Vlada Zeničko-dobojskog kantona

11. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.01.2024. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 3. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.12.2023. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 4. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.12.2023. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 5. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.01.2024. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 6. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.01.2024. godine;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - septembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli  sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2023. godine;
 8. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Priejdlogom zaključka;
 9. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog  odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“  Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Informacija o dosadašnjim poduzetim aktivnostima u cilju zaključivanja novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima o Kolektivnom ugovoru za službenike  organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 15. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period oktobar - decembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju rješenja o izvršenju na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju smjernica upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 19. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka,
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača.
Image
Kontakt forma