Vlada Zeničko-dobojskog kantona

03. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.11.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.11.2023. godine;
 2. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.07. - 30.09.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period juli - septembar 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Tehnička škola Zenica;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 6. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o dopunama Zakona o radu Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju novčane pomoći za narod Palestine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobjskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona na kraći period;
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju ponovnog postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Kriteriji za formiranje Komisije za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Informacija o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Luković Fahrudinu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Zenice;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2023. godine;
 19. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za privredu, sa Prijedlogom Zaključka.
Image
Kontakt forma