Petak, 04 Maj 2018

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini kojim je za uređenje poljoprivrednog zemljišta planiran iznos sredstava od 1.000.000,00 KM, (jedanmilion konvertibilnih maraka), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona je uputilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava korištenja novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona i Uputstvo o korištenju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta prikupljenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Javni poziv i Uputstvo su objavljeni na web stranici Zeničko-dobojski kanton www.zdk.ba u dijelu Javni pozivi, a biće objavljen i putem javnih glasila.

Javni poziv ostaje otvoren 40 (četrdeset) dana, računajući od dana posljednje objave u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Oslobođenje“.

 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U periodu od 23. do 27.04.2018. godine, u Bosni i Hercegovini provedena je Misija stručne procjene Evropske komisije o temi prevencije korupcije i zaštite osoba koje prijavljuju korupciju – zviždača. Misija stručne procjene je dio aktivnosti koje provodi Evropska komisija u kontekstu priprema za izradu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Uz predstavnike Evropske komisije i Direkcije za Evropske integracije koji su dali podršku i pratili provođenje Misije, ključnu ulogu u stručnoj  procjeni  dali su eksperti: g.Jure Škrbec (rukovodeći službenik za europsku i međunarodnu saradnju – Komisija za sprečavanje korupcije, Ljubljana – Slovenija),  g. Diego Quiroz (službenik za politike – Škotska komisija za ljudska prava Edinburg UK) i gđa Silvia Spath (glavni inspektor u Odjeljenju za sprečavanje korupcije Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, Berlin – Njemačka).

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije bio je jedan od sudionika od kojih se očekivala ekspertna diskusija o temi Misije.

Ovo je bila prva stručna procjena koja se fokusira na dimenziju prevencije u borbi protiv korupcije, naročito kroz javni sektor.

Cilj je bio da se Evropskoj komisiji i zemlji korisnici pruži procjena kapaciteta BiH za djelotvornu prevenciju i otkrivanje uzroka i uslova za korupciju, u skladu sa obavezama prema međunarodnim konvencijama, kao što su: Krivično-pravna konvencija o korupciji i Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Cilj je bio procijeniti zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti prevencije korupcije u cijeloj BiH na temelju čega se sačinjava niz ciljanih preporuka po kojima vlasti BiH mogu postupati.

U okviru radnog sastanka Meliha Omerspahić, kao predsjednica Tima, upoznala je predstavnike Misije sa svim modalitetima rada, kao i  postignutim značajnim rezultatima rada Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. U drugom dijelu radnog sastanka, članovi Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, neposredno su odgovarali na pitanja eksperata po pojedinačnim oblastima svog rada.

Nakon završene Misije eksperti će dostaviti svoje preporuke Evropskoj komisiji, koje će biti javno prezentovane kao smjernice daljeg djelovanja svih antikoruptivnih tijela i institucija u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv korupcije.

 

 

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 

Objavljeno u Vijesti

Obavještavamo medije da će, u ponedjeljak, 07.05.2018. godine, Nj.E. ambasador Islamske Republike Iran, gospodin Mahmoud Heidari,  posjetiti Zeničko-dobojski kanton i sastati se sa premijerom Miralemom Galijaševićem.

Prijem  će biti organiziran u Uredu premijera u 10,00 sati. Nakon sastanka u 10,30 sati premijer i ambasador će dati izjave za medije.

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

 

 

 

Press služba

Objavljeno u Press

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza;
 2. Odluku o opredjeljenju sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija I faze lokalne ceste Zenica – Babino – Arnauti“;
 3. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, iz reda predstavnika Federalnog zavoda PIO/MIO, na kraći period;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao pomoć za izradu i promociju CD-a o održanoj manifestaciji „Dani otvorenih vrata Dnevnog centra Visoko“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Vitlaci, Općina Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u plaćanju troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu pumpne stanice za vodovod u povratničkoj MZ Vitlaci, Općina Žepče, sa ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i dodjeli čina „Generalni inspektor policije“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, drugi sprat, stan broj 13, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Isaković Muniru;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Tabačka zgrada; prizemlje, stan broj 1, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Derlić Rifetu;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Varešu, ulica Selište br. 14, dodijeljen policijskom službeniku Numanović Azizu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, prvi sprat, stan broj 8, dodijeljen policijskom službeniku Hujdur Rasimu;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Zenici, ulica Zije Dizdarevića 26a, drugi sprat, stan broj 16, dodijeljen policijskom službeniku Juhić Mirsadu;
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
 18. Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju poslovnim prostorijama;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec APRIL 2018. godine;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinskih aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrazvučnog color-dopler aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU „Dom zdravlja“ Usora,
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Žepče;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uređaja za digitalizaciju RTG aparata za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 31. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča za finansijsku pomoć za nabavku sportske opreme;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Dragon“ iz Doboj Juga za sufinansiranje nastupa Lamije Hrvačić na natjecanju u Njemačkoj;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma „Vedro“ iz Zenice za organiziranje utrke „1. Zenički noćni cener“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi savezu Bosne i Hercegovine za finansijsku podršku odigravanja utakmice Hrvatska-Bosna i Hercegovina;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice za sufinansiranje projekta „Motorijada 2018.“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje troškova kotizacije;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča za sufinansiranje sudjelovanja na Europskom seniorskom prvenstvu u Novom Sadu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv.Ivana Krstitelja Jelah za pokrivanje dijela troškova izgradnje župne dvorane;
 41. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi poslodavaca i obrtnika Usora u svrhu sufinansiranje njenog rada;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od jedne godine, u svrhu izmirenja zakupa poslovnog prostora;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika „Biznis centru“ Jelah/Tešanj u svrhu sufinansiranje organizacije 14. međunarodnog sajma privrede-Tešanj 2018;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2018. godini;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji server-sale;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku i instalaciju servera i komunikacionih uređaja;
 51. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma