Februar 2019

Poštovane redakcije,

pripremni radovi za početak rekonstrukcije dionice Čajdraš – Lokvine na regionalnoj cesti R413a, počet će u petak, 22. februara/veljače.

Predstavnici Kantonalne direkcije za ceste ZDK i izvođača radova dat će izjave za medije u 11,00 sati, na početku dionice na raskršću u naselju Čajdraš.


Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

Srdačan pozdrav,
Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Na osnovu člana 51. stav 3., a u vezi sa članom 50. stav 3. i članom 53. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 5. (HITNU) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za  dan 21.02.2019. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, s početkom u 14,00 sati.

U skladu sa članom 50. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dnevni red sjednice će biti predložen na samoj sjednici koja je hitnog karaktera, a materijali za pojedine tačke dnevnog reda, će vam biti dostavljeni na samoj sjednici, shodno članu 53. stav 4. Poslovnika Skupštine.

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK ZA SAZIVANJE HITNE SJEDNICE SKUPŠTINE
Sejad Zaimović

Objavljeno u Najave sjednica

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona dao je saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite da općinama u slivu rijeke Bosne - Visokom, Kaknju, Zenici, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Doboj-jugu, dodijeli na korištenje po jedan gumeni čamac koje je ranije ovoj upravi ustupila Federalna uprava civilne zaštite.

"S ciljem jačanja kapaciteta zaštite od poplava, Kantonalni štab se opredijelio da ovim općinama dodijeli po jedan čamac kako bi bile spremnije da reagiraju u slučaju eventualnih poplava u narednom periodu", kazao je Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK.

Kantonalni štab je na 15. sjednici usvojio i Program aktivnosti KŠCZ za 2019. godinu, a usvojena je i lista prijedloga za dodjelu priznanja - zlatnih znački, zahvalnica i pohvala, koje se dodjelju povodom 1. marta - Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije BiH.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2019. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj            032/656-590

Maglaj             032/603-910

Zavidovići         032/868-410

Žepče             032/880-759

Zenica             032/441-920

Kakanj             032/557-350

Visoko             032/734-893

Olovo              032/825-475

Vareš              032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.

Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo, s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju, saopćeno je iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

a osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 178. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.02.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 177. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 05.02.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 32. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 14.02.2019. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 6. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Mišljenje Ministarstva zdravstva po prijedlogu Općinskog načelnika Vareš i Kluba vijećnika DF Vareš za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova;
 11. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2018. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića za sufinansiranje organizacije Memorijalnog turnira „Vedad Muminović Vedo“;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča, za sufinansiranje nastupa na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 u Aalborgu, u Danskoj, te Europskom prvenstvu za seniore u Guadalahari, u Španiji;
 14. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2018. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK o razrješenju sa pozicije direktora, zbog isteka mandata;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK o imenovanju vršioca dužnosti direktora;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime pomoći socijalno-intervenirajućeg karaktera za lica i/ili članove njihovih porodica za ublažavanje stanja socijalne potrebe;
 18. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za pripremu prijedloga propisa u oblasti zapošljavanja u skladu sa članom 2. stav 2) i 4) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 89/18);

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica
Ponedjeljak, 18 Februar 2019 15:28

SAOPĆENJE SA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas na 4. sjednici razmatrala tri od ukupno sedam tačaka utvrđenog dnevnog reda. Skupština je donijela novu Odluku o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, čijim stupanjem snagu je prestala da važi ranije donesena Odluka. Predhodno je prihvaćen Amandman zastupnice Meldine Ugarak koji je postao sastavni dio Prijedloga nove Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku su razmatrane dvije zastupničke inicijative i to Inicijativa Edhema Fejzića, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona i Inicijativa Besima Avdića, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu člana 14. Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“. Nijedna od ove dvije inicijative nisu dobile potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene.

Nakon prelaska na četvrtu tačku dnevnog reda, zastupnici su prihvatili prijedlog zastupnika Isak Rame za prekidom sjednice, a Kolegij Skupštine će naknadno utvrditi datum nastavka  4. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Direktor Kantonalne bolnice Zenica, dr. Rasim Skomorac i generalni direktor njemačke korporacije D. Med Healthcare AG, Sven-Axel Krentorz potpisali su u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona ugovor za projekt "Interventna kardiologija JU Kantonalne bolnice Zenica". Ovo je prvi potpisani ugovor po Zakonu o javno-privatnom partnerstvu koji je u Zeničko-dobojskom kantonu usvojen prije dvije godine, ali i prvi ugovor o javno-privatnom partnerstvu u Bosni i Hercegovini.

"Vlada ZDK je u saradnji sa USAID-om pripremila zakonski okvir i drago mi je da smo potpisali prvi ugovor u BiH. Ovo je najbolji način da javno i privatno partnerstvo iskoristimo za stvaranje uslova za pružanje servisa i usluga građanima, a s druge strane ovo je prilika da pozovemo investitore u BiH i vani da ulažu po ovom modelu u Zeničko-dobojski kanton", kazao je premijer ZDK Miralem Galijašević.

Njemački partner će isprojektovati, izgraditi, opremiti, održavati i upravljati novim objektom u krugu JU Kantonalna bolnica Zenica, te će funkcionalan objekat i poslovanje po isteku ugovornog roka od 27 godina predati nazad JU Kantonalna bolnica Zenica. Vrijednost investicije je 7,5 miliona KM, a radovi bi trebali početi na proljeće.

"Naša je ambicija i želja da se vidimo u drugoj polovini iduće godine, kada bi Interventna kardiologija trebala početi pružati usluge pacijentima", kazao je Sven-Axel Krentorz, generalni direktor D. Med Healthcare Ag.

Građani će pristup i ovoj zdravstvenoj usluzi ostvarivati pod istim uslovima kao u drugim javnim zdravstvenim uslugama – sa zdravstvenom knjižicom. Direktor KBZ-a Rasim Skomorac istakao je kako vlastitim sredstvima ne bi mogli realizirati projekt interventne kardiologije, koji je izuzetno važan za ZDK, jer je najviše pacijenata kojima je potrebna takva usluga upravo iz Zeničko-dobojskog kantona.

"Građani našeg kantona kada trebaju ovakvu uslugu moraju ići u druge zdravstvene ustanove, a vrlo malo njih može potrebnu uslugu dobiti u okviru izlatnog sata', tako da je ovo prvenstveno za građane ZDK najveći dobitak", kazao je dr. Skomorac.

Zeničko-dobojski kanton u svom katalogu projekata za javno-privatno partnerstvo ima 54 projekta, čija je ukupna vrijednost oko 350 miliona KM. To, prema riječima premijera Galijaševića, premašuje godišnji budžet ovog kantona. Za osam projekata već su formirana radna tijela i njihov je razvoj počeo.

Premijer ZDK je najavio da će uskoro biti na raspolaganju i kredit sa EBRD-om za rekonstrukciju energetskog bloka i izgradnju novih operacionih sala KBZ-a vrijedan 10 miliona eura i milion eura grant sredstava, koji je kapitalni projekt Vlade ZDK.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma