Ponedjeljak, 23 April 2018

Zakonodavno-pravna komisija, na  56. sjednici održanoj dana 23.04.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina - skraćeni postupak
 2. Inicijativa Udruženja taksista sa područja Ze-do kantona i to: Udruženje taksista Breza, Visočko udruženje taksista iz Visokog, Udruženje taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženje taksista Tešanj i Udruženje taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/10 i 5/16),

Nakon razmatranja Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i  Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  uz napomenu da nije dat stav Saveza općina i gradova Federacije BiH, zbog različitog mišljenja jedinica lokalne samouprave.

Nakon završenog razmtranja Inicijative Udruženja taksista sa područja Ze-do kantona i to: Udruženje taksista Breza, Visočko udruženje taksista iz Visokog, Udruženje taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženje taksista Tešanj i Udruženje taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području  Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:  6/10 i 5/16), Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom  i  pravnim sistemom,  jer je oblast cestovnog prijevoza u podijeljenoj nadležnosti između kantona i F BiH, a da su skupštine kantona ovlaštene da svojim propisom uređuju organizaciju i način obavljanja taksiprijevoza putnika na svojoj teritoriji, te  sa članom 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona, uz napomenu da je Konkurencijsko vijeće BiH nakon dugotrajnog usaglašavanja dalo pozitivno mišljenje na izmjene navedene Odluke donesene na 28. sjednici održanoj 31.05.2016. godine,  te da je ista urađena u skladu da preporukama ovog organa. Komisija smatra da dio Inicijative koji predviđa mogućnost prenosa važeće dopunske taksi oznake na člana uže porodice samostalnog taksi prijevoznika, u slučaju njegove smrti ili prestanka bavljenja taksi djelatnošću ili odjave taksi prijevoznika-fizičkog lica, nije u skladu sa pravnim sistemom, odnosno važećim propisima koji regulišu oblast taksi prijevoza putnika.

 

Stručna služba Supštine ZDK

Ponedjeljak, 23 April 2018 14:19

142. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), sazivam 142. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.04.2018. godine (srijeda) u 900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza;
 2. Odluku o opredjeljenju sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija I faze lokalne ceste Zenica – Babino – Arnauti“;
 3. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, iz reda predstavnika Federalnog zavoda PIO/MIO, na kraći period;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao pomoć za izradu i promociju CD-a o održanoj manifestaciji „Dani otvorenih vrata Dnevnog centra Visoko“;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Vitlaci, Općina Žepče, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u plaćanju troškova priključka na elektrodistributivnu mrežu pumpne stanice za vodovod u povratničkoj MZ Vitlaci, Općina Žepče, sa ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i dodjeli čina „Generalni inspektor policije“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, drugi sprat, stan broj 13, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Isaković Muniru;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Tabačka zgrada; prizemlje, stan broj 1, dodijeljen penzionisanom policijskom službeniku Derlić Rifetu;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Varešu, ulica Selište br. 14, dodijeljen policijskom službeniku Numanović Azizu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Tešnju, ulica Simetrala I, ulaz I, prvi sprat, stan broj 8, dodijeljen policijskom službeniku Hujdur Rasimu;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenju ministru Ministarstva unutrašnjih poslova da zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaju stana u Zenici, ulica Zije Dizdarevića 26a, drugi sprat, stan broj 16, dodijeljen policijskom službeniku Juhić Mirsadu;
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine;
 18. Prijedlog Odluke o privremenom upravljanju poslovnim prostorijama;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec APRIL 2018. godine;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinskih aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrazvučnog color-dopler aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku sanitetskog vozila za potrebe JU „Dom zdravlja“ Usora,
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Žepče;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uređaja za digitalizaciju RTG aparata  za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 31. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča za finansijsku pomoć za nabavku sportske opreme;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Dragon“ iz Doboj Juga za sufinansiranje nastupa Lamije Hrvačić na natjecanju u Njemačkoj;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma „Vedro“ iz Zenice za organiziranje utrke „1. Zenički noćni cener“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ragbi savezu Bosne i Hercegovine za finansijsku podršku odigravanja utakmice Hrvatska-Bosna i Hercegovina;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice za sufinansiranje projekta „Motorijada 2018.“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje troškova kotizacije;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Viktoria“ iz Žepča za sufinansiranje sudjelovanja na Europskom seniorskom prvenstvu u Novom Sadu;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv.Ivana Krstitelja Jelah za pokrivanje dijela troškova izgradnje župne dvorane;
 41. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi poslodavaca i obrtnika Usora u svrhu sufinansiranje njenog rada;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Obrtničkoj komori Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od jedne godine, u svrhu izmirenja zakupa poslovnog prostora;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika „Biznis centru“ Jelah/Tešanj u svrhu sufinansiranje organizacije 14. međunarodnog sajma privrede-Tešanj 2018;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2018. godini;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji server-sale;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku i instalaciju servera i komunikacionih uređaja;
 51. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika Kantonalna uprava za inspekcijske poslove;

 

PREMIJER

Miralem Galijašević

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na uspostavu koncepta „živih“ laboratorija, dana 19.04.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održana je obuka i trening kurs za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz oblasti građevinarstva i proizvodnje građevinskog materijala, kao i predstavnike javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, buduće učesnike u inovativnom konceptu „živih“ laboratorija. Cilj obuke i treninga je bio predstavljanje projekta kao i upoznavanje sa procesom javnih nabavki u BiH sa osvrtom na praksu EU i ˝zelene˝ kriterije u javnim nabavkama, rezultatima kojim teži projekt GRASPINNO te funkcijama i elektronskim uslugama internet platforme GRASPINNO. Učesnici su upoznati sa prednostima koje će se dobiti upotrebom novih alata prilikom pripreme javnih poziva, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

 

Obuka i trening predstavljaju pripreme za implementaciju buduće „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu će internet platforma GRASPINNO biti praktično iskorištena za objavu i učešće u pozivima za obnovu javnih objekata.

 

Objavljeno u Vijesti

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 18. sjednici, održanoj dana 17.04.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prispjelih odgovora na poslaničko pitanje Hasana Handžića, vezano za elaboraciju poslanika Hasana Handžića na dobivene odgovore,
 2. Razno

 

Nakon razmatranja elaboracije poslanika Hasana Handžića, iznesene na 57. sjednici Skupštine Kantona, održanoj 27.03.2018. godine, koja se odnosila na odgovore na poslaničko pitanje koje je postavio svim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici Skupštine održanoj 29.11.2017. godine u vezi stambenih i poslovnih prostora koje imaju u svom vlasništvu, koji je njihov status, da li se iznajmljuju u zakup, po kojoj cijeni, da li su neki od navedenih prodali imovinu u zemlji i inostranstvu, po kojoj cijeni, da li putem javnog  poziva, te pozvao Komisiju za borbu protiv korupcije da se uključi u ovu problematiku,  iz razloga što na  pitanje koje je postavio nije dobio sve odgovore, dok su neki od dostavljenih odgovora nepotpuni, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

 

 1. Komisija za borbu protiv korupcije je analizirala sve dostavljene odgovore na poslaničko pitanje poslanika Hasana Handžića, od institucija, javnih preduzeća i ustanova Zeničko-dobojskog kantona u vezi stambenih i poslovnih prostora koje imaju u svom vlasništvu, te je konstatovala da neki organi uprave Zeničko-dobojskog kantona nisu uopšte dostavili odgovor na poslaničko pitanje, a da su neki dostavili nekompletan i nepotpun odgovor, te je zauzela stav da se zatraži dostavljanje odgovora od pravnih subjekata koji isti nisu dostavili, a da se od onih koji su dostavili nepotpun odgovor zatraži dopuna odgovora.
 2. Analizirajući dostavljene odgovore Komisija je zauzela stav da se odgovor zatraži, putem Vlade Zeničko-dobojskog kantona od: Ministarstva finansija i MUP-a Ze-Do kantona, koji uopšte nisu odgovorili na poslaničko pitanje imenovanog poslanika, a da se dopuna odgovora zatraži od: JP ŠPD Zeničko-dobojskog kantona, putem Vlade Kantona, odnosno Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, (u smislu da detaljnije navedu podatke o stanovima u svom vlasništvu: adresa, površina, osnov korištenja, cijena zakupnine, te o prodaji radničkog odmarališta u Zaostrogu, R Hrvatska i sl.), te Ministarstva zdravstva ( vezano za odgovor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, koji u prilogu dopisa broj: 02-2926/ 16 od 08.11.2016. godine greškom nije dostavilo odgovor, a isti se odnosio na poslaničko pitanje poslanika Damira Jukića u vezi stanova u vlasništvu Instituta).
 3. Nakon dostavljanja kompletnih i potpunih odgovora, Komisija će zauzeti konačan stav po ovoj elaboraciji odgovora na poslaničko pitanje Hasana Handžića.

Pod tačkom razno Dnevnog reda nije bilo pitanja za razmatranje

 

                                                                                                          Stručna služba Skupštine  

Danas je u Uredu premijera Miralema Galijaševića potpisan ugovor o sanaciji puta Nemila-Bistričak i uređenju korita rijeke Bistričak.

Put koji je stradao od poplava i klizišta 2014. godine sanirat će preduzeće „Almy transport“ DOO Zenica. Vrijednost radova predviđenih ugovorom iznosi 968.760,54 KM, a predviđena je sanacija puta i korita rijeke Bistričak u dužini 800 metara.

Ovo je druga završna faza saniranja ovog puta.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji ovog puta iznosi 501.694,69 KM. Uređenje korita rijeke Bistričak iznosi 467.065,85 KM. Sredstva je objezbjedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Miralem Galijašević, ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić, direktor Direkcije za ceste Refik Zeković i predstavnici preduzeća „Almy transport“ DOO Zenica.

 

 

Press služba ZDK

 

 

Objavljeno u Vijesti

U okviru posjete općini Tešanj premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević je sa saradnicima i načelnikom općine Tešanj Suadom Huskićem posjetio novoizgrađene hale za eksploataciju vode „OAZA“ na lokalitetu Crni vrh. „Oaza“ je jedna od najkvalitetnijih voda u regiji i svijetu koji posluje u okviru jedne od najbrže rastućih kompanija u BiH Grupaciji AS.

Direktor „OAZE“ Hrvić Armin upoznao je premijera Galijaševića i načelnika Huskića sa poslovanjem kao i planovima poslovanja.

„Oaza“ je investirala preko milion KM u nove hale za punjenje OAZE sa namjerom da dio proizvodnje usmjeri u izvoz.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 23 April 2018 07:44

Odluke o izboru najpovoljnije ponude

LOT 1 – Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 444 na dionici Vareš-Podkamensko u naselju Ljepovići Izgradnja armirano betonskog zida dužine 30,00 m,

LOT 2 – Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 466 na dionici Zavidovići-Kamenica na stacionaži 4+500-izgradnja armirano betonskog zida dužine 50,00 m,

LOT 3 - Sanacija klizišta na regionalnoj cesti R 466 na dionici Zavidovići-Kamenica na stacionaži 0+250,00- izgradnja armirano betonskog zida dužine 25,00 m

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma