Petak, 02 Mart 2018

Danas je Jasmin Duvnjak predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa Ibrahimom Avdagićem sekretarom Skupštine, posjetio Javnu ustanovu "Dom-porodica" Zenica. Tom prilikom direktorica ove javne ustanove Draženka Subašić informisala je predstavnike kantonalne Skupštine o uslovima rada i aktivnostima kojima se nastoji dodatno unaprijediti život djece - štićenika.

Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine predsjedavajući Duvnjak je djeci i uposlenicima "Doma- porodice" čestitao Dan nezavisnosti i uručio im simbolično tortu sa zastavom Bosne i Hercegovine. Djeca su izvela i prigodan program posvećen domovini Bosni i Hercegovini.

 

Stručna služba Skupštine

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
 2. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisiju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od 01.01. do 31.08.2017. godine, sa Prijedlogm Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava od koncesija za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2017. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Tekući transfer za stipendiranje studenata“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 14. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 15. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovna muzička škola „Avdo Smajlović“ Visoko;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“, Matuzići;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 24. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Izvještaj o postupcima javnih nabavki provedenih do 31.12.2017. godine Službe za zajedničke poslove sa tabelarnim pregledom, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-15230/17 od 02.11.2017. godine;

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela Zaključak o odobravanju 6.000,00 KM na ime finansijske pomoći za pripremu i odlazak  Mesuda Pezera i Amela Tuke, sportista Atketskog kluba „Zenica“ na Evropsko prvenstvo 2018. godine u Berlinu.

Naime, ovi takmičari su poznati po rezultatima koje su postigli na balkanskim,  evropskim i svjetskim takmičenjima i što na najbolji način promoviraju Zeničko-dobojski kanton i Bosnu I Hercegovinu.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 130. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.01.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 131. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.02.2018. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju odgovora Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU;
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove broj: 18-34-18330-1/15 od 12.02.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća„Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I poslanika Amira Ganića i Meldine Ugarak na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 9. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV poslanika Amira Ganića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 10. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 11. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 12. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 13. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 14. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman V Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 15. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VI Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 16. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VII Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 17. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VIII Kluba poslanika DF-a na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 18. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 19. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 20. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 21. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 22. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman V poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rifata Delića na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport razdjel 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 24. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 25. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 26. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 27. Program utroška sredstava, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Bosna“ Zenica, na ime finansijske pomoći za organizaciju 11. Međunarodnog turnira povodom Dana nezavisnosti BiH;
 29. Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja, razdjel 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi pojedincima”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja Projekta adaptacije poslovnog prostora;
 31. Program utroška sredstava, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, razdjel 20 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima” i ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu praćenja provedbe Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2018. godine;
 37. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ismetu Bošnjakoviću iz Zavidovića, na ime naknade štete na pčelinjaku i pčelinjim društvima-košnicama;
 39. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za izdavačku djelatnost biblioteke u 2018. godini;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju zapisnika u pregovorima za pojedinačni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva za Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 42. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Nabavka opreme”, sa Prijedlogom Zaključka;
 43. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Nabavka građevina”, sa Prijedlogom Zaključka;
 44. Izvještaj o utrošku sredstava za 2017. godinu po Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2017. godinu “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 45. Izvještaj o realizaciji Odluke o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-15198/17 od 02.11.2017. godine;
 46. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi poslanika Samira Lemeša, u vezi donošenja Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, sa Prijedlogom Zaključka;
 47. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-17281/17 od 14.12.2017.godine;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o nabavci i instalaciji antivirusnog softvera;

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 18. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.11.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 19. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.12.2017. godine;
 3. Zapisnik sa 20. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.12.2017. godine;
 4. Zapisnik sa 21. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.01.2018. godine;
 5. Zapisnik sa 22. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.01.2018. godine;
 6. Zapisnik sa 23. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.01.2018. godine;
 7. Zapisnik sa 24. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.01.2018. godine;
 8. Zapisnik sa 25. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.02.2018. godine;
 9. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o policijskim službenicima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 11-1)
 12. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 13. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o stepenu informatizacije domova zdravlja u pogledu korištenja i punjenja baze podataka, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 13-1)
 14. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o Inicijativi Jukić Damira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezanu za buduću trasu auto-puta Sarajevo-Beograd preko Žepča-Zavidovića, poznatu kao trasa Tuzla-Bijeljina do Beograda, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona datog po inicijativi Udruženja građana Rukometni klub "Čelik" Zenica vezano za izmjenu člana 12. i 14. Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o oprihodovanju uplaćenih sredstava od strane Federalnog ministarstva finansija;
 17. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju obračuna rada preko norme i rada u dane sedmičnog odmora, rada u dane državnih praznika, rada noću, odnosno u dane kada se po zakonu ne radi, zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ u Nemili, Zenica, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza za učenike do završetka 2018. godine;
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Interventna kardiologija”;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK;
 23. Zaključak o oglašavanju pozicija predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;

U Visokom je juče povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine svečano otvoren i kružni tok kod naplatnih kućica, a za koji je Vlada ZDK izdvojila 270.000KM. Svečanom otvorenju je prisustvovao i premijer ZDK Miralem Galijašević.

Ukupna vrijednost radova je 279.000KM. Nakon što je Općina Visoko provela postupak javne nabavke, za izvođača radova izabran je Konzorcij „Hering” d.d. Široki Brijeg i KTM „Brina” d.o.o. Posušje.

Inače radovi su prema ugovoru trebali biti gotovi do 30.11. 2017.godine, međutim izvođač je probio dogovorene termine pa je tako Dan nezavisnosti izabran kao zgodna prilika za svečano otvorenje.

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma