Vlada Zeničko-dobojskog kantona

28. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 20.07.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 26. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.07.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.07.2023. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 5. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.07.2023. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 6. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.07.2023. godine;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juni 2023. godine;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prijedlogu Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koji je kantonalnim skupštinama dostavljen na mišljenje od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, na ime nastavka finansiranja projekta „Pružanje mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara i iznemogla lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice“ za 2023. godinu;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčane pomoći Berisalić Đemili, povratnici u Berisaliće, općina Olovo za sanaciju stambenog objekta imenovane;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčane pomoći Behlulović Mehmedu, povratniku u Petroviće, općina Olovo za adaptaciju dijela stambenog objekta imenovanog;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčane pomoći Jamaković Šefiku, povratniku u Olovske Luke, općina Olovo za sanaciju stambenog objekta imenovanog;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za privredu;
 12. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa serpentinita-lerzolita na lokalitetu Hrastova kosa, Općina Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH za period juli-septembar 2023. godine;
 14. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za tržnice) za period I-VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih ESCROW sredstava Ministarstva za privredu (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima) za period I-VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ u 2023. godini – sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture” za naknadu na ime korištenja godišnjeg odmora (regresa) za 2023. godine;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije “Tekući transfer za ustanove kulture” za mjesec juli 2023. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona, za zaključivanje novog kolektivnog ugovora;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Muftijstvu zeničkom;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi sv. Josipa u Zenici;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, predstavnika osnivača;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na kraći period najviše tri mjeseca;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju učešća Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2023.“ Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za zdravstveno osiguranje pripadnika borilačke populacije za period III – VI mjesec 2023. godine;
 33. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstvima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu – januar - juni, sa Prijedlogom Zaključka.

27. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.07.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova i imenovanju njegovih članova;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Gradu Zenica radi otklanjanja posljedica od poplava;
 12. Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti komunalne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Udruženja/Lovačka društva;
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini za razrješenje članova Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini za imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja popune upražnjenih pozicija Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zdravstvenih radnika;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje Islamskog centra u Zenici;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije župne crkve;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ Rešad Kadić Tešanj;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Medresa Osman-ef. Redžović Visoko;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU OŠ Džemal Bijedić Miljanovci, Tešanj.

26. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.07.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.06.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Instrukcija o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period april - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – ekonomski kod 821300;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – ekonomski kod 821600;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo zdravstva;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva zdravstva za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u Zenici, između Ministarstva zdravstva i Grada Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva zdravstva za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta ambulante porodične medicine u Željeznom Polju, između Ministarstva zdravstva, Općine Žepče i JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pašalić Ibrahimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2023. godini;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za poslovne zone) za period I - VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte) za period I - VI 2023. godine;
 19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I - VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o izmjeni zaključka Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava učenicima generacije osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu za školsku 2022/2023. godinu.

25. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.06.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.06.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 3. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22.06.2023. godine;
 3. Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2021. godini sa Izvještajem o poslovanju JU Univerzitet u Zenici za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu JU Univerzitet u Zenici u 2022. godini sa Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada JU Univerzitet u Zenici za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerstvo zaštite na radu i zaštite od požara,
 6. Izvještaj o izvršenju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 24. redovnu Skupštinu privrednog društva „Nova trgovina d.d. Žepče”;
 12. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 17. redovnu Skupštinu privrednog društva „Natron“ Maglaj d.d.;
 13. Dokument okvirnog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o utvđivanju visine naknade na ime korištenja godišnjeg odmora (regresa) za 2023. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o dodacima na plaću državnim službenicima i namještenicima koji rade na poslovima s posebnim uslovima rada; (DODATNI ZAKLJUČAK 15-1)
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju u Privrednom društvu „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Elviri, iz Maglaja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džampo Erminu, iz Zenice;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec juni 2023. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2023. godini;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica - za plaćanje prevoza učenika na ekskurziju;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica - za nabavku didaktičkog materijala;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica - za adaptaciju učionica;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Vozuća“ Zavidovići;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „1.mart“ Jelah;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 35. Prijedlog Rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona.

24. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.06.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.06.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava učenicima generacije osnovnih i srednjih škola u Zeničko-dobojskom kantonu za školsku 2022/2023. godinu;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o propisivanju kriterija za formiranje Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Programa sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2023./2024., sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finasiranje Programa sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve 2023./2024.;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja projekta pod nazivom ,,Rehabilitacija slijepih boraca na moru ,,More-2023.”;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Kantonalnog koordinatora za unos podataka o projektima u PIMIS;
 11. Prijedlog Zaključka o propisivanju kriterija za imenovanje Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Prijedlog Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Uniji studenata Univerziteta u Zenici;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za srednje škole sa područja općine Maglaj - JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj i JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Maglaj“ Maglaj;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Školskog odbora JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Rizah Odžečkić” Zavidovići;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/2024. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu „Rekonstrukcija i izgradnje sportskog centra Doboj Jug (1. faza)“;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu „Izgradnja sportske dvorane u Jelahu – općina Tešanj“;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Općini Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu „Rekonstrukcija i nadogradnja objekta Gradske biblioteke Kakanj“;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Gradu Zenica u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu „Izgradnja zatvorenog olimpijskog bazena u Zenici (1. faza)“;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Gradu Zavidovići u svrhu sufinansiranja kapitalnih projekata za 2023. godinu;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke medicinskog namještaja u bolesničkim sobama;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku dodatne opreme za ultrazvučni aparat za potrebe Odjela urologije;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke aspiratora za hirurške sale;
 31. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Principa pregovaranja za zaključivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH;
 33. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekt HPV vakcinacija“; sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke ultrazvučnog aparata proizvođača „GE Medical Systems“;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku operacionog stola;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke anestezioloških aparata;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - SPECT kamera;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ za nabavku sanitetskog vozila;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za nabavku RTG aparata;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj za finansiranje nabavke digitalnog mamografa;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavku vakcina;
 42. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica na kraći period;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za reviziju Privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica na kraći period.

23. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.06.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.06.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2023. godine;
 3. Informacija o stanju voznog parka za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Nacrt Zakona o javnim priredbama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Nacrt Zakona o mirnom okupljanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa kreditne linije investicijama u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije;
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“;
 9. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 27. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - O.Š. „Omer Mušić“ Kakanj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačić Mustafi, iz Zavidovića;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karagić Harizu, iz Olova.
Image
Kontakt forma