Vlada Zeničko-dobojskog kantona

06. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.11.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Službi za zajedničke poslove za potpisivanje Ugovora o isporuci toplotne energije za sezonu grijanja 2023/2024. godina;
 5. Izmjene i dopune Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Budžeta Federacije BiH za kapitalne investicije, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2023. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zavidovići radi otklanjanja posljedica od poplava;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za proizvodne farme brojlera;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima svježeg povrća i voća;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku opremu u 2023. godini;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke medicinske i nemedicinske opreme u 2023. godini;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke građevinskih radova u 2023. godini;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Drager;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme na Radioterapiji - LINAK i softverski sistemi;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja informacionih sistema u 2023. godini;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja medicinske i nemedicinske opreme u 2023. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utvrđivanju naknade za rad i prisustvo sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za izbor i imenovanje članova Koordinacionog tijela zaduženog za izradu i provođenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i zajednici na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 41. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za formiranje Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 42. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za formiranje Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 44. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 45. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2023. godine;
 46. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imenovane na kraći period;
 47. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica.
Image
Kontakt forma