Vlada Zeničko-dobojskog kantona

10. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.12.2023. godine;
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij iz medicinskih i zdravstvenih nauka, trećeg ciklusa studija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstava uplaćenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni“;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 11. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija puta za naselje Donja Vijaka“ općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o sufinansiranju nastavka projekta „Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta Tujnica-Čusto Brdo-Galovac“, općina Maglaj;
 13. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete u MZ Kruševo“ općina Olovo;
 14. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Čifluk - Gornja Bioča“ grad Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području Strupine - MZ Radojičići“ općina Maglaj;
 16. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Nabavka i ugradnja betona za sanaciju puta u naselju Brijeg - MZ Kovači“ grad Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begunić Alenu, povratniku u Opšenik, općina Žepče, s ciljem potpore održivom povratku;;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Artuković Muharemu, povratniku Pridjel Gornji, grad Doboj, s ciljem potpore održivom povratku;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen parka i uređenja spomen sobe na Karušama, općina Doboj Jug;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023 godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Odbor državne službe za žalbe; 
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023 godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Agencija za državnu službu Federacije BiH;
 22. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade suda;
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registrovanim privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja troškova kod pokretanja poslovnih ideja, registracije i poslovanja privrednih subjekata;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu – koncesione naknade Gradu Visoko;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Žepče;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Kakanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zavidovići;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 31. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2023. godini - pozicija „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za projekte JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava Ureda premijera za 2023. godinu;
 34. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini.
Image
Kontakt forma