206. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.02.2015.godine

05 Mar 2015
7476 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 205. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 17.02.2015. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.
 4. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 5. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije Zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU “Penzionerski dom sa stacionarom” za nastavak projekta “Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći za stara iznemogla raseljena lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica” u 2015. godini;
 7. Informacija o realizaciji pomoći privredi na saniranju šteta od poplava u Zeničko-dobojskom kantonu u 2014. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2014. godini-Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj u industriji i Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2014. godini – Realizacija projekata Vlade iz prihoda od koncesija) sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2014. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor prof.dr.sci.Malika Čabaravdića na dužnost prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Mješovite srednje škole Kakanj;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora OŠ “Hasan Kikić” Tetovo Zenica;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2014. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Izvještaj o realizaciji utroška sredstava za 2014. godinu po Programu utroška sredstava sa pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje” Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Hamzić (Mirsada) Ahmiji iz Visokog na ime pomoći u rješavanju stambenog pitanja;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Direktorici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za zaključivanje Aneksa Ugovora sa BH Telecom Sarajevo za uslugu TopTim 50;
 16. Prijedlog ocjena rada rukovoditelja organa državne službe i drugih rukovodećih službenika  koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.2014-31.12.2014. godine:
  1. Željka Marković-Sekulić, direktor
  2. Mirsad Kadić, sekretar
  3. Berjana Ačkar, sekretar
  4. Sead Džanović, direktor
  5. Azra Močević, direktor
  6. Mirsada Silajdžić, direktor
  7. Đenana Čolaković, sekretar
  8. Ibrahim Havić, direktor
 17. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kanotona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 18. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.
 19. Zaključak o zaduženju Ministarstva finansija vezano za potpisivanje i ovjeru obrazaca godišnjih finansijskih izvještaja budžetskih korisnika za 2014. godinu u cilju blagovremene predaje istih u nadležnu agenciju AFIP
 20. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicine vezan za problematiku obračuna troškova amortizacije Anexa Ai B Zavoda, broj: 817/15 od 12.02.2015. godine;
  • Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Izvještaj sa 4. sjednice Komisije za izbor i imenovanja od 17.02.2015. godine;
  • Ministarstva za pravosuđe i upravu-Obavijest radi nadležnog postupanja po Odluci Ustavnog suda BiH broj 2588/13 od 09.12.2014. godine;
  • Pismo Agencije za privatizaciju kojim se traži transakcija novčanih sredstava iz Budžeta na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti  za period april-juni 2015. godine.
 21. ZAPISNIK SA 206. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma