Utorak, 17 Decembar 2019

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 36. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 19.12.2019. godine (četvrtak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.12.2019. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i stavljanju van snage Odluke, broj: 02-14-16241/19 od 31.10.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 7 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za sufinansiranje izrade idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Jablanice i rijeke Liješnice;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za sufinansiranje projekata „Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo Zenica, sredstva uplaćena od strane IPA fonda;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za opremanje multimedijalne učionice;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Nordbat-2“ Vareš, iz reda roditelja;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 26. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta “Skulpture na otvorenom u Zenici”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Moda M-Fashion M” iz Žepča, za sufinansiranje projekta Izbor fotomodela Bosne i Hercegovine;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2019. godini;
 31. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom sudu za nabavku Microsoft Office licenci;
 33. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dupunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za realizaciju Međunarodnog festivala muzike i folklora „Ljeto u Bosni i Hercegovini“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod Vareš“, iz Vareša, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Podružnica Žepče, na ime finansijske pomoći za realizaciju Božičnog koncerta u Žepču;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Dukat“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na 8. sajam obrta, podutzetništva i turizma Srednjobosanskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“, iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijašice Muzaferija Elvedine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Blažević Selimu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Halidi, demobiliziranoj braniteljici iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulaglija Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čanić Mihretu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje dozvole za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimović Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta i izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkanović Bahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Doboja, za sufinansiranje dozvole za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sprečo Ejubu, ratnom vojnom invalidu 50% iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sprečo Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šiljić Sabitu, dobitniku ratnog priznanja „Srebreni štit“ iz Doboj Juga, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Abdulahu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čehajić Hakiji, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čivić Enesu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasagić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kikić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Rahmanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, priključka na elektroenergetski sistem i priključka vode sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Semiru, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kusić Avdi, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Seidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Neimarlija Kenanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Admiri, udovici demobiliziranog branioca iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šljivo Sedinu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ezgeta Vinku, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husanović Fatimi, majci poginulog branioca iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kapić Rami, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju i izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Senadu, ratnom vojnom invalidu III grupe sa 90% vojnog invaliditeta iz Maglaja, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nalić Seidi, udovici demobiliziranog branioca iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajuković Mihradu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čolaković Enveru, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Doljančić Samiru, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gurda Rami, ratnom vojnom invalidu 60% iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imširović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kljajić Remzi, ratnom vojnom invalidu 90% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Muharemu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lagumdžić Mehmedu, ratnom vojnom invalidu 100 % II grupe iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pašalić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i sanacije stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Ševali, majci šehida/poginulog branioca iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Halilu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta i izgradnje kupatila sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trakić Rami, ratnom vojnom invalidu VII grupe sa 50% vojnog invaliditeta iz Olova u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnog vojnog invalida;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Višća Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Mesudu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Dževadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Deljkić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Durak Senadi, udovici šehida/poginulog branioca iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrić Begi, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Emiru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Esadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Feridi, udovici šehida/poginulog branioca iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Salki, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za priključak stambenog objekta na gradsku vodovodnu mrežu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Edinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i priključka istog na elektroenergetsku i vodovodnu gradsku mrezu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i sufinansiranja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarotić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajić Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gašo Borislavu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavran Dragani, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida 100% iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavran Mati, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gavrić Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grujo Anđi, supruzi umrlog demobiliziranog branioca iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurtušić Josipu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kutlo Bori, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanaciju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brkić Refiku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malbašić Alfonzu, ratnom vojnom invalidu 20% i civilnom invalidu 100% iz Vareša, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama invalidnih lica sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pajt Dževadi, demobiliziranoj braniteljici iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Paviglija Augustu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stambenog objekta-stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sadiković Seidu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zubača Mirzetu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berhamović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Sadeti, udovici ratnog vojnog invalida 20% iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Breščić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džanko Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Idrizu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica požara, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Korman Elminu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kukolj Fatimi, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kvakić Halidu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lemeš Zahidu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušija Amri, djetetu šehida/poginulog branioca iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušinbegović Seminu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Eldinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Jusufu, ratnom vojnom invalidu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sudžuka Midhatu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uzunalić Mustafi, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog dotrajalosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zerdo Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Asimu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanje dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Ćašifu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćebić Mustafi, ratnom vojnom invalidu 90% iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanje dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Nefi, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Azemu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ridžal Hatidži, članu porodice šehida/poginulog branioca iz Zavidovića, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Saletović Sulejmanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno priključka na vodovodnu mrežu, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Muji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, a za namjenu pomoći u izgradnji stambenog objekta;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zambaković Haći, demobiliziranoj braniteljici iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aličić Damiru, ratnom vojnom invalidu 90%, III grupe iz Zenice, u svrhu prilagođavanja unutrašnjih prostorija stana posebnim potrebama, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bečulić Razi, udovici šehida/poginulog branioca iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Đulan Refiji, udovici demobiliziranog branioca iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Fazili, udovici demobiliziranog branioca iz Zenice, u svrhu završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Muneveru, ratnom vojnom invalidu VIII grupe sa 40% vojnog invaliditeta iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Mirzetu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 106. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Hatidži, udovici šehida/poginulog branioca iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović Nedžadu, ratnom vojnom invalidu VIII grupe sa 40% vojnog invaliditeta iz Zenice, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 108. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Sedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 109. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Nijazu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 110. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Bosiljku, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 111. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dunđer Miroslavu, ratnom vojnom invalidu II grupe sa 100% vojnog invaliditeta iz Žepča, u svrhu prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 112. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Efendić Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 113. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husičić Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Avdi, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 115. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lučić Mirku, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu sanacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Besimu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rešić Ševalu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Slišković Peri, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šumić Željku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i legalizaciju stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 120. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tutnjić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost menadžmentu OŠ "Skender Kulenović" Zenica za organizovanje i osiguranje dodatnog prijevoza za 133 učenika na relaciji Hrustići (Kelave) - Klopče - Radakovo. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će za ovu namjenu u tekućoj školskoj godini izdvojiti dodatnih 15.160 KM.

"Ovo je sedamnaesta osnovna škola u ZDK-u kojoj smo dali saglasnost za organizovanje i osiguranje bespaltnog prijevoza za učenike čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole manje od pet kilometara u jednom pravcu, a čija je saobraćajna sigurnost ugrožena. Djeca u konkretnom slučaju pješače nekategorisanom cestom koja prolazi kroz radilište na trasi autoputa, zbog čega smo se opredijelili da damo saglasnost", kazao je ministar Spahija Kozlić.

Za redovan prijevoz đaka, na relacijama dužim od pet kilometara do škole, iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona je u školskoj 2019/2020. godini izdvojeno 4 miliona KM, tako da sa 17 vanrednih prijevoznih linija, koje koštaju više od 400.000 KM, ukupno izdvajanje za prijevoz đaka u ZDK iznosi oko 4,4 miliona KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 17 Decembar 2019 12:20

SAOPĆENJE SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 16. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 16.12.2019. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. Skupština je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a istim planirani prihodi iznose 340.913.620,00 KM, dok ukupni planirani rashodi iznose 320.842.661,00 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 2.070.959,00 KM, odnosno istim je planiran tekući suficit.

Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2019.godinu, ukupno planirani prihodi su povećani za 8.887.227,00 KM i iznose 201.259.880,00 KM.

Nakon donošenja pomenute Odluke, Skupština je donijela odgovarajući Zaključak kojim je dala određeno zaduženje menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i svim drugim javnih ustanovama i javnim preduzećima za koje je nadležan Zeničko-dobojski kanton.

U nastavku rada Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Prije otvaranja rasprave u okviru pete tačke dnevnog reda, u okviru koje je trebao biti razmatran Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu, resorni ministar je u ime Vlade Kantona, u svojstvu podnosioca Izvještaja, isti povukao prije otvaranja pretresa.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom prihvatila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 29. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.11.2019. godine;
 2. Informacija o provedenim aktivnostima i realizovanim projektima sa finansijskim pokazateljima Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o informatizaciji zdravstvenog sistema, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije za reviziju diploma uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, uposlenih u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Kanton ili se finansiraju iz Budžeta Kantona, javnim preduzećima i privrednim društvima Zeničko-dobojskog kantona sa većinskim vlasničkim kapitalom;
 5. Analiza propisa koji regulišu disciplinsku odgovornost u institucijama ZDK, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Analiza ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ostalim ugovorima, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija Ministarstva finansija, broj: 07-06-1326-3/19 od 19.11.2019. godine o poduzetim aktivnostima na realizaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Šain Stjepan i 53 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 i dr, Elčić Maida i 5 drugih protiv BiH, ap. br. 34524/15 i dr., Dujak Vinko i 52 druga protiv BiH, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv BiH, ap. br. 20954/13 i dr, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Ahmić Amera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za izmjene Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18), sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Jasmina Duvnjaka poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) i člana 17. stav (1) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,“ broj: 8/13 i 1/15), sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2019. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja opreme na Odjelu radioterapije-linearni akcelerator Electa Compact;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova verifikacije mjerila-medicinskih uređaja;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja i servisiranja BIS-a-Modul Hemodijaliza;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova tekućeg održavanja medicinskih aparata;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za preventivno i korektivno održavanje gamma kamere „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnoj agenciji Zavidovići d.o.o. Zavidovići u svrhu realizacije projekta unapređenja poduzetničke infrastrukture poslovni inkubator Zavidovići;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH za III kvartal 2019. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa razdjela 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija “Tekući transferi pojedincima-tekući transfer za stipendiranje studenata”;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Prva gimnazija u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola;
 42. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za nabavku knjiga za školsku biblioteku;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta nabavke materijala za arheološka istraživanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje organizacije XXI Festivala filma djece i omladine;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime sufinansiranja troškova prevoza i učešća studenata na 23. Međunarodnom studentskom Božićnom turniru u Dubrovniku, Republika Hrvatska;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” iz Zenice, za sufinansiranje razvoja magazina “Dunjalučar”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana “Ars tragovi” Visoko za sufinansiranje projekta pripreme i izvođenja teatarske predstave “Kraj igre”;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Larisi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaljić Eniu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radončić Dženani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Azemini, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brdarević-Šikić Melihi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Goletić Aldinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije Proroka iz Zenice za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije “Božić u Zenici”;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja za 2019. godinu;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju paprike za preradu u fenotipu feferona;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženjima pčelara za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčelinjeg legla na području Zeničko-dobojskog kantona;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacije Programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja-Program organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2019. godini;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Pezić Almiru, iz Visokog, u svrhu pomoći za prevazilaženje teške materjalne situacije;
 64. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/19, 13/19, 14/19, 15/19 i 18/19), broj: 02-14-15744/19 od 21.10.2019. godine i broj: 02-14-16270/19 od 31.10.2019. godine.

Poštovani,

potpisivanje ugovora o realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu - LOT 3 (Podizanje svijesti o zaštiti prirode i ekološki prihvatljivog ponašanja), između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša i korisnika koji su odabrani putem javnog poziva, bit će upriličeno u četvrtak, 19. decembra / prosinca 2019. godine, u 11,00 sati, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sala 301, Kučukovići 2, Zenica.

Putem javnog poziva odobren je 71 (sedamdesetjedan) projekat u ukupnom iznosu od 81.500,00 KM, a korisnici odobrenih sredstava su nevladine organizacije, udruženja građana, javne i obrazovne institucije, mediji.

 

Pozivamo vas da popratite navedeni događaj.

 

Srdačan pozdrav,

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

U organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, jučer je u sjedištu Kantona održana prezentacija projekta "Lokalni sistem za rano upozorenje na poplave", na primjeru projekta "Sistem ranog upozorenja na poplave u slivu Ričine", finansiranog od strane UNDP - Challenge Fund of the CZECH UNDP Partnership, a implementiranog od strane kompanije H2i Balkans d.o.o. Sarajevo u Općini Tomislavgrad tokom 2019. godine.

Namjera je da se kroz prezentaciju rezultata ovog projekta i uspješno implementiranih projektnih aktivnosti upoznaju lokalne zajednice sa funkcioniranjem pomenutoga sistema, upoznavanje i razumijevanje web portala za rano upozorenje na poplave, te ustanovljavanje plana djelovanja u slučaju poplava. Ovaj projekat predstavlja inovativno rješenje u segmentu ranog upozorenja na poplave, te nudi potpuno novo konceptualno rješenje koje je primjenjivo kako na bujice, tako i na veće vodotoke, a područje primjene ovog sistema ni u kom slučaju ne utiče na njegovu funkcionalnost.

Obzirom na činjenicu da je problematika poplava posljednjih godina, nažalost, izuzetno aktuelna na području našeg Kantona, a da je rano upozorenje kao komponenta strategija za upravljanje rizikom od katastrofa, od krucijalne važnosti za ublažavanje brojnih štetnih posljedica poplavnog događaja, prvenstveno po ljudske živote i materijalna dobra, uspostavljanje sistema kontinuiranog osmatranja, a posebno ranog upozorenja, predstavlja mogućnost provođenja brojnih preventivnih mjera i aktivnosti koje se mogu poduzeti prije samog poplavnog događaja.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je opredijeljeno da kroz svoje programske aktivnosti podrži uspostavljanje lokalnog sistema za rano upozorenje na poplave u jedinicama lokalne samouprave, kao vid preventivnog djelovanja u odbrani od poplava.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma