118. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

23 Avg 2021
5732 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 118. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.08.2021. godine (utorak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.08.2021. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme (kancelarijska oprema i rashladni uređaji), za potrebe Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica koja su u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena u službi zaštite od požara;
 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za period januar – juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu” za period I - VI 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Akcioni plan transformacije sistema procjene i upućivanja djece s teškoćama za Zeničko-dobojski kanton, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2021. godine;
 14. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period IV-VI 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva,  Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za  period  januar – juni  godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava privrednom društvu MALAK INVEST d.o.o. Sarajevo – Podružnica Malak Farma Kakanj, radi nadoknade nastale štete zbog provođenja naređenih mjera eutanazije četiri goveda oboljelih od zaraznih bolesti (bruceloza);
 19. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- juni 2021. godine u skladu sa Programom   utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni  transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju privremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi iz medicinsko-laboratorijske dijagnostike;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajdarević Elbisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka.

PREMIJER
Mirnes Bašić

 

 

 

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma