Članak je filtriran: Septembar 2017

Danas je u Uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona, održan sastanak sa Rusmirom Hrvićem, predsjednikom uprave „AS GROUP“. Sastanku je prisustvovao i Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Gospodin Hrvić je domaćine upoznao sa poslovanjem AS GROUP i svim njenim članicama  te stalnom razvoju i napretku. Kompanija zapošljava preko 4.000 radnika i bavi se proizvodnjom hrane, trgovinom i industrijskom konfekcijom. Naglasio je da ljudi čine kompaniju te  da je briga za uposlene na prvom mjestu.

Premijer je izrazio zadovoljstvo što je ovo jedna od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini  i što je najveći broj njenih članica iz Zeničko-dobojskog kantona.

Naglasio je da će Vlada ZDK i dalje stvarati povoljan poslovni ambijent za razvoj poduzetništva i nova upošljavanja.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović uzeo je učešće na Okruglom stolu na temu Razvoj komunikacijskih vještina u obrazovanju za 21.vijek kroz podučavanje jezika, koji je 26.09.2017.godine u Mostaru organizirao OSCE u Bosni i Hercegovini.

Ovdje se razgovaralo o Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa definiranih na ishodima učenja i ključnim kompetencijama, te o Eksternoj evaluaciji podučavanja maternjeg jezika i stranih jezika u Tuzlanskom kantonu-razmjena iskustava i postignuti rezultati.

Objavljeno u Vijesti

Na inicijativu Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, juče je predsjednica Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, Meliha Omerspahić, Načelniku Općine Kakanj, Nerminu Mandri,  prezentirala ideju o uspostavi pilot projekta saradnje i koordinacije između Tima Vlade za borbu protiv korupcije i Općine Kakanj.

Dogovorena razmjena iskustava vezana za implementaciju Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona i način saradnje u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Sastanku su prisustvovali i predstavnik Terenskog ureda OSCE-a u Travniku, Daut Bajramović i ministar za pravosuđe i upravu, Mirnes Bašić, te šef kabineta Načelnika Enver Kusić. 

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uspješno je finaliziralo postupak vezan za varijantu B Programa posticaja samozapošljavanja, dodjelom Ugovora za sufinansiranje.

Ministarstvo je uspjelo u 2017. godini, zbrinuti oko 50 porodica kroz projekat zapošljavanja u preduzećima i 24 djece šehida u zajedničkom projektu Ministarstva i JU Službe za zapošljavanje ZDK. Potpisivanje Ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja- Varijanta B, je druga faza u kojoj se, od strane Ministarstva finansijski podržava vlastita privatna inicijativa.

Ugovore po Programu, koji je Vlada Zeničko- dobojskog kantona prvi put pokrenula 2016.godine, potpisalo je ukupno  77 korisnika, pripadnika branilačke populacije, iz svih općina Zeničko- dobojskog Kantona. Ovim programom podstiče se razvoj male privrede, posebno privrednih subjekata u vlasništvu pripadnika branilačke populacije.

Kroz varijantu B navedenog Programa, odnosno okončanjem procedure potpisivanja ugovora, za navedene korisnike izdvojen je  iznos od 524.000,00 KM.

Ovim putem obavještavamo pripadnike branilačke populacije da je objavljen novi Javni poziv za upošljavanje u pravnim licima Ministarstva za boračka pitanja, a čime se daje još jedna šansa korisnicima za pronalaženje zaposlenja.

 

 

Press služba                                                                    

Objavljeno u Vijesti

U Sarajevu je juče održana završna konferencija EU projekta „ Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH“, kojoj su prisustvovali i članovi Tima za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prisutnima su se obratili šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark, direktor APIK-a Hasim Šabotić, te vođe Projekta: Londa Esadze, Georgi Rupchev i Slagjana Taseva. 

Projekat je trajao osam mjeseci, a cilj mu je bio podržati implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije BiH, dati doprinos institucionalnom okviru, kao i kompletirati strateški okvir uključujući entitetske i kantonalne nivoe.

Za sada je na svim nivoima vlasti u BiH, usvojeno ukupno 8 strategija i 14 akcionih planova za borbu protiv korupcije.

Zeničko-dobojski kanton istaknut je kao jedan od primjera dobre prakse, gdje su u kratkom periodu od formiranja Tima za borbu protiv korupcije postignuti značajani rezultati. Nakon što je krajem marta usvojen Akcioni plan za borbu protiv korupcije, realizovan je veći dio aktivnosti za koje je rok bio 6 mjeseci, svi organi državne službe i druge institucije donijeli su vlastite operativne planove, a u završnoj fazi je i izrada Strategije za borbu protiv korupcije koja će uskoro biti predstavljena Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

 

Objavljeno u Vijesti
Četvrtak, 21 Septembar 2017 15:21

SAOPŠTENJE SA 47. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 47. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 20.09.2017. godine je donesen Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ovaj Zakon je usklađen sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji i omogućiti će kvalitetniju saradnju sa institucijama koje se bave naučnoistraživačkim radom. Sada je Zakonom precizno regulisano, koji su to prije svega pravni subjekti koji se mogu baviti naučnoistraživačkim radom i uslovi koje oni trebaju ispunjavati, ali i pitanje izdvajanja finansijskih sredstava za naučnoistraživački rad iz Budžeta Kantona. Ovaj Zakon će omogućiti podsticanje naučoistraživačke djelatnosti u okviru visokoškolskih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu, regulisati pitanja izbora u naučna i istraživačka zvanja, riješiti pitanje nadzora u ovoj oblasti i druga neophodna pitanja za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na 47 sjednici, Skupština je dala svoja mišljenja u okviru procedura za donošenje federalnih zakona i to, Novog (izmjenjenog) Nacrta federalnog Zakona o štrajku i Nacrta federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oba utvrđena Mišljenja Skupštine Kantona, u okviru ove procedure, su data uvažavajući predhodno data mišljenja resornih kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave koja je prihvatila Vlada Kantona. Sva predhodno utvrđena mišljenja postaju sastavni dijelovi mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH. Takođe i sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, kao i mišljenje nadležne skupštinske Komisije sadržano u njenom izvještaju, će biti dostavljeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. U nastavku rada Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona. Peta tačka dnevnog reda je bila Inicijativa Amira Ganića, poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona, koju su poslanici u Skupštini prihvatili. U daljem radu poslanici su donijeli tri odluke i to:

  • Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
  • Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na koncu rada u okviru 47. sjednice, poslanici u Skupštini su prihvatili Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period I-VI 2017. godine, a Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika za donošenje, nakon čega je donesen drugi zaključak kojim su data određena zaduženja Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za privredu .

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona dana 19.9.2017.godine, održao je redovni radni sastanak na kojem su razmatrane preduzete mjere i aktivnosti iz Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije 2017-2019 godine. Na sastanku su nakon sektorske analize rada imenovanih koordinatora, dogovorene smjernice daljeg postupanja sa posebnim akcentom na izradu Strategije Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. Posebna pažnja posvećena je i segmentu tačnog i objektivnog izvještavanja s ciljem dinamike realizacije preuzetih obaveza iz Akcionog plana te pripremama za izradu Plana integriteta u svim institucijama Zeničko-dobojskog kantona.

Tim Vlade je nakon toga prisustvovao Antikorupcijskom treningu u organizaciji EU projekta: Razvoj kapaciteta u sprječavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH, u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Trening su vodili: Londa Esadze, šefica EU projekta, Georgi Rupchev, stručnjak za izgradnju kapaciteta  EU projekta; Slagjana Taseva, stručnjak za strateško planiranje EU projekat i Ilma Vranac, stručna savjetnica za izradu politika, akcionih planova, planova integriteta i praćenje sukoba interesa.

Generalni sekretar Univerziteta u Zenici, predstavnici skupštinske  Komisije za mlade, i Komisije za borbu protiv korupcije,  kooordinatori Kantonalne bolnice Zenica, Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti i drugih bolesti, Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Sekretarijata za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade, takođe su prisustvovali antikorupcionom treningu

Cilj treninga bio je razmatranje i analiza svih provedenih aktivnosti  na realizaciji Akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona, koje su od strane angažovanih eksperata EU pozitivno  ocjenjene i date su preporuke za dalji rad.

Objavljeno u Vijesti

Povodom Dana općine Zavidovići, u Osnovnoj školi “Kovači” puštena je u rad renovirana školska sportska sala. Vrijednost projekta je 110.000 KM, a izgradnja dvorane rezultat je saradnje lokalnih vlasti s općinom Nilufer iz Burse.

Općina Nilufer sufinansirala je projekt sa 60.000 KM, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona izdvojilo je 35.000, a Općina Zavidovići 15.000 KM.

Časove tjelesnog odgoja u novoj će sali od ove školske godine imati 590 učenika, raspoređenih u 28 odjeljenja.

“Ova fiskulturna dvorana napravljena je 1970. godine, a u poplavama 2014. je dijelom stradala zbog starosti i dotrajalosti. Već duži niz godina nije bila uslovna za odvijanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja”, izjavio je Midhat Mujanović, direktor OŠ Kovači.

Inače, na području Zeničko-dobojskog kantona, prema riječima Mensura Sinanovića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi ZDK za rekonstrukcije školskih objekata se izdvojilo najviše u posljednjih 15 godina. Ove godine izdvojeno je pet miliona KM po raznim osnovama.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Dana 13.09.2017. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je prezentacija javnog poziva za dodjeljivanje novčanih poticaja za zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa invaliditetom koji će biti objavljeni u narednih petnaest dana.

Prisutnima se u uvodu obratio Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te ih upoznao sa aktivnostima iz Strategije za zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020, a koje se odnose na promovisanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, te suzbijanja diskriminacije osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Potom je direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, zajedno sa svojim saradnicima prezentovao modele direktne finansijske podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, ciljane skupine koje mogu biti obuhvaćene, te proceduru apliciranja za sredstva.

Fond dva puta godišnje raspisuje Javne pozive koji se odnose na dodjelu novčanih stimulansa za novo zapošljavanje/samozapošljavanje osoba sa invaliditetom na koje se mogu prijaviti poslodavci koji žele zaposliti osobu sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koje žele osnovati samostalni obrt. Za zapošljavanje poslodavac može dobiti 7.000,00 do 15.750,00 KM, a za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom 10.500 do 15.750,00 KM u zavisnosti od proceta invaliditeta, te od vrste ugovora o radu. Fond takođe raspisuje Javne pozive za programe za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije.

Po završetku prezentacije su prisutni predstavnici Ustanova socijalne zaštite, JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, članovi udruženja poslodavaca, predstavnici nevladinih organizacija imali priliku postaviti pitanja koja se odnose na načine apliciranja i kriterije za odobravanje sredstava.

Ministar Nurđehan Šahinović je rekao da očekuje da će se ovaj vid prezentacija i dalje nastaviti  održavati i da će se zbog prepoznavanja važnosti ostvarivanja direktnih kontakata znatno povećati broj poslodavaca zainteresiranih da uključe osobe sa invaliditetom na tržište rada.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 

 

Objavljeno u Vijesti

Dana 12.09.2017. godine  - u prostorijama Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport potpisan je Ugovor između UNDP-a i projektantske kuće „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka, koja je odabrana da izradi Glavni projekat za novu Osnovnu školu „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica.

Proceduru izbora projektanta je sproveo UNDP prema Sporazumu i odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu Sporazuma između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i UNDP-a predviđeno je da UNDP sprovede procedure izbora projektantske kuće za izradu Glavnog projekta i izbor izvođača za izradu nove Osnovne škole „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica.

Sredstva za ove namjene je obezbijedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona i UNDP.

Ovom događaju u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prisustvovali su predstavnici ministarstva, UNDP-a, projektantske kuće „Urbis centar“ Banja Luka, direktorica škole, predstavnik Vijeća roditelja škole i predstavnik Mjesne zajednice Tetovo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma