Vlada Zeničko-dobojskog kantona

05. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.11.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.11.2023. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju II faze projekta „Javna rasvjeta na području MZ Stipovići “ grad Zavidovići;
 4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i adaptacija društvenog doma u Novi Šeher“ općina Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne i srednje škole;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole;
 9. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći period;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva zdravstva da poništi javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na kraći period;
 15. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući  transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministartsva zdravstva na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Projekt HPV vakcinacija“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacija standarda (Program samokontrola i HACCP-a);
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2023. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suša Nailu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habeš Semiru, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hašimović Asimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vračo Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehović Ibrahimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Laletović Senadu, ratnom vojnom invalidu V grupe sa 70% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Asimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dervić Hidajetu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huseljić Ekremu, ratnom vojnom invalidu X grupe sa 20% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omanović Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čelebić Kemalu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Porča Nerminu, ratnom vojnom invalidu IV grupe sa 80% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec novembar 2023. godine;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - donirana sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - donirana sredstva od strane od strane BH pošta d.o.o. Sarajevo;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Društvu za pravni konsalting i edukaciju TND d.o.o. Visoko na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa “Javne nabavke u obrazovanju - Kako na vrijeme provesti postupak javne nabavke“, koji će se održati 14.12.2023. godine u Zenici;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava IPI - Institutu za privredni inženjering d.o.o. Zenica u na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa “13. Međunarodni naučno-stručni skup QUALITY 2023”, koji je održan u Neumu u periodu od 19.-21. 6. 2023. godine;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kokorović Lei za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,00 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Pugonja Ragibu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,40 na Integrisanom studiju, studijskog programa Opća medicina u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Muratović Merimi za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,1 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kohnić Edinu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,92 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Mehić Amili za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 9,5 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Spahić Adnanu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,00 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Polimac Zerini za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,25 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ćatović Amaru za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 9,6 na II (drugom) ciklusu studija - magistarski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 51. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Imamović Mirzi za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,2 na II (drugom) ciklusu studija - magistarski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 52. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Jeličić Borislavu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,4 na III (trećem) ciklusu studija - doktorski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Bajtarević - Jeleč Amni na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 54. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Čaušević Mirzi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Žiga Almi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 56. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ibrahimagić Amiru na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnom kongresu;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ćurković Ameli na ime sufinansiranja troškova učestvovanja međunarodnom znanstvenom skupu i međunarodnoj germanističkoj konferenciji;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Zaimović - Uzunović Nermini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja međunarodnoj konferenciji;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kačmarčik Josipu na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na „12. susret Hrvatskog društva za mehaniku“;
 60. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Talić - Čikmiš Amri na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnj znanstvenoj i stručnoj konferenciji;
 61. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Maglić Azemini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem;
 62. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šarić - Krajišnik Emini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem;
 63. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Lemeš Samiru na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom “Uvod u informacione tehnologije”;
 64. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kulović Dženanu na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika;
 65. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Maglić Azemini na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom Socijalna pedagogija sa osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 67. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 68. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 69. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kojom se razrješava dužnosti vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, zbog isteka vremena na koje je imenovan;
 70. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period.
Image
Kontakt forma