Vlada Zeničko-dobojskog kantona

8. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.02.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.02.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 3. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.02.2023. godine;
 3. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.10. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi za dopunu člana 11. Zakona o pravobranilaštvu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte) za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – escrow sredstva - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Pružanje usluga gamma nožem u JU Kantonalna bolnica Zenica”;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 13. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 15. Informacija o stanju u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa prijedlogom mjera za konsolidaciju preduzeća, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici zdravstva da poništi javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period najviše tri mjeseca.

7. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.02.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.02.2023. godine;
 3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova dato po inicijativi poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rame Isaka, a vezano za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu Javnog preduzeća „Zenicagas” d.o.o. Zenica, kojim se predlaže da Skupština u Program rada za 2023. godinu uvrsti dopunu Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina (KEAP-a), sa Prijedlogom Zaključkom;
 8. Mišljenje  Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato  po prijedlogu Službe za voprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima - kojim bi se izmijenio član 9., u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu Službe za voprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za uvrštavanje donošenja Zakona o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima - u članu 16. stav (2) tačka b, u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za uvrštavanje donošenja posebnog propisa iz člana 10. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja - proširenja poslovnih zona, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period X - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za period januar - mart 2023. godine;
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Badrov Jadranki, majci poginulog dobitnika ratnog priznanja „Zlatna policijska zvijezda“ iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023.godine.
 18. Prijedlog Zaključka o poništenju ponovnog javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.

5. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.01.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.01.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.01.2023. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja o odbijanju prijedloga Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2023. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja direktoru Službe za zajedničke poslove da sa Javnim preduzećem „Grijanje“ d.o.o. Zenica potpiše Ugovor o isporuci toplotne energije za sezonu 2022/2023 godina za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona smještene na području grada Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, o Inicijativi Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići (JUDB Zavidovići) za izmjenu i dopunu člana 16. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (,,Službene novine Zeničko- dobojskog kantona”, broj: 10/15 i 8/22);
 7. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva na privremeno korištenje;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija Donje Moštre, Visoko;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ Vareš Vareš;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju obaveza zaposlenika kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona na pridržavanje načela korištenja elektronskih mreža u Zeničko-dobojskom kantonu;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

3. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.01.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.12.2022. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.01.2023. godine
 3. Verifikacija Zapisnika sa 1. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.01.2023. godine;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na zajedničkom studijskom programu Doktorski studij iz tehničkih nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 11. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica.
Image
Kontakt forma