Srijeda, 23 Maj 2018

Komisija za boračka i invalidska pitanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 11. sjednici, održanoj  21.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prednacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona -

Po završenom razmatranju Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, Komisija je podržala mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, koje je prihvaćeno Zaključkom Vlade Kantona broj. 02-02-7936/18, donesenim na 143. sjednici Vlade održanoj 14.05.2018. godine, te predlaže Skupštini Kantona da Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, kao i mišljenja kantonalnih boračkih udruženja budu sastavni dio Zaključka Skupštine kojim se utvrđuje Mišljenje Skupštine Zeničko-dobojskog kantona povodom dostavljenog Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 40. sjednici, održanoj 21.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,     

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi, te je predložila Skupštini Kantona da  da' saglasnost na navedeni Izvještaj.

 

                                                                                                            

Stručna služba Skupštine ZDK

Zakonodavno-pravna komisija je na  57. sjednici održanoj dana 21.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine,

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

Po drugoj tački dnevnog reda Komisija nije zauzela stav, jer sjednici nije prisustvovao predstavnik predlagača.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za mlade na 45. sjednici održanoj  18.05. 2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017.  godinu,     

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi, te je predložila Skupštini Kantona da  da' saglasnost na navedeni Izvještaj.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Komisija za mlade

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 46. sjednici održanoj dana  21.05.2018. godine razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 3.  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu     
 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, Komisija je podržala navedeni akt, te jednoglasno predložila Skupštini Kantona da isti donese.

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je jednoglasno podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da donese zaključak o davanju saglasnosti na isti.

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu , Komisija je sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da donese zaključak o davanju saglasnosti na isti.

Nakon završenog razmatranja  Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je sa 4 glasa “za” i jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prednacrt (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije       
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu 
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu
 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

AKTI DONESENI NA 60. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Donesene odluke:

 • Odluka o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica,
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona daje saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

         

Stručna služba Skupštine ZDK

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima je posjetio gradilište na regionalnoj cesti-dionici NEMILA-BISTRIČAK za čiju je rekonstrukciju Vlada odobrila 968.760.54,00 KM, i to: 501.694,70 KM za sanaciju ceste i 467.065,84 KM za regulaciju korita rijeke Bistričak.

Ova regionalna cesta oštećena je u poplavama 2014. godine, što je otežalo komunikaciju mještana Šerića, Vukotića, Jastrepca, Smajića, Kolića i ostalih naselja sa Nemilom odnosno magistralnim putem M17.

Ulaganjem ovih 968.760.54,00 KM potpuno će se sanirati i rekonstruisati putna komunikacaija, što će olakšati svakodnevni život mještana ovog kraja.

U proteklom periodu za ovu dionicu Vlada je izdvojila 280.000,00 KM za asfaltiranje dijela puta i 381.000,00 KM za otklanjanje stijenske mase koja se odronila na dio ovog puta.

Dakle, ukupno je za sanaciju i rekonstrukciju regionalne ceste Nemila-Bistričak Vlada ZDK do sada izdvojila 1.629.760.54  KM.

Premijer Miralem Galijašević je naglasio: „Realizacijom ove faze projekta izvršili smo potpunu rekonstrukciju i sanaciju regionalne ceste Nemila-Bistričak i vodotoka rijeke Bistričak“.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 23 Maj 2018 13:33

SAOPĆENJE SA 60. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 60. sjednici, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 60. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Prednacrtu ovog Zakona na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i uputila u javnu raspravu u trajanju od 30 dana u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona i Grad Zenicu. Izmjenama i dopunama se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona, a navedeni Zakon se donosi u cilju postupanja po ranije prihvaćenim inicijativama poslanika Skupštine Ibrahima Plančića i Hasana Handžića.

U daljem toku zasjedanja Skupština Kantona je donijela Odluku o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD), u iznosu od 10 miliona EUR-a, u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica. Projektom poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno je da se Kantonalna bolnica Zenica rekonstruiše po EE principima, osiguravajući komfor boravka pacijenata i pružanja zdravstvene zaštite uz manju potrošnju energije. Projekat obuhvata: novo kotlovsko postrojenje snage 8MW koje će koristiti TNG kao gorivo do priključenja na mrežu prirodnog gasa, rekonstrukciju sistema distribucije toplote, utopljavanje objekata uz uklanjanje azbestnih salonit ploča, ugradnju sistema ventilacije i hlađenja, novu opremu u vešeraju, rekonstrukciju sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda, izgradnju dodatnih 3800 rn2 uz povećanje kapaciteta.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine.

U nastavku Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2017. godini.  Zavod je u 2017. godini ostvario suficit u iznosu 3.730.259 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 168.250.661 KM i rashodima od 164.520.402 KM.

U konačnici rada na 60. sjednici, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a potom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona jučer je donijela historijsku odluku vezanu za odobrenje kreditnog zaduženja Vlade kantona za rekonstrukciju  Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 20 miliona KM.

Projekat rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a prezentirao je dr Rasim Skomorac, direktor KBZ. Dr Skomorac je kazao da su dogovoreni svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo-bloka sa utopljavanjem svih postojećih objekta, uklanjanje krova sa azbestnim pločama i postavljanje ekološkog krova.

Ovo je  „generacijski projekat  rekonstrukcije KBZ“, čija realizacija uskoro treba započeti i što će pacijentima sa prostora Zeničko-dobojskog kantona omogućiti bolji nivo usluga a zaposlenici KBZ bolje uvjete za rad i pružanje usluga pacijentima.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma