OBAVIJEST SA 16. SJEDNICE KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLINE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

24 Dec 2021
847 puta

Dana, 21.12.2021. godine, Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju 16. sjednicu na kojoj je razmatrana tačka dnevnog reda pod nazivom „Priprema za sastanak sa Zeničkom grupom za okolišni dijalog i buduće djelovanje Komisije, u saradnji sa prof.dr. Goletić Šefketom, u okviru nadležnosti Komisije”. Nakon sveobuhvatne diskusije u kojoj su učestvovali i predstavnici Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog, zauzeti su određeni stavovi za sastanak sa Zeničkom grupom za okolišni dijalog, te je donesen slijedeći zaključak:

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, koja je istovremeno i član Zeničke grupe za okolišni dijalog, preporučuje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da uputi inicijativu/zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da u postupku izdavanja obnovljene okolinske dozvole za pogone i postrojenja operatora ArcelorMittal Zenica obezbijedi uvjete za definisanje svih tehničko-tehnoloških, organizacionih i ekonomsko-finansijskih mjera okolinskom dozvolom koje će osigurati smanjivanje svih emisija i opterećenja/uticaja na okoliš ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti (okolinskih standarda za emisiju i imisiju) i koje će osigurati poboljšanja kvaliteta okoliša (zraka, tla, zemljišta, vode, životnih uvjeta stanovništva), te upravljanje zaštitom okoliša u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i provedbenih propisa, uvažavajući ciljeve i mjere definisane strateškim planovima zaštite okoliša (Federalna strategija zaštite okoliša, Kantonalni ekološki akcioni plan ZDK i Kantonalni akcioni plan za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka), sukladno odredbama člana 3. stav 2., člana 23. stav 1. alineja d) i f), člana 65. i člana 86. stav 3. Zakona o zaštiti okoliša, a u vezi sa članom 82. stav 1., članom 84. i člana 89. stav 2. citiranog Zakona, uključujući i sljedeće:

 1. S obzirom da je zbog zastarjele tehnologije, neadekvatnog upravljanja zaštitom zraka i okoliša i prekomjernih/visokih emisija zagađujućih materija dominantno iz metalurških i energetskih postrojenja zrak u zeničkoj kotlini lošeg kvaliteta i da narušava uvjete za zdrav život te da Zahtjevom za izdavanje obnovljene okolinske dozvole nisu planirane mjere koje mogu obezbijediti efikasnu zaštitu zraka i okoliša, neophodno je okolinskom dozvolom definisati adekvatne mjere koje će osigurati smanjivanje emisija ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti koje će osigurati smanjivanje opterećenja/uticaja na zrak i poboljšanje kvaliteta zraka te posredno na kvalitet tla, zemljišta, životne uvjete, vegetaciju i ostale sastavnice okoliša, sukladno članovima 84., 89. i 98. Zakona o zaštiti okoliša;
 2. S obzirom da se u procesima koriste velike količine tehnološke vode, da se ispuštaju velike količine tehnoloških otpadnih voda u rijeku Bosnu koje su opterećene zagađujućim materijama i da se tehnološkim otpadnim vodama ne upravlja na održiv način zbog čega je prisutno prekomjerno zagađivanje rijeke Bosne, okolinskom dozvolom je neophodno definisati adekvatne mjere upravljanja tehnološkim otpadnim vodama u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije, kao i Strategije o upravljanju vodama FBiH;
 3. Okolinskom dozvolom obavezno treba definisati konkretne mjere sa rokovima realizacije za upravljanje otpadom u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i izdatom dozvolom za upravljanje otpadoma, a posebno treba osigurati zbrinjavanje opasnog otpada i odlaganje neopasnog otpada na kontroliranu deponiju, sa prijedlogom mjera za korištenje i održavanje deponije prema zakonskoj regulativi;
 4. Okolinskom dozvolom treba definisati konkretne i adekvatne mjere i aktivnosti sa rokovima njihove realizacije, tako da mogu biti provodljiv i kvalitetan instrument internog i inspekcijskog nadzora;
 5. S obzirom da je kvalitet zraka i zemljišta u zeničkoj kotlini opterećen zagađujućim materijama zbog dominantnog uticaja industrijskih emisija (metalurška i eneregetska postrojenja) i da zbog toga može uzrokovati posljedice po zdravlje ljudi i poljoprivredu i s obzirom da još uvijek nisu poznate difuzne i nekontrolisane emisije u zrak (odnosno nezna se kolike su ukupne emisije u zrak iz pogona i postrojenja kojim upravlja operator), potrebno je okolinskom dozvolom, između ostalog, predvidjeti mjere vezane za oiguravanje mjerenja imisija, odnosno učestvovanje u mjerenju imisija prema udjelu svoga zahvata u zagađenju okoliša, da osigura nadziranje uticaja emisija na okoliš i da učestvuje u praćenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica zagađivanja okoliša iz postrojenja operatora u cilju obezbjeđenja adekvatnog i sistemamtskog upravljanja zaštitom kvaliteta zraka, sukladno odredbama člana 130. Zakona o zaštiti okoliša;
 6. U cilju stvaranja uvjeta za efikasnije upravljanje kvalitetom zraka u zeničkoj kotlini, a zbog lošeg kvaliteta zraka i prisutnih povećanih industrijskih emisija, predlažemo da se uređaji za automatsko mjerenje emisija na postrojenjima operatora elektronski uvežu u Centar za okolinski monitoring Instituta “Kemal Kapetanović“ u Zenici, koji je ovlašten za vršenje monitoringa u Zeničko-dobojskom kantonu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i koji je uvezan u sistem monitoringa kvaliteta zraka Federalnog meteorološkog zavoda, te da se ovom Centru dostavljaju i podaci o periodičnom monitoringu emisija iz postrojenja AMZ u cilju efikasnijeg upravljanja kvalitetom zraka i aktivnostima vezanim za poboljšanje kvaliteta zraka u skladu sa strateškim planovima;
 7. Obezbijediti aktivnu saradnju sa operatorom AMZ, te ukjlučiti Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i Grad Zenicu u definisanju i usklađivanju mjera za poboljšanje i zaštitu okoliša sa okolinskim standardima i strateškim planovima, koje je potrebno realizovati u narednih pet godina na koje vrijeme se izdaje okolinska dozvola, a što treba realizovati u razumnom roku (cca 3 mjeseca);
 8. Zbog lošeg stanja okoliša u Zenici, prisutnih negativnih uticaja na okoliš rada postrojenja i posljedica taktvog stanja po zdravlje stanovništva, ekonomiju i razvoj, poljoprivredu i druge elemente okoliša i razvoja, nakon definisanja adekvatnih mjera za poboljšanje i zaštitu okoliša i prije pripreme prijedloga okolinske dozvole obavezno treba uključiti sve zainteresirane strane u postupak analize prihvatljivosti predloženih mjera i rokova njivoe realizacije, a posebno Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i Grad Zenica, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, NVO-e, lokalne medije, sukladno odredbama članova 10., 38. i 40. Zakona o zaštiti okoliša;
 9. Komisija predlaže da se uputi inicijativa svim odgovornim institucijama vlasti koje prema odredbama člana 3. Zakonu o zaštiti okoliša upravljaju zaštitom okoliša u okviru svojih nadležnosti u cilju usaglašavanja najprikladnijeg načina/modela za poboljšanje kvaliteta okoliša u Zenici u cilju unapređenja životnih uvjeta, zaštite zdravlja ljudi i svaranja uvjeta za razvoj koji je limitiran/ograničen prekomjernim zagađenjem okoliša, prema posebnom planu kojim treba definisati prioritete sa kojima se najbrže i najekonomičnije mogu postići planirana poboljšanja u određenim rokovima usaglašenom sa svim nadležnim institucijama vlasti i odgovornim, uključujući mjere kompenzacije, solidarnosti, domaće i međunardone fondove u skladu sa načelima definiranim Zakonom o zaštiti okoliša;
 10. Komisija predlaže Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da ne izdaje okolinsku dozvolu ako se ne predvide mjere kojima se obezbjeđuje smanjivanje emisija i negativnih uticaja rada pogona i postrojenja na okoliš ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti ili mjere kojima se obezbjeđuje poboljšanje kvaliteta okoliša u skladu sa okolinskim standardima, a prventstveno kvaliteta zraka, te da da u tom slučaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma poduzme mjere iz svoje nadležnosti prema Zakonu o zaštiti okoliša u cilju zaštite prava na zdrav okoliš;
 11. Komisija predlaže da se ovi zaključci dostave svim nadležnim institucijama vlasti, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane, Zeničkoj grupi za okolinski dijalog, NVO Eko-forum Zenica, medijima i drugim sudionicima, te da se obavezno uključe u postupak izdavanja okolinske dozvole za pogone i postrojenja kompanije AMZ;
 12. Komisija predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona prati realizaciju ovog zaključka i da redovno informiše Vladu i Komisiju za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice Skupštine Ze-do kantona, te da kroz aktivno praćenje realizacije ovog zaključka ocijeni potrebu informisanja Skupštine Ze-do kantona u svrhu poduzimanja mjera iz njene nadležnosti i ostvarivanja saradnje sa Federalnim nivoima vlasti;
 13. Komisija predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona koordinira operativne aktivnosti i informisanje sudionika u postupku izdavanja obnovljene okolinske dozvole kompaniji AMZ vod strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Zadnji put promjenjen Petak, 24 Decembar 2021 10:01

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma