Vlada Zeničko-dobojskog kantona

16. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.02.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.02.2024. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje sporazuma o visini osnovice za obračun plaće za period 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine;
 3. Program utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2024. godinu“, sa Prijedlogom Odluke;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2024. godine;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, sa Prijeglogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kojom se razrješava dužnosti v.d. direktora;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za imenovanje na poziciju direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hurem Aidi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajan Muniri, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 10. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu u 2024. godini, sa Prijedlogom Odluke;
 12. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2024. godini - (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte), sa Prijedlogom Odluke;
 13. Program utroška budžetskih sredstava u 2024. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Odluke;
 14. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2024. godini - (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - izgradnja i obnova tržnica), sa Prijedlogom Odluke;
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu Klanci, K.O. Strupina, Općina Maglaj;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane“, sa Prijedlogom Odluke;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane - Razvoj promotivnih i preventivnih aktivnosti zdravstvenog sektora“, sa Prijedlogom Odluke;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“, sa Prijedlogom Odluke;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekat HPV vakcinacija“, sa Prijedlogom Odluke;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“, sa Prijedlogom Odluke;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji  „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlgom Odluke;
 22. Program utroška sredstava „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“ u 2024. godini, sa Prijedlogom Odluke;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Odluke;
 24. Program utroška namjenskih sredstava JU Univerzitet u Zenici, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Odluke;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredsatava Skopljak Nejli za postignuti uspjeh tokom studija na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 30. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za boračka pitanja da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona zaključi Aneks I na Sporazum o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 32. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2024. godinu;
 33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona.
Image
Kontakt forma