Vlada Zeničko-dobojskog kantona

12. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.01.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.01.2024. godine;
 2. Prijedlog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju službenih vozila;
 4. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta u 2024. godini;
 8. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za potrebe isplate naknada za troškove eksproprijacije nekretnina;
 9. Prijedlog Zaključka o ponovnom oglašavanju upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, ispred državnog kapitala;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Udruženja/Lovačka društva u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje članova Uprave;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave;
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka imenovanja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka imenovanja na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transfer za sport”, sa Prijedlogom Odluke;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“, sa Prijedlogom Odluke;
 19. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Odluke;
 20. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, sa Prijedlogom Odluke;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, sa Prijedlogom Odluke;
 22. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje“, sa Prijedlogom Odluke;
 23. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Odluke;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 26. Prijedlog Uredbe o stavljanju van snage Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele.
Image
Kontakt forma