Vlada Zeničko-dobojskog kantona

38. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.10.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.09.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“;
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava pod nazivom “Nabavka opreme“ i „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu;
 5. Prijedlog Zakona o mirnom okupljanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Zakona o javnim priredbama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na izgradnji objekta za tretman infektivnog otpada;
 9. Prijedlog Zaključka o zaduženju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za provođenje postupka javne nabavke usluga provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije (jesenja faza 2023. godine) u objektima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije - jesenja faza 2023. godine u objekatima i površinama kojima upravlja Zeničko-dobojski kanton;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva zdravstva za potpisivanje Sporazuma o zajedničkom finansiranju Projekta izgradnje objekta Ambulante porodične medicine sa pratećim sadržajima u MZ Perin Han, između Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za isplatu naknada za nekretnine eksproprisane pravosnažnim rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o poništenju i ponovnom pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju u Privrednom društvu „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odbravanju sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Udruženja/Lovačka društva u 2023. godini;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovani uzgoj izvornih i zaštičenih pasmima životinja;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 20. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za privredu;
 21. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - ekonomski kod 821600;
 22. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - ekonomski kod 821300;
 23. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 24. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstava po Ugovoru zaključenom između Federalnog ministarstva finansija i Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini;
 26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini;
 27. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Tehnička škola Zenica - uplaćena sredstva od strane Catholic relief services USA;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Tehnička škola Zenica - ostvareni vlastiti prihod;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava transfera od strane Općine Kakanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Kulin ban“ Visoko;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Osnovna škola Kovači“ Kovači, Zavidovići;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burić Harisu, iz Zenice;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zori Ignjatović, povratnici u Općinu Žepče.
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u svrhu finansijske pomoći za odlazak na Svjetsku robotsku olimpijadu, koja će se održati u Panami, u periodu od 03. do 12. novembra 2023. godine;.
 43. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 44. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 46. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 47. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 49. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka ponovnog oglašavanja upražnjenih pozicija člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

37. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.09.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.09.2023. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za potrebe organizacije vježbe „2. Vatrogasni kamp Zavidovići - Maoča 2023“;
 3. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići (JUDB Zavidovići) za dopune Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Uredbe o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora, a koje su izrečene od nadležnih sudova, sa Kazneno-popravnim zavodom poluotvorenog tipa Busovača;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovane farme goveda i ostale obrte i pravna lica koji proizvode svježe kravlje mlijeko;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Vareš radi otklanjanja posljedica od poplava;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo radi otklanjanja posljedica od poplava;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na instalaciji kisika i komprimiranog zraka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji postojećih bolničkih prostora Odjela interne medicine sa hemodijalizom za namjenu - Koronarna jedinica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom finansiranju troškova izlaganja privrednih subjekata na 17. Međunarodnom sajmu privrede u Tešnju;
 14. Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za organizaciju centralne manifestacije posvećene obilježavanju dana „Dječija nedjelja“;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec septembar 2023. godini;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - KŠC „Sveti Pavao“ opća gimnazija Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Buci, Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika za četiri mjeseca u školskoj 2023/2024. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Irfanu, demobilisanom braniocu iz Kaknja;
 20. Prijedlog Odluke o preknjiženju knjigovodstvene evidencije poslovne zgrade.

36. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.09.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.09.2023. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu;
 3. Izvještaj o izvršenju sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec august 2023. godine;
 5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona 2022-2024 za period od usvajanja juni 2022 - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 05-1)
 6. Informacija o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama/diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu, za izvještajni period od 31.01.2022. godine - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o Registru imenovanih lica u Zeničko-dobojskom kantonu;
 8. Prijedlog Odluke o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2023. godinu;
 12. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi JU Centar za socijalni rad Zenica za autentično tumačenje odredbe člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adisu Osmanbegoviću, povratniku u Ševarlije, grad Doboj;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Zijadu, iz Kaknja;
 15. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2023. godine;
 17. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za privredu;
 18. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar – juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte), sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o odbravanju namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava vlasnicima pčelinjih društava za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjih društava na Američku gnjiloću pčelinjeg legla.

35. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.09.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.08.2023. godine;
 2. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Odluke;
 3. Izvještaj o utrošku sredstava po utvrđenim programima utroška proračunskih sredstava iz nadležnosti Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za period I - VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Polugodišnji izvještaj o utrošku sredstava po Programu „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi JU Centar za socijalni rad Zenica za autentično tumačenje odredbe člana 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po dostavljenoj Fakturi Federalnog ministarstva finansija po osnovu kredita za Projekat regionalni vodovod Plava voda;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava civilne zaštite;
 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije - Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava pod nazivom “Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva na poziciji -„Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za period I - VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju Kurdić Adema, člana Školskog odbora JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju Ramić Omera, člana Školskog odbora JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj.

34. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.08.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.08.2023. godine;
 2. Prijedlog Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona kojima se razrješava dužnosti direktor;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora;
 7. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uvezivanje radnog staža, a radi ostvarivanja prava na penziju bivše radnice COMPANY ”D&U” d.o.o. Visoko - u stečaju;
 9. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije, za 2023. godinuˮ, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu za period I – VI 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava za nabavku opreme i stalnih sredstava u obliku prava za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom podršci razvoja ženskog poduzetništva;
 21. Prijedlog Zaključka o poništenju i ponovnom oglašavanju upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona.

33. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.08.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.08.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. - 30.06.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 5. Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva zdravstva po Programu „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva zdravstva po Programu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“ za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za period 01.01. - 30.06.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Uputstvo za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o izboru banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu/gospodarstvo za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zenici u svrhu sufinansiranja kapitalnih projekata za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja kapitalnih projekata za 2023. godinu;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na donošenje Izmjena i dopuna Pedagoških standarda za osnovnu školu;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na donošenje Izmjena i dopuna Pedagoških standarda za srednju školu;
 21. Izvještaj o odobrenim novčanim sredstvima odnosno utrošku sredstava Ministarstva za boračka pitanja za period januar - juni 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Projekta ,,Obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida ZE-DO kantona”;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rajkovača Nediljku, iz Usore;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čančar Nediljku, iz Usore;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krajina Dragi, iz Žepča;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pezer Mesudu, za odlazak na Svjetsko atletsko prvenstvo u Budimpešti (Mađarska);
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tuka Amelu, za odlazak na Svjetsko atletsko prvenstvo u Budimpešti (Mađarska).
Image
Kontakt forma