Srijeda, 18 Decembar 2019

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji i uz finansijsku podršku njemačke organizacije DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu, organiziralo je u Zenici okrugli sto o temi "Unapređenje saradnje obrazovanja odraslih i privrede". Na skupu su sudjelovali predstavnici te institucija obrazovanja, privrede i poslodavaca, sektora rada i zapošljavanja te lokalnih zajednica u ZDK-u.

Naglašeno je da je neophodno jačati saradnju obrazovanja i privrede kako bi se unaprijedila znanja, vještine i kompetencije radne snage, jer u sadašnjim uslovima, privreda ne može zadovoljiti potrebe za radnom snagom, iako je, prema podacima za mjesec septembar, na evidenciji biroa rada u ZDK bilo 55.178 nezaposlenih.

"Samo sinergijskim djelovanjem institucija vlasti, službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija i kompanija može se riješiti disbalans između potreba tržišta rada i obrazovnog sistema", kazala je Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.

Anes Čerkez, projekt koordinator u DVV Internacional - Ured za BiH, istakao je da je u fokusu ove organizacije u Bosni i Hercegovini, a time i u Zeničko-dobojskom kantonu, jačanje međusektorske saradnje nadležnih obrazovnih institucija i poslodavaca te drugih relevantnih aktera u oblasti obrazovanja odraslih.

"Saradnja trenutno nije na potpuno zadovoljavajućem nivou i zaključak ovog kao i ranijih okruglih stolova je da ona mora biti unaprijeđena u što skorije vrijeme kako bi se osigurala funkcionalnost sistema obrazovanja u ZDK", kazao je Čerkez.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić izrazio je zadovoljstvo što je obrazovanje tokom ove godine bilo u vrhu prioriteta i interesovanja vlasti u ZDK, navodeći primjere dobre saradnje resornog ministarstva sa privredom i komorama, čiji je rezultat donošenje i primjena Pravilnika o izvođenju praktične nastave izvan škola, zatim poboljšanje funkcionalne pismenosti učenika kroz projekt "Škole za 21. vijek", koji se realizira u saradnji sa British Councilom, kao i odličnu saradnju na polju obrazovanja odraslih sa DVV International.

"Obrazovanje je kontinuum i traje cijeli život. Reforme obrazovanja trebaju ići ukorak sa reformom zajednice, a zatjevi zajednice moraju ići u pravcu da obrazovne vlasti pruže ono što oni traže", kazao je Kozlić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za  2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-VI-26-R/19 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, broj: 01-VI-27-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, broj: 01-VI-28-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu i Odlukom o rasporedu dobiti, broj: 01-VI-29-R/19 od 30.10.2019. godine
 6. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Drugi akti:

 • Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona

Donesene odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu.
 • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i svih drugih javnih ustanova i javnih preduzeća za koje je nadležan Zeničko-dobojski kanton, da izvijeste Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona o poduzetim mjerama u vezi eventualno pogrešnih procjena vezanih za izgubljene radno-pravne sporove, kao i o nastaloj šteti.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;

                                                                                           

Stručna služba Skupštine ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju službenih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/18);
 3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/15; 7/15; 12/15, 6/18 i 16/19);
 4. Prijedlog Rješenja o postavljenju direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2019/2020. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju ljubitelja motora i oldtimera “Condor MC” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Mrazovi na motorima”;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima za otkup svježeg povrća i voća;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava preduzeću „Frutti-Fungi“ d.o.o. Visoko, na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje učešća na Međunarodnom festivalu folklora u Abu Dabiju.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za parafiranje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 1;
 4. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 2;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2019. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja troškova implementacije HACCP-a sistema subjektima koji posluju sa hranom;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije i neškodljivog uklanjanja bolesnih životinja;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova rekonstrukcije sanitarnog čvora na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom - Odsjek reumatologije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova rekonstrukcije sistema ventilacije Centralne kuhinje i čišćenja ventilacije Centralne kuhinje u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke računara, računarske opreme i operativnih sistema Windows u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke automatske šprice za CT dijagnostiku u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke operacione lampe sa hladnim izvorom svjetlosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke medicinske i nemedicinske opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku opremu u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu, broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019. godine i broj: 02-14-14587/19 od 27.09.2019. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija “Tekući transferi pojedincima – tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza, sredstva uplaćena od strane Međunarodnog aerodroma Sarajevo;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj 78“ iz Kaknja, za finansijsku pomoć u svrhu pokrivanja dijela troškova učešća na međunarodnom CEV Cup takmičenju;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići, za sufinansiranje projekta “Raspjevana jesen 2019”;
 29. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za treću vanrednu Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o razrješenju vršioca dužnosti direktora;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-11653/19 od 18.07.2019. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje Selimović Fahize, udove Zuhdije Selimovića, iz Turalića, općina Kakanj, a radi ostvarivanja prava na porodičnu penziju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera Omerašević Šemsi za sufinansiranje sanacije stambenog objekta;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva reprezentativcima Bosne i Hercegovine, za osvojene medalje na Svjetskom Fudokan prvenstvu u tradicionalnom karateu održanom u Štutgartu, Njemačka;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma