Vlada Zeničko-dobojskog kantona

15. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.02.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.01.2024. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.01.2024. godine;
 3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2025.-2027. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu,  pozicija „Nabavka ostalih stalnih sredstava - robnih rezervi“, sa Prijedlogom Odluke;
 5. Program utroška sredstava za nabavke nedostajuće opreme Kantonalne direkcije robnih rezervi, pozicija “Nabavka opreme” i “Nabavka materijala”, sa Prijedlogom Odluke;
 6. Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora Kantonalne direkcije robnih rezervi, pozicija “Unajmljivanje imovine i opreme”, sa Prijedlogom Odluke;
 7. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce;
 8. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica;
 9. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - budžetska sredstva, sa Prijedlogom Odluke;
 10. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za poziciju Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ - budžetska sredstva, sa Prijedlogom Odluke;
 11. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - namjenska sredstva, sa Prijedlogom Odluke;
 12. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2024. godinu, sa pozicije - Nabavka opreme”, sa Prijedlogom Odluke;
 13. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2024. godinu, sa pozicije - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava”, sa Prijedlogom Odluke;
 14. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2024. godinu, sa pozicije - Nabavka ostalih stalnih sredstava”, sa Prijedlogom Odluke;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - escrow sredstva - za period I-XII 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za period I-XII 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, sa Prijedlogom Odluke;
 19. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo finansija i Sekretarijat za zakonodavstvo;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici;
 23. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Žepački kobasičari - XEPICO FARCIMENI“, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju manifestacije „VI Žepačka kobasicijada“.
Image
Kontakt forma