Vlada Zeničko-dobojskog kantona

10. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.12.2023. godine;
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Doktorski studij iz medicinskih i zdravstvenih nauka, trećeg ciklusa studija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstava uplaćenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni“;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 11. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija puta za naselje Donja Vijaka“ općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o sufinansiranju nastavka projekta „Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta Tujnica-Čusto Brdo-Galovac“, općina Maglaj;
 13. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete u MZ Kruševo“ općina Olovo;
 14. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Čifluk - Gornja Bioča“ grad Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Izgradnja javne rasvjete na području Strupine - MZ Radojičići“ općina Maglaj;
 16. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Nabavka i ugradnja betona za sanaciju puta u naselju Brijeg - MZ Kovači“ grad Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begunić Alenu, povratniku u Opšenik, općina Žepče, s ciljem potpore održivom povratku;;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Artuković Muharemu, povratniku Pridjel Gornji, grad Doboj, s ciljem potpore održivom povratku;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen parka i uređenja spomen sobe na Karušama, općina Doboj Jug;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023 godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Odbor državne službe za žalbe; 
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu za utrošak sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023 godinu sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Agencija za državnu službu Federacije BiH;
 22. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije - Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade suda;
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registrovanim privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja troškova kod pokretanja poslovnih ideja, registracije i poslovanja privrednih subjekata;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu – koncesione naknade Gradu Visoko;
 27. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Žepče;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Kakanj;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zavidovići;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 31. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2023. godini - pozicija „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za projekte JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava Ureda premijera za 2023. godinu;
 34. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini.

09. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.12.2023. godine;
 2. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini i planovi gospodarenja za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole – sredstva u iznosu 18.200,00 KM;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole – sredstva u iznosu 99.600,00 KM;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovna i srednja škole;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko;
 7. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja količinama mineralne sirovine iz iskopa pri realizaciji projekta izgradnje puta Borovica-Tisovci u Općini Vareš;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Uputstvo o dopuni Uputstva za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o poništavanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekta promocije privrednih potencijala Zeničko-dobojskog kantona, objavljen po osnovu Programa utroška budžetskih sredstava (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj za finansiranje nabavke tomosinteze za digitalni mamograf;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, na kraći period najviše tri mjeseca;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - sredstva od strane BH pošta d.o.o. Sarajevo;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja za područje Zeničko-dobojskog kantona sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi Srca Isusova Čajdraš, Zenica u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Medžlisu islamske zajednice Kakanj u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi sv. Barbare Breza u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja Lug Brankovići, Žepče u svrhu sufinansiranja kapitalnog projekta za 2023. godinu;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na kraći period;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj.

08. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.12.2023. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o zaduženjima vezanim za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 5. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava uplaćenih po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o isplati poklona u novcu zaposlenicima;
 7. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vezanog za rješavanje problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio sredstava potrebnih za njihovo liječenje do kraja godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za nabavku RTG aparata;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate jednokratne novčane pomoći za korisnike kantonalne egzistencijalne naknade i ratne vojne invalide - korisnike osobne invalidnine s područja Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za držanje koka nosilja;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline, kupine, plantažne borovnice i aronije;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec decembar 2023. godine;
 17. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na lokalitetu „Željezno polje“ KO Papratnica, Općina Žepče;
 18. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o ponovnom oglašavanju upražnjene pozicije direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o poništenju ponovnog javnog oglasa za nominiranje kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avgustinović Danijelu, iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muratović Amini, iz Doboj Juga, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona i JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika branilačke populacije, za period X-XII mjesec 2023. godine.

07. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.12.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona i dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 6. Prijedlog Odluke o preknjižavanju knjigovodstvene evidencije stalnih sredstava;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preknjiženju knjigovodstvene evidencije poslovne zgrade;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preknjiženju stalnih sredstava Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera, sa Prijedlogom Odluke;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede/gospodarstva“ za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021., 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima, pozicija „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“;
 15. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“ - budžetska sredstva;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom veterinarskih stanica;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške prerađivačima jagodičastog voća;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća;
 22. Prijedlog Odluke o isknjižavanju ustupljenih stalnih sredstava iz knjigovodstvene evidencije;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Barbare iz Breze u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nadstrešnica ispred dva ulaza u crkvu;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Olovo u svrhu sufinansiranja projekta sanacije štete na objektu Evran Kiršehir džamije nastale usljed poplave;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Kakanj u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije krova na džamiji u Kraljevoj Sutjesci;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Srca Isusova Čajdraš, Zenica u svrhu sufinansiranja projekta završne obnove Župne crkve i Pastoralnog centra;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Ivana Krstitelja Lug, Brankovići, Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kapele na groblju sv. Mihovila-Donji Lug;
 28. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za nauku Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici;
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 41. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 43. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Visoko;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj - Jug;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nastavnici Derlić Samri za uspjeh učenika na takmičenjima u školskoj 2022/2023. godini;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Baštijanović Zvonki, demobiliziranom braniocu iz Usore;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burejić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Domislić Ivici, ratnom vojnom invalidu devete grupe;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Hazimu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinagić Belmi, članu porodice poginulog branioca iz Maglaja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mašić Avdi, ratnom vojnom invalidu pete grupe;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tosuni Irfanu, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžiahmetović Asimi, udovi demobiliziranog branioca iz Zenice;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Bidženu, demobiliziranom braniocu iz Zenice;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimanović Selvi, porodici poginulaog branioca iz Tešnja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ramizu, dobitniku najvećeg ratnog priznanja „Zlatni Ljiljan“ iz Tešnja.

06. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.11.2023. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Službi za zajedničke poslove za potpisivanje Ugovora o isporuci toplotne energije za sezonu grijanja 2023/2024. godina;
 5. Izmjene i dopune Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Budžeta Federacije BiH za kapitalne investicije, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 8. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2023. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Gradu Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu - koncesione naknade Općini Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Gradu Zavidovići radi otklanjanja posljedica od poplava;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za proizvodne farme brojlera;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima svježeg povrća i voća;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika za 2023. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku opremu u 2023. godini;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke medicinske i nemedicinske opreme u 2023. godini;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke građevinskih radova u 2023. godini;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja medicinske opreme proizvođača Drager;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme na Radioterapiji - LINAK i softverski sistemi;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja informacionih sistema u 2023. godini;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja medicinske i nemedicinske opreme u 2023. godini;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje ministra za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utvrđivanju naknade za rad i prisustvo sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za izbor i imenovanje članova Koordinacionog tijela zaduženog za izradu i provođenje programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i zajednici na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hasan Kikić“ Olovo;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 41. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za formiranje Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 42. Prijedlog Zaključka o propisivanju Kriterija za formiranje Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu;
 44. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 45. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2023. godine;
 46. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona imenovane na kraći period;
 47. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica.

05. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.11.2023. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.11.2023. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o sufinansiranju II faze projekta „Javna rasvjeta na području MZ Stipovići “ grad Zavidovići;
 4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija i adaptacija društvenog doma u Novi Šeher“ općina Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne i srednje škole;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole;
 9. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste i prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na kraći period;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva zdravstva da poništi javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na kraći period;
 15. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući  transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu Ministartsva zdravstva na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Projekt HPV vakcinacija“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacija standarda (Program samokontrola i HACCP-a);
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2023. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suša Nailu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habeš Semiru, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hašimović Asimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vračo Jasminu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehović Ibrahimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Laletović Senadu, ratnom vojnom invalidu V grupe sa 70% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Asimu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dervić Hidajetu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Huseljić Ekremu, ratnom vojnom invalidu X grupe sa 20% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omanović Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čelebić Kemalu, demobiliziranom braniocu iz Visokog;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Porča Nerminu, ratnom vojnom invalidu IV grupe sa 80% vojnog invaliditeta iz Visokog;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za mjesec novembar 2023. godine;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - donirana sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica - donirana sredstva od strane od strane BH pošta d.o.o. Sarajevo;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Društvu za pravni konsalting i edukaciju TND d.o.o. Visoko na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa “Javne nabavke u obrazovanju - Kako na vrijeme provesti postupak javne nabavke“, koji će se održati 14.12.2023. godine u Zenici;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava IPI - Institutu za privredni inženjering d.o.o. Zenica u na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa “13. Međunarodni naučno-stručni skup QUALITY 2023”, koji je održan u Neumu u periodu od 19.-21. 6. 2023. godine;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kokorović Lei za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,00 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Pugonja Ragibu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,40 na Integrisanom studiju, studijskog programa Opća medicina u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Muratović Merimi za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,1 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kohnić Edinu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,92 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Mehić Amili za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 9,5 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Spahić Adnanu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,00 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Polimac Zerini za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,25 na I (prvom) ciklusu studija - dodiplomski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 50. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ćatović Amaru za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 9,6 na II (drugom) ciklusu studija - magistarski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 51. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Imamović Mirzi za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,2 na II (drugom) ciklusu studija - magistarski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 52. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Jeličić Borislavu za najbolji uspjeh, učešće i aktivnosti u toku studija s ostvarenim bodovima 10,4 na III (trećem) ciklusu studija - doktorski studij u akademskoj 2022/2023. godini na Univerziteta u Zenici;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Bajtarević - Jeleč Amni na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 54. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Čaušević Mirzi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 55. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Žiga Almi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnoj konferenciji;
 56. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ibrahimagić Amiru na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnom kongresu;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ćurković Ameli na ime sufinansiranja troškova učestvovanja međunarodnom znanstvenom skupu i međunarodnoj germanističkoj konferenciji;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Zaimović - Uzunović Nermini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja međunarodnoj konferenciji;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kačmarčik Josipu na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na „12. susret Hrvatskog društva za mehaniku“;
 60. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Talić - Čikmiš Amri na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na međunarodnj znanstvenoj i stručnoj konferenciji;
 61. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Maglić Azemini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem;
 62. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šarić - Krajišnik Emini na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na stručno-naučnom skupu sa međunarodnim učešćem;
 63. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Lemeš Samiru na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom “Uvod u informacione tehnologije”;
 64. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kulović Dženanu na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika;
 65. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Maglić Azemini na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom Socijalna pedagogija sa osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 67. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU OŠ „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 68. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 69. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kojom se razrješava dužnosti vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, zbog isteka vremena na koje je imenovan;
 70. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period.
Image
Kontakt forma