Pajt posebno se zahvalila premijeru Mirzi Ganiću, koji je prošle godine, prije imenovanja na premijersku dužnosti, svojim zalaganjem doprinio da se obezbijede sredstva za rekonstrukciju sale, na što se čekalo 25 godina.

"Pokazali smo da zajedno možemo uraditi mnogo za našu zajednicu. Iskreno se nadam da ćemo nastaviti raditi na taj način i u buduće, jer samo tako možemo da stvaramo plodove rada koji ostaju generacijama da ih koriste", kazao je premijer Ganić, koji je presjekao svečanu vrpcu zajedno sa kantonalnim ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahijom Kozlićem, direktoricom škole te predstavnicima Općine Visoko.

Ministar Kozlić je istakao kako će ovo ministarstvo nastaviti s ulaganjima u školsku infrastrukturu širom ZDK-a, ali da će se posebno fokusirati na prilagođavanje nastavnih planova kako bi djeca efikasnije koristila stečena znanja, kao i odgoju i promociji temeljnih vrijednosti društva.

Premijer Ganić i ministar Kozlić potom su posjetili OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, gdje je prije nekoliko godina započeta izgradnja nove školske zgrade, koja bi trebala riješiti prostorne probleme jedne od najvećih osnovnih škola u ZDK-u, koju u centralnoj i četiri područne škole pohađa 1.160 učenika. Zbog nedostatka prostora nastava se odvija u tri smjene. Ukupna vrijednost projekta je 1,2 miliona KM, a za završetak izgradnje nove zgrade potrebno je obezbijediti još 400.000 KM.

"Nastojat ćemo da ove i naredne godine zaokružimo finansijsku konstrukciju kako bi učenici i nastavnici dobili adekvatne uslove za rad i boravak u školi", kazao je Ganić.

Također, posjetili su i Područnu školu "Orašac" u kojoj je zahvaljujući "Caritasu" realiziran projekt utopljavanja te instalisano geotermalno grijanje. Preostalo je još da se riješi pitanje snabdijevanja vodom, jer je postojeći bunar potpuno zagađen, a u čemu je obećana pomoć kantonalne Vlade.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 6. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.05.2019. godine (petak) u 0930 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 07.05.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika 2. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 08.05.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 14.05.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika 3. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 17.05.2019. godine;
 5. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018 godini i planovi gospodarenja šumama za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, Pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Kaser Vedrana zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za Izmjene i dopune Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Druga gimnazija Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2019/2020 godini;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU O.Š. „ 15. April“, općina Kakanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU „ Tehnička škola“, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Ivana Krstitelja Jelah za pokrivanje dijela troškova uređenja kapele i groblja Komin u Lončarima;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj parohiji u Kaknju za pokrivanje dijela troškova završetka radova na kapeli na groblju Krsta na Moštanici;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti “Zjenica” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta pokretanja prvog web portala za kulturu na području Zeničko-dobojskog kantona -“ZDKultura”;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke “Utjeha” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova obilježavanja Đurđevdana;
 19. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi Ministarstva zdravstva“, Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Program utroška sredstava od koncesija za 2019. godinu, Ministarstva za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, sa razdjela 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora, mjenica i mjeničnih ovlaštenja i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju ugovora za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“;
 25. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu“ sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300 pozicija „Nabavka opreme“ - redovna sredstva i 821 600, pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2019. godinu - redovna sredstva;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2019. godinu - redovna sredstva;
 29. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu“ sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 500 pozicija „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava “ - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2019. godinu - redovna sredstva;
 31. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu“ sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300 pozicija „Nabavka opreme“ - namjenska sredstva i 821 600, pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2019. godinu - namjenska sredstva;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2019. godinu - namjenska sredstva;
 34. Program utroška sredstava u 2019. godini „Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva”, Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju privrednika „Biznis centru“ Jelah-Tešanj u svrhu sufinansiranja organizacije 15. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2019;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva Udruzi poslodavaca Usora, u svrhu sufinansiranje nastupa na 15. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2019 i njenog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 23. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 38. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 39. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja projekta medicinske rehabilitacije jedanaest slijepih ratnih vojnih invalida 100% I grupe sa pratiocima;
 41. Informacija o stanju voznog parka za 2018. godinu, Službe za zajedničke poslove, broj: 14-34-789-1/19 od 16.05.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma