Vlada Zeničko-dobojskog kantona

13. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.01.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.01.2024. godine;
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju službenih vozila;
 3. Godišnji izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstva, pod nazivom „Nabavka opreme“ i „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška sredstava pod nazivom “Nabavka opreme“ i „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Kantonalna direkcija za ceste i Univerzitet u Zenici;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Kantonalna direkcija za ceste i Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo zdravstva i Služba za zajedničke poslove;
 9. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva na privremeno korištenje;
 11. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, sa Prijedlogom Odluke; 
 12. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, sa Prijedlogom Odluke; 
 13. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, sa Prijedlogom Odluke; 
 14. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, sa Prijedlogom Odluke; 
 15. Program utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Odluke;
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o poništenju i ponovnog oglašavanju pozicija članova Upravnog odbora iz reda osnivača u Upravnom odboru Univerziteta u Zenici.
Image
Kontakt forma