Novembar 2019

U Brezi je obilježena 27. godišnjica formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na šehidskom mezarju, u gradskoj kino sali održana je akademija kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, veterani, članovi Udruženja generala i nosilaca priznanja "Zlatni ljiljan", predstavnici vlasti te brojni građani među kojima je bio veliki broj mladih.

U ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona skupu su se obratili premijer Mirza Ganić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, čestitajući godišnjicu formiranja korpusa koji je odigrao presudnu ulogu u odbrani BiH, a posebno Srednje Bosne.

Treći korpus dao je 6.343 šehida i poginulih boraca, 8.144 ranjenih, 277 pripadnika je odlikovano najvećim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan", 41 "Zlatnom policijskom značkom", a dvije brigade - 303. i 317. dobile su kolektivno priznanje "Zlatni ljiljan".

"Pripadnici Trećeg korpusa, zajedno sa ostalim pripadnicima Armije RBiH, bili su velika prepreka ciljevima agresora. Osnovni cilj agresora je bio da nestane Bosna kao država i Bošnjaka kao naroda na ovim prostorima. Vaša borba je bila veličanstvena i to su nepobitne činjenice", kazao je premijer Ganić.

Istakao je da Vlada ZDK od formiranja kantona kontinuirano vodi brigu od svim boračkim populacijama, počevši od ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca do demobilisanih boraca. Kontinuitet brige je evidentan po činjenici da su svake godine sredstva iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona za boračku populaciju veća.

Vlada godinama izdvaja sredstva za trajno zbrinjavanje boraca i njihovih porodica, posebno brine o liječenju i nabavci ortopedskih pomagala i lijekova te stipendirao djecu i članove porodica boračke populacije. Vodi brigu i o spomen-obilježjima, a svi značajni datumi se obilježavaju na dostojan način, uz pomoć boračkim udruženjima i savezima aktivnim na području ZDK.

"U isto vrijeme smo svjesni da sve ono što izdvaja država nije ni izdaleka dovoljno za siguran i normalan život i obezbjeđenje egzistencije borcima i njihovim porodicama. Zbog toga Vlada ZDK nastoji svake godine što više uvećati sredstva koja se po raznim osnovama izdvajaju za boračku populaciju u cjelini. Vi to zaslužujete više nego iko drugi", kazao je, obraćajući se prisutnima, premijer Ganić.

Predstavnici Organizacije ratnih vojnih invalida Breza '92 uručili su ovom prilikom premijeru Ganiću i ministru Čolakoviću zahvalnice za izuzetnu saradnju i pomoć u radu ove organizacije.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva u 2019. godini, za što su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

"Na javni poziv se mogu prijaviti općine i javna tijela drugih nivoa vlasti koja su u skladu sa zakonskim okvirom za JPP Zeničko-dobojskog kantona, donijela godišnje planove potencijalnih projekata objavljene u Katalogu JPP projekata ZDK za period 2019-2021. godina. Raspodjela će se vršiti prema stepenu vlastitog finansijskog učešća općina u ukupno procijenjenim troškovima pripreme prijedloga ovih projekata", kazao je ministar za privredu Zlatko Jelić.

Naveo je kako je okvir za javno privatno partnerstvo u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznat kao najkvalitetniji u Bosni i Hercegovini, te da su na poziv Turske ambasade projekti iz kataloga Zeničko-dobojskog kantona nedavno predstavljeni na skupu u Istanbulu na kojem su sudjelovali predstavnici 34 zemlje.

Općine i javna tijela drugih nivoa vlasti mogu podnijeti jedan zahtjev za sufinansiranje troškova jednog JPP projekta, a sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova po tri osnova - za izradu projektne i tehničke dokumentacije te studije opravdanosti maksimalno 25.000 KM, naknadu za članove radnog tijela do 15.000 KM te naknadu za procesnog konsultanta do 10.000 KM.

Javni poziv ostaje otvoren devet dana od dana objavljivanja, a u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona najkasnije do 6. decembra, do 16:00 sati.

Integralni tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona - zdk.ba.

 

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 33. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.12.2019. godine (utorak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gradu Zenica za sufinansiranje projekta “Izgradnja Eko-kuće Smetovi“;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za unapređenje lovišta korisnicima sportsko-privrednih lovišta na područja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Usora za pokriće troškova nabavke medicinske i nemedicinske opreme;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Begov Han“ Begov Han, Žepče, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka, broj: 02-14-17414/19 od 26.11.2019.godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Obilazak općina u Zeničko-dobojskom kantonu, premijer Mirza Ganić i ministri u Vladi ZDK nastavili su današnjom službenom posjetom Općini Zavidovići. Sa općinskim načelnikom Hašimom Mujanovićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Redžom Seferovićem, sa saradnicima, razgovarali su o dosadašnjoj saradnji dva nivoa vlasti te projektima koji se realiziraju na području ove općine. U delegaciji je bio i predsjedavajući Skupštine ZDK Ćazim Huskić.

"Razgovarali smo o svim otvorenim pitanjima vezanim za administraciju te realizaciji određenih projekata. Konstatirali smo da je Vlada ZDK usmjerila značajan dio finansijskih sredstava za projekte na području općine Zavidovići, što potvrđuje i realizacija na terenu", kazao je premijer Ganić.

Najavio je nastavak ulaganja, prije svega u projekte razvoja infrastrukture, naglasivši da Vlada pored toga izdvaja značajna sredstva za boračku populaciju te mlade kroz projekt stipendiranja i podršku zapošljavanju i samozapošljavanju.

Na sastanku je istaknuto kako općina Zavidovići ima specifične probleme u privredi, s obzirom da je nekadašnji privredni gigant "Krivaja" bio nosilac privrednog razvoja ove općine, te da treba tražiti prostora za zapošljavanje i razvoj u drugim oblastima, prvensteno u turizmu.

"Potencirali smo razvoj turizma i korištenje prirodnih ljepota kojima općina obiluje i koje treba staviti u funkciju razvoja općine i privlačenja domaćih i stranih turista. Park prirode Tajan je jedan od najvećih potencijala i tu su već realizirana određena ulaganja, koja ćemo nastaviti i u narednom periodu. Istovremeno ćemo zajedno tražiti rješenja za oživljavanje Krivaje i pokretanje drugih industrijskih kapaciteta", kazao je Ganić, pozvavši lokalnu administraciju da bude agilnija i da se prijavljuje na javne pozive za korištenje podsticaja kroz programe koje implementira Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Posjeta općini Zavidovići upriličena je na poziv općinskog načelnika, kao i prilikom ranijih posjeta općinama Olovo, Vareš, Žepče i Tešanj.

Zahvalivši se na posjeti, načelnik Mujanović je naglasio kako općina Zavidovići dijeli probleme većine drugih lokalnih zajednica u Zeničko-dobojskom kantonu, a to je, prije svega, odliv radne snage, koji trebaju zajedno rješavati svi nivoi vlasti, kao i komunalne probleme od kojih je posebno naglašen problem odvoza smeća na Regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.11.2019. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2019.-2021. godina;
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu;
 5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine;
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Druga gimnazija Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baručija Emiru na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jerkić Jani na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Adnanu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Beganović Hamzi na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alagić Adnanu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajdinović Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kusić Harunu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Seminu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Meškić Hikmetu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Harunu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fetić Ajni na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjak Diki na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Ameru na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ahmedu na ime plaćanja troškova učešća studenata na takmičenju Hackathon „Code Smash“ Zenica, 18.10.2019. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Preporod“ Zenica iz Zenice u svrhu podrške organizaciji 21. međunarodnog šahovskog turnira „Zenica 2019“;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti “Zjenica” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova odlaska Senada Pašića na promociju zbornika Antologije svjetske proze i poezije GENTLE WORD 2;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova učešća na smotri pjesama i igara u Dubrovniku i projekta postavke izložbi sa likovne kolonije “Stara Bosna”;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ekološkom udruženju “Eko Tvrtkovac” iz Zenice za sufinansiranje projekta Arheološka istraživanje nekropole stećaka na području Puhovca i Radinovića kod Zenice;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Proizvodno uslužnom obrtu “Graforad” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova štampanja 29. i 30. broja časopisa “Zeničke sveske”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Zenica“ iz Zenice u svrhu organizacije međunarodnog memorijalnog turnira vatrogasaca u malom nogometu „Munir Pojskić i Vranić Sanel“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima/otkupljivačima pilećeg mesa za 2019. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burdalić Zijadu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Zajki iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huskić Ibrahimu, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odobašić Elvedini iz Žepča, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za organizaciju centralne manifestacije obilježavanja 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, za postignute rezultate na Atletskim sportskim igrama i prvenstvu u šahu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize BiH;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju 7. Muslimanska viteška oslobodilačka brigada iz Zenice, na ime finansijske pomoći za obilježavanje godišnjice formiranja brigade;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine-Omladinski hor iz Zenice, u svrhu sufinansiranja mjuzikla pod nazivom „Duša Sarajeva“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Miradu, iz Zavidovića, u svrhu pomoći za izgradnju stambenog objekta;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fojnica Omeru, iz Zavidovića, u svrhu finansiranja troškova liječenja;
 44. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 3. vanrednu Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj, zakazanu za srijedu 20.11.2019. godine;
 45. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu da putem neposredne pogodbe od Općine Žepče izvrši kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta, te da sa Općinom Žepče potpiše Protokol o načinu uređenja međusobnih odnosa u vezi kupoprodaje zemljišta za potrebe izgradnje zgrade Općinskog suda u Žepču.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-u danas uplatila sedmu i osmu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018/2019. godinu u iznosu od 608.400,00 KM, koji obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Nadležne gradske i općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

U Budžetu ZDK za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM. Visina stipendije za prvu godinu iznosi 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM.

"Isplatom ove dvije rate izvršili smo obaveze prema studentima za studijsku 2018/2019. godinu. Time su stvoreni uslovi da se krene sa stipendijama za narednu studijsku 2019/2020 godinu", kazao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Konkursna procedura za dodjelu stipendija u 2019. godini je kasnila, pošto je Budžet usvojen u martu, ali je nova Vlada napravila značajan iskorak u politici stipendiranja tako što su prvi put ove godine stipendije dobili svi studenti koji su aplicirali na konkurs i koji su ispunjavali uslove.

"To će biti politika Vlade i u narednom periodu. Želimo da pomognemo mladima da se školuju i da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini", kazao je premijer Mirza Ganić.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

-Grad Zenica - 141.700,00 KM,
-Grad Visoko - 76.500,00 KM,
-Općina Breza - 27.300,00 KM,
-Općina Doboj Jug - 16.400,00 KM,
-Općina Kakanj - 56.000,00 KM,
-Općina Maglaj - 41.100,00 KM,
-Općina Olovo - 26.600,00 KM,
-Općina Tešanj - 47.900,00 KM,
-Općina Usora - 13.700,00 KM,
-Općina Vareš - 21.600,00 KM,
-Općina Zavidovići - 73.100,00 KM i
-Općina Žepče - 66.500,00 KM.

Pres služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 25.10.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 31.10.2019. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi sa realizacijom kreditnog zaduženja kod EBRD-a i realizacijom projekata JPP „Interventna kardiologija“, „Projekat hemodijalize“ i „Projekat gama noža“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Mnistarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Jasmina Duvnjaka poslanika u Supštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) i člana 17. stav (1) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/13 i 1/15);
 6. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Ahmić Amera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona vezano za prijedlog izmjene Zakona o osnovnoj školi i prijedlog izmjene Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi Ministarstva zdravstva“;
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka opreme, broj: 02-14-7081/19 od 25.04.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku opreme, broj: 02-14-7156/19 od 25.04.2019. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/19);
 10. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina u svrhu izgradnje i dogradnje objekata pravosudnih institucija, sa ciljem stvaranja prostornog kapaciteta i fizičkih uvjeta za njihov rad;
 12. Program utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka zemljišta“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za kupovinu zemljišta za izgradnju poslovne zgrade Općinskog suda u Žepču;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za nabavku plastenika;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „Bonaturi“ d.o.o. Tešanj, na ime podrške za otkup ljekovitog bilja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći za proizvodnju maline iz prethodne budžetske godine zbog administrativnih poteškoća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimu Karajbiću iz Zavidovića, na ime naknade štete na pčelinjaku pričinjene od medvjeda na uzgojnom području;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hasan Kikić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici iz reda roditelja;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, iz reda roditelja;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica, iz reda osnivača;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Kreativci” iz Zenice za sufinansiranje projekta “The Cultural Exchange from New York City to Zenica, Sarajevo and Mostar”;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova izrade Mozaika u crkvi sv. Josipa;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada gradskih i općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu udruženja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje Halać Suvade, udove Halać Bahrudina iz Zenice, bivšeg uposlenika preduzeća „Zmajevac”d.d. Zenica.
Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma