Srijeda, 30 Maj 2018

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 145. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 14.05.2018. godine;
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u 2017. godini;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda);
 5. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini;
 6. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini i planovi gospodarenja za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini godini;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” za sufinansiranje učešća na Internacionalnoj dječijoj smotri folklora u Bursi-Turska;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “Zora” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Sajam zanimanja i srednjih škola”;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis Simm-Bau“ iz Kosove za finansijsku pomoć u realizaciji projekta „Jedan navijač, jedna stolica“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Streljačkom klubu osoba s invaliditetom XP Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje natjecanja u 2018. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Streljački klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, za sufinansiranje troškova sudjelovanja u federalnoj ligi u streljaštvu za 2018;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje troškova organizacije XIII memorijalnog šahovskog turnira „Anto Markanović“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG Rafting klub „Krivaja“ iz Zavidovića za finansijsku pomoć pri organizaciji tradicionalnog 18. Međunarodnog turističkog Krivaja raftinga na rijeci Krivaji;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskoj udrugi „Marko Bratić – MIŠKO“ iz Usore za finansijsku pomoć pri izgradnji sportsko-rekreacijskog centra za mlade;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za sport i kulturu „ZOP“ Zenica za finansijsku pomoć u svrhu organizacije i održavanja sportske manifestacije „Ulični basket-Mokušnice“, koja se održava u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije Međunarodnog turnira prijateljstva u taekwondou povodom dvadesete godišnjice kluba;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika branilačke populacije;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Rami, demobilisanom braniocu iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Ifeti, majci poginulog branioca iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Žepče kao podrška u svrhu opremanja prostorije za arhivu pri ovoj Ustanovi;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kožul Luki iz Maglaja, u svrhu završetka radova na stambenom objektu i stvaranja uslova za održivi povratak;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-34-16889-3/16 od 11.04.2018. godine;
 35. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini:
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Komisija za mlade na 46. sjednici održanoj dana 28.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje Nacrta Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu,

Nakon što je Komisija za mlade konstatovala da je shodno članu 3. stav 2. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju dana Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13) potrebno da Komisija za mlade, Komisija za ravnopravnost spolova i građanske slobode i Komisija za boračka i invalidska pitanja sačine Nacrt programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave, a da ni jedan prijedlog do dana održavanja sjednice Komisije nije dostavljen, to je Komisija za mlade u saradnji sa prisutnim predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava, zauzela stav i predložila da u Nacrtu Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu bude sadržano slijedeće:

 • Smotra folklora

Datum: 18.08.2018. godine
Vrijeme:  od 18:00 sati
Mjesto: Plato od Sinagoge do  RK Bosna  u Zenici (u slučaju lošeg vremena sala HKD „Napredak“)
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GUD „Filigran“ Zenica.

 • Tamburaški susreti i Dječiji sevdah fest

Datum: 25.08.2018. godine
Vrijeme:  od 18:00 sati
Mjesto: Plato od Sinagoge do RK Bosna u Zenici  (u slučaju lošeg vremena sala HKD „Napredak“)
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GUD „Filigran“ Zenica.

 • Promocija knjige, regionalne zbirke priča „Tri kraljice“ i Izložba  „TVRĐAVE U DOLINI BOSNE“

Datum: 28.08.2018. godine,
Vrijeme: 13,00 sati
Mjesto: Muzej grada Zenice
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Muzej grada Zenice.

 • Koncert srednjovjekovne muzike ansambla „FUGATO“ i Srednjovjekovne igre, prezentacija srednjovjekovne kuhinje

Datum: 31.08.2018. godine,
Vrijeme: od 12,00 do 14,00
Mjesto: Tvrđava Vranduk u Zenici.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  i Muzej grada Zenice.

 • Posjeta Komisije za mlade JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama, Dnevni centar  Visoko, Dobrinje b.b., Visoko,

Datum: 30.8.2018. godine
Vrijeme: u 11,00 sati
Mjesto: Prostorije ustanove u Visokom, Dobrinje b.b.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa direktoricom javne ustanove.

 • Posjeta Komisije za mlade JU Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, ul. Prve zeničke brigade 1D, Zenica,

Datum: 31.8.2018. godine
Vrijeme: u 10,00 sati
Mjesto: Prostorije ustanove u Zenici ul. Prve zeničke brigade 1D, Zenica.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa direktorom javne ustanove.

 • Posjeta Komisije za mlade Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona,

Datum: 31.8.2018. godine
Vrijeme: u 11,00 sati
Mjesto: Prostorije udruženja u Zenici, (smještene u prostorijama udruženja „Dlan“ Zenica, Bulevar
Ezhera Arnautovića soliter. br. 3, Zenica).
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa predsjednikom
Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona).

Komisija za mlade sugeriše Vladi Kantona i resornim kantonalnim ministarstvima da se prilikom organizovanja posjeta povodom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, obezbijede prigodni pokloni.  

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Komisija za mlade

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, donijela Odluku o obezbjeđenju milion KM za rekonstrukciju puta Zenica-Babino-Arnauti i nekoliko održanih sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica sa ovog područja, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća od strane gradonačelinika Zenice izkazana je sumnja u vezi sa obezbjeđenjem ovih sredstava.

S ciljem istinitog informisanja javnosti i potvrde opredjeljenosti Vlade ZDK za realizaciju ovog projekta, dajemo na uvid akte Vlade kantona vezane za rekonstrukciju ceste Zenica-Babino-Arnauti:

 1. Odluka o obezbjeđenju sredstava u iznosu od milion KM za rekonstrukciju,
 2. Protokol o realizaciji Projekta rekonstrukcije lokalne ceste Zenica-Babino- Arnauti.

Vlada Kantona očekuje odgovor Grada Zenica radi što brže realizacije Projekta u interesu građana koji svakodnevno koriste ovaj put.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Mensur Sinanović,  ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Suad Huskić, Općinski načelnik potpisali su danas u Tešnju Ugovor o nastavku gradnje četiri školske dvorane na prostoru općine Tešanj.

Vrijednost potpisanih ugovora je 780.000,00 KM.

Riječ je o školskim dvoranama pored osnovnih škola u Šijama, Kaloševiću, Jablanici i Miljanovcima čija je gradnja počela u 2016.-toj godini. Ugovorima koji su danas potpisani planiran je završetak školske sale u Šijama te izrada montažnih fasadnih panela, unutrašnjih pregrada sa uređenjem podloge u preostale tri školske sale.

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je naglasio da Vlada ZDK ove godine za škole na području općine Tešanj izdvaja više od milion maraka. Osim projekta izgradnje školskih sala, tu je i projekat rekonstrukcije područnih škola. „Posebno želim naglasiti dobru saradnju sa Općinom Tešanj koja je uključena u većinu ovih projekata, a u kojima učestvuju i građani, i to može poslužiti kao dobar primjer drugim lokalnim sredinama“.

Općinski načelnik Suad Huskić  rekao je: „Bili smo odlučni kada smo istovremeno započeli gradnju ne jedne ili dvije, nego četiri školske sale. Drago mi je zbog današnjih ugovora i nastavka radova te posebno zbog partnerskog odnosa sa Vladom ZDK. Partnerski odnos daje ovakve rezultate. Do završetka projekta potrebno je još oko 600.000 KM. Nadam se da ćemo ubrzo obezbijediti potrebna sredstva za završetak cijele investicije, koja će u konačnici iznositi oko 2 miliona KM. Sretan sam jer znam da će uskoro oko 1500 učenika imati adekvatne uslove za nastavu tjelesnog odgoja“.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Danas je Zeničko-dobojski kanton posjetila amabasadorica Republike Bugarske NJ.E. Avgustina Cvetkova Karabaševa sa saradnicima i sastala se sa Miralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-dobojskog kantona.

Premijer Galijašević je upoznao NJ.E. ambasadoricu Karbaševu o aktuelnoj ekonomskoj, privrednoj i političkoj situaciji u Zeničko-dobojskom kantonu.

Ambasadorica Karabaševa je kazala: „Zapadni Balkan jako važan za EU, potrebno je da on bude na mapi evropskih integracija. Treba raditi na  njegovom jačanju. Tokom našeg predsjedavanja EU uspjeli smo ponovo vratiti BiH na mapu Evropske unije i nadam se da ćemo nastaviti i dalje podržavati BiH na ovom putu. Ova regija je veoma značajna za Evropsku uniju i naša budućnost je zajednička budućnost .“

Miralem Galijašević je naglasio: „Svaka  prijateljska posjeta ambasadora prijateljskih zemalja čini nam zadovoljstvo, a posebno je zadovoljstvo ova posjeta jer se otvaraju putevi za buduću privrednu saradnju sa ZDK koji je privredno najrazvijeniji kanton koji je izvozno orjentisan“.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Obavještavamo medije da će u petak, 01.06.2018. godine, Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zašitu okoliša posjetiti Zeničko-dobojski kanton i sastati se sa Fahrudinom Brkićem, ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

Nakon sastanka će biti održana press konferencija na kojoj će direktor Čibukčić i ministar Brkić prezentirati stepen realizacije projekata koji se finsiraju iz namjenskih sredstava za zaštitu okoliša i planove za naradni period.

Press će se održati u Sali 301, Aneks zgrade Vlade  u 12:00 sati.

 

 

Press služba

Objavljeno u Press

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma