Vlada Zeničko-dobojskog kantona

04. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.11.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.11.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.11.2023. godine;
 3. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar - septembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstva finansija i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 8. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po dostavljenoj Fakturi Federalnog ministarstva finansija po osnovu kredita EBRD - Projekat poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica;
 9. Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Nisvetu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Ahmić Zajimu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bijelić Hasanu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Zavidovića;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrkić Rasemi, udovici poginulog branitelja Hrkić Safeta iz Zavidovića;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dendić Sejfi, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović (Mehmed) Muhamedu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sendić Enizu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Zavidovića;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujaković Kazaferu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović (Mustafa) Muhamedu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Buljubašić Jasminu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šušić Nevzetu, demobiliziranom branitelju iz Zavidovića;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vuković Hasibu, ratnom vojnom invalidu 90% iz Zavidovića;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehanović Azemini, supruzi umrlog ratnog vojnog invalida Mehanović Salima iz Zavidovića;
 23. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o Nacrtu Zakona o jakim alkoholnim pićima, predloženog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za ujednačen razvoj općina ruralnog područja;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za naknadu štete za eutanizirane životinje;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova kod izgradnje tržnica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021., 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije manifestacija i privrednih sajmova i refundaciju dijela troškova već održanih manifestacija i privrednih sajmova u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja društvenog doma u MZ Kopice“ općina Maglaj;
 32. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“;
 33. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Brajić Aldinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Brajić Salihi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Zukić Derviši, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kasapović Dejani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana I Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o javnim priredbama;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
Image
Kontakt forma