Utorak, 29 Oktobar 2019

U prilogu je Odluka za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih programu podrške razvoju konkurentnosti privrede, investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete i patenti

Objavljeno u Odluke-subvencije

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 27. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 31.10.2019. godine (četvrtak) u 0830 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 25.10.2019. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 3. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Maide Tanović, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izradu Prijedloga Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za upućivanje u skupšitnsku proceduru Nacrta Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 6. Prijedlog Zaključka o Akcionom planu aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih i vremenski okvir za njihovu realizaciju;
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 1;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 2;
 9. Prijedlog Odluke o poništenju dijela postupka Javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 3, LOT 4 i LOT 6;
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 5;
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 7;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2019. godine;
 13. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 09-34-16463-7/19 od 24.10.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, za socijalno zbrinjavanje Čelebić Nihada, demobiliziranog borca Armije BIH, bivšeg radnika DD TI „VITEX” Visoko;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za socijalno zbrinjavanje Muharemović Mirsada i Hukić Mirsada, bivših uposlenika GP „BOSNA” d.d. Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Visoko za nabavku EKG aparata i defibrilatora;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za nabavku vakcina;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 206, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“;
 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Ambasade SR Njemačke u Sarajevu;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane grada Zenica;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Kulin ban“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čabaravdić Maliku, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika-zbirke zadataka pod naslovom „Zbirka zadataka iz automatizacije: praktikum za studente Mašinskog i Metalurško-tehnološkog fakulteta“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Orlić Suadu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Maloljetničko prestupništvo“;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berberović Edinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika-zbirke zadataka pod naslovom „Zbirka zadataka iz mehanike fluida“;
 32. Prijedlog Odluke o isplati sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja mjere cijepljenja svinja protiv zarazne bolesti svinjske kuge na području Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozju proizvodnju za 2019. godinu;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere preventivnog cijepljenja životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) na distriktnim područjima Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2019. godinu;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amni Muhamedović, iz Maglaja, jedinom studentu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji je diplomirao sa uspjehom 10,00;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Fadil Dogdibegović - Dikan“ iz Kaknja na ime finansijske podrške za učešće Mješovitog hora na smotri horova u Bihaću;
 39. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/19, 13/19, 14/19, 15/19 i 18/19) i broj: 02-14-15744/19 od 21.10.2019. godine, za Kantonalnu upravu civilne zaštite;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Zavidovići radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći općini Olovo radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Vareš“ iz Vareša za nabavku vatrogasnih ljestava.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana je svečana akademija Univerziteta u Zenici povodom obilježavanja 60 godina visokog obrazovanja u Zenici. Akademiji su prisustvovali rektori svih javnih univerziteta u BiH, predstavnici univerzietta iz Srbije, Crne Gore i Hravtske, predstavnici diplomatskog kora, izvršne i zakonodavne vlasti, privrede i vjerskih zajednica.

Prisutne je u ime osnivača Univerziteta u Zenici pozdravio premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić koji je rekao kako "postojanje visokog obrazovanja i Univerziteta u Zenici daje nadu i optimizam da naš kanton i naša zemlja imaju budućnost".

"Ja to istinski osjećam kada pogledam sve vas ovdje, jer vaši studenti će sutra naslijediti nas na našim radnim mjestima, društvenim aktivnostima i na svim poljima života i rada", kazao je Ganić.

Razvoj visokog obrazovanja u Zenici pratio je razvoj privrede kroz otvaranje tehničkih fakulteta, Metalurškog i Mašinskog, koji su dugo bili u sastavu Univerziteta u Sarajevu, i zajedno sa Metalurškim institutom bili okosnica privrede i industrije Zenice i BiH, u periodu nakon Drugog svjetskog rata i u SR BiH. Novim ustavnim uređenjem BiH rodila se ideja o zeničkom univerzitetu koja je realizovana odlukom Skupštine ZDK 2000. godine, a četiri godine kasnije Univerzitet u Zenici je počeo s radom.

"U vremenu nakon agresije osnivanje Univerziteta u Zenici je omogućilo mladim ljudima iz Zenice, drugih općina ZDK i šireg okruženja, da dobiju priliku da studiraju po znatno povoljnijim uslovima. Izgrađena je nova zgrada Ekonomskog i pravnog fakulteta, a izgradnju je finansirala Vlada Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa donatorima, kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujemo. Vlada neće stati na ovome, nego ćemo i dalje stvarati bolje infrastrukturne uslove za studiranje", kazao je Ganić.

Premijer ZDK je istakao kako je ponosan što je Univerzitet u Zenici iznjedrio veliki broj diplomanata, magistranata i doktora nauka, kao i zbog činjenice da se u Zenici dosljedno implementira Bolonjska deklaracija, za što posebne zasluge pripadaju predavačima i profesorima.

U sastavu Univerziteta u Zenici djeluje osam fakulteta, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" i Studentski centar u Zenici, a na 30 studijskih programa prvog i drugog ciklusa studira 5.000 studenata iz cijele BiH.

Na svečanoj akademiji promovirani su i počasni doktori Univerziteta u Zenici - bh. oskarovac Danis Tanović i norveški filozof Arne Johan Vetlesen, a istaknutim studenticama i studentima dodijeljene su nagrade rektora.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić razgovarao je danas u svom uredu sa šefom diplomatske misije Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini Elnurom A. Guliyevim.

Bosna i Hercegovina i Republika Azerbejdžan imaju dobru saradnju, posebice u oblasti kulture, ali je, kako je istaknuto, potrebno proširiti i jačati saradnju u oblasti ekonomije. Konzul Guliyev je ovom prilikom uputio poziv premijeru Ganiću da političko-privredna delegacija Zeničko-dobojskog kantona posjeti Baku, kada bi se razmotrile mogućnosti saradnje u oblasti metaloprerade, drvoprerade i tekstilne industrije, podsjećajući da su u azerbejdžanskoj prijestolnici već boravile delegacije općina Travnik i Olovo.

"U fokusu naše diplomatske misije su ekonomski odnosi, sport, kultura i humanitarne aktivnosti i na ovim poljima želimo jačati saradnju i odnose sa Bosnom i Herecgovinom", kazao je konzul Guliyev, podsjećajući da je kapital iz Azerbejdžana već prisutan u BiH kroz ulaganja u Doboju i Srebrenici, a kompanije iz te zemlje bit će angažirane na izgradnji autoputeva u BiH.

Premijer Ganić podržao je ideju o povezivanju privrednika i jačanju ekonomske saradnje, a prvi korak u tom pravcu bi bila upravo posjeta glavnom gradu Azerbejdžana.

"Želimo poduzeti konkretne korake i nadam se da će Azerbejdžan i BiH, a samim tim i Zeničko-dobojski kanton, u narednom periodu proširiti saradnju i unaprijediti međusobne odnose, na zadovoljstvo građana dvije zemlje", kazao je Ganić.

Prijemu je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, koji je ukazao na mogućnost uspostave saradnje između pravnih fakulteta u Zenici i Bakuu, s obzirom da BiH i Azerbejdžan od 2012. godine imaju potpisan sporazum o saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 56.254,80 KM za isplatu novčanih nagrada za po 83 nastavnika osnovnih i srednjih škola za postignute uspjehe učenika na takmičenjima u školskoj 2018/2019. godini.

Od toga, nastavnicima osnovnih škola je odobreno 26.301,45 KM, a nastavnicima srednjih škola 29.953,35 KM.

Isplata jednokratne novčane naknade nastavnicima za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou predviđena je kolektivnim ugovorima za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona.

Iznosi nagrada usklađeni su sa ostvarenim procentima i prosjekom plate za ZDK, koji je prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u mjesecu junu 2019. iznosio 777,00 KM.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona uputilo je osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona dopis u kojem podsjeća da kladionice i objekti u kojima se priređuju igre na sreću moraju biti udaljeni od škola najmanje 100 metara, u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja.

"U skladu sa Zakonom o osnovnoj školi odnosno Zakonom o srednjoj školi, dužni ste, u slučaju manje udaljenosti kladionice i objekta od škole gore propisane,  navedeno prijaviti nadležnim organima koji vrše nadzor nad provođenjem propisa koji regulišu ovu oblast, tj. Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH. S obzirom na navedeno, obavezujete se na dosljedno postupanje u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast te da o postupanju pismeno obavijestite ovaj organ kantonalne uprave", stoji u dopisu kojeg je potpisao ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, profesor Spahija Kozlić.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, njegova ekselencija Hideyuki Sakamoto, uručio je Domu zdravlja Žepče opremu vrijednu 70 hiljada eura, koju je donirala vlada ove prijateljske zemlje. Radi se o aparatu za mamografiju i defibrilatoru, koji će, kako je istaknuto, značajno doprinijeti poboljšanju zdravstvenog okruženja u Žepču.

"Vlada Japana pridaje veliki značaj poboljšanju medicinskog i zdravstvenog okruženja u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine za poboljšanje kvaliteta sektora zdravstva u zemlji odobreno je 82 miliona eura ili 160 miliona KM. U Federaciji BiH, Vlada Japana je obezbijedila donacije za 87 domova zdravlja kao i bolnica, od ukupno 168 u Bosni i Hercegovini", kazao je ambasador Japana na svečanosti u žepačkom Domu zdravlja.

Pored ambasadora Sakamotoa, svečanu vrpcu presjekli su ministar zdravstva ZDK dr. Adnan Jupić, direktorica Doma zdravlja Žepče Ana Zlovečera Jukić i općinski načelnik Mato Zovko.

Ministar Jupić se zahvalio Vladi i narodu Japana na dosadašnjoj velikodušnoj pomoći, ne samo u oblasti zdravstva nego i u drugim sferama važnim za društvo i građane Bosne i Hercegovine.

„Mi se trudimo da pratimo moderna tehnološka rješenja u oblasti zdravtsva ali vrlo često to ne možemo finansijski pratiti, tako da je svaki oblik prijateljske pomoći, kao što je ova, izuzetno dobro došao.  Meni je drago što se radi o ponovljenoj pomoći, što pokazuje da su i dosadašnje donacije i investicije imale svoja opravdanja, i drago mi je da prijateljski narod i zvaničnici države Japana upravo ulažu u zdravstvo. Ja se nadam da ćemo u ovom vremenu tranzicije i dalje imati njihovu podršku do nekih boljih vremena kada ćemo sami moći rješavati svoje potrebe“, kazao je dr. Jupić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma