Vlada Zeničko-dobojskog kantona

1. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.12.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 1. telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.12.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpis mjenica, mjeničnih ovlaštenja i svih ostalih dokumenata potrebnih za realizaciju Ugovara sa Union bankom d.d. Sarajevo o načinu povrata sredstava u Revolving fond;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj za pokriće dijela troškova nabavke ultrazvučnog aparata sa tri sonde;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Kakanj za nabavke kapitalnog karaktera;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2022. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Universita deglistudi di Roma La Sapienza, Italija;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici - sredstva od strane donatora Association institute for population and development Sarajevo;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” iz Sarajeva na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Hidajetu, 60% ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Podojak Safudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Đevadu, 50% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Husi, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Amiru, 60% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 19. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2022. godine.
 20. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022 godinu;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja vlasnicima životinja i veterinarskim stanicama;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama za sufinansiranje implementacije sistema upravljanja kvalitetom.
 23. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena;
 24. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 25. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
 26. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojim je utvrđen prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
 27. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-4642/20 od 09.02.2022. godine;
 28. Prijedlog Zaključka kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da hitno izvrši plaćanje po Odluci Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti i meritumu broj: AP-1528/21 od 08.06.2022. godine.

185. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.12.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 184. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.12.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalni zavod za pravnu pomoć i Služba za zajedničke poslove;
 4. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po osnovu kredita EBRD - Projekat poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Plana investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline, kupine, plantažne borovnice i aronije;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za projekat “Monitoring aflatoksina u proizvodima namijenjenim za ljudsku i animalnu prehranu”;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 13. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Prva osnovna škola Maglaj;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv. Barbare, Breza u svrhu sufinansiranja završetka projekta zamjene stolarije i utopljavanja župne crkve;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv. Ilije proroka Novi Šeher u svrhu sufinancranja projekta nabavke novih klupa župnoj u crkvi;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „ Prva osnovna škola“ Maglaj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “ Muhsin Rizvić” Breza;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju naloga Kantonalnoj upravi za civilne zaštite za postupanje po Rješenju Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići – u stečaju;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za socijalno zbrinjavanje Delić Zikreta, bivšeg radnika „Pilana” d.o.o. Kakanj, za uvezivanje i plaćanje radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Vareš za nabavku medicinske opreme i pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zenica“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zenica“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj za sufinansiranje građevinskih radova na objektu porodične medicine u Mjesnoj zajednici Kalošević;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj za nabaku stalnih sredstava u 2022. godini;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ za finansiranje nabavke medicinske opreme;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo za sanaciju krova centralnog objekta JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Maglaj za projekt energetske efikasnosti - izrada projekta, nabavka i ugradnja fotonaponske/solarne elektrane;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Visoko“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Breza“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom „Doboj-Jug“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavke kapitalnog karaktera;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zavidovići“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zavidovići“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj za sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije - paraplegičarima;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salčinović Saneli, udovici umrlog 40% RVI iz Breze, u svrhu izmirenja troškova kliničkog liječenja supruga Salčinović Mirsada - implantacija jednokomornog AICD Medtronic uređaja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Đulan Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Izudinu, iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Zuhdiji, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Nazifu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Kasimu, 30% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvić Latifu, 40% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Zahiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulačić Hamidu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fafulović Bahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbo Đelaludinu, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tukić Fahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trebo Esadu, demobiliziranom branioca iz Varešu, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana na osnovu ugovora zaključenog u tekućoj kalendarskoj godini;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokmić Hasibu, demobiliziranom braniocu iz Usora, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Hasni, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Breze, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kutlo Marku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Usora, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Serhatlić Muzafiru, ratnom vojnom invalidu 40 % iz Tešnja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Mari, udovici umrlog demobiliziranog braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Badnjar Besimu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rešić Izeti, član porodice poginulog branioca iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čajlak Hasanu, ratnom vojnom invalidu 100 % 2 grupe iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Sinanu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Martinović Josipu, demobiliziranog braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skeledžija Salki, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana na osnovu ugovora zaključenog u tekućoj kalendarskoj godini;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Midhatu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gagulić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Harisu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Nisvetu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gačić Hamidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gačić Fuadu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zekić Hajrudinu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muslić Nusretu, dobitniku ratnog priznanja ,,Zlatni ljiljan“ i ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Esadu, ratnom vojnom invalidu 80% iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Šefiku, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nusretu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutagić Muhamedu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za završetak izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Hamzi, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida i izgradnju kupatila u stambenom objektu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ahmedu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klico Muji, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehanović Refiku, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta, a u ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Izetu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Munibu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Faljić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Fahriji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karalić Edinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mrđanović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelić Kasimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Garankić Nisvetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Remizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za sufinansiranje izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marković Ivi, ratnom vojnom invalidu 70% iz Zavidovića, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Šefiki, porodici umrlog demobiliziranog branioca iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 102. Informacija o izvršenom preispitivanju/ocjeni sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Amni Bečirhodžić, iz Kaknja, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Genjac Evelinu, iz Visokog, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Muratović Džemi, iz Visokog, u svrhu pomoći za troškove liječenja sina.
 106. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period X - XII mjesec 2022.godine.
 108. Informacija Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona broj: 07-11-18107-1/22 od 12.12.2022. godine, vezana za razmatranje zahtjeva sindikata za isplatu jednokratne novčane pomoći, sa Prijedlogom Zaključka.
 109. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Franjevačom samostanu sv. Ivana Kristitelja Kraljeva Sutjeska u svrhu sufinanciranja projekta dovršetka radova kapele na mjesnom groblju Bijelo Polje.

184. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.12.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 183. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.12.2022. godine;
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o stanju robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o upravnom rješavanju u 2021. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 6. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli - decembar 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ured za borbu protiv korupcije i Sekretarijat za zakonodavstvo;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite i Služba za zajedničke poslove;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima jagodičastog voća;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacija standarda (Program samokontrola, HACCP i Halal);
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica radi finansiranja troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Tehnička škola Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“;
 20. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi sa stavom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona vezanim za integrisani zdravstveni informacioni sistem na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.
 21. Prijedlog Zaključka o nominiranju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

183. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.12.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 182. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.11.2022. godine;
 2. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Ponovnom javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registrovanim privrednim subjektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja troškova kod pokretanja poslovnih ideja, registracije i poslovanja privrednih subjekata;
 5. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Odluke;
 6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava radnika na naknadu prevoza na posao i s posla u djelatnosti osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava radnika na naknadu prevoza na posao i s posla u djelatnosti srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – KŠC „Sveti Pavao“ Opća gimnazija Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Softić Emiru za uspješno položene ispite na integrisanom studiju-studijski program Opća medicina i ostvareni prosjek ocjena 9,50 u toku studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šišić Adisu za uspješno položene ispite na integrisanom studiju-studijski program Opća medicina i ostvareni prosjek ocjena 9,50 u toku studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Đulić Aidi za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,30 u toku dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Rihić Aidi za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,57 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Ibrahimagić Nejri za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,60 u toku dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Marevac Elminu za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku dodiplomskog studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Duraković Belmi za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,78 u toku dodiplomskog studija na Univerziteta u Zenici;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Neslanović Vildani za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku postdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Čunjalo Armini za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Hasanica Amini za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Osmančević Emini za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Čolo-Beganović Lamiji za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,91 u toku postdiplomskog studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Neimarlija Muameru za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku III ciklusa studija na Univerziteta u Zenici;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Softić Edisi za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10 u toku III ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 27. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Odgovora Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u vezi sa Prigovorom Begagić Amile iz Zenice, podnesenim na Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nastavnici islamske vjeronauke Ramović Melihi za uspjeh učenika na takmičenju u školskoj 2021/2022. godini;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babanović Sedini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Amini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za otvaranje namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2022. godine.

182. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.11.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnka sa 181. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.11.2022. godine;
 2. Kriteriji o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, na nivou Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Politike upravljanja ljudskim resursima i Modela sufinansiranja sistema stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou u iznosu utvrđenom za Zeničko-dobojski kanton;
 5. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 6. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2022. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 14. Uputstvo za dodjelu sredstava po Javnom pozivu za finansiranje dijela troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – Ultrazvučni aparati;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - CT aparat Somatom Emotion 6;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke usluge IT održavanja računarske mreže i računara;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja nemedicinske opreme;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – EMNG aparat za potrebe Odjela neurologije;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – Operacioni mikroskop za potrebe Odjela oftamologije;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke medicinske opreme – Električni dermatom za potrebe Odjela plastične i rekonstruktivne hirurgije;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme – EEG aparat za potrebe Odjela neurologije;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja Gama kamere proizvođača „Picker“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku informatičke opreme – Računari i računarska oprema;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troška nabavke informatičke opreme – Serverska platforma;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova sa ugradnjom za održavanje medicinske opreme;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na instalaciji medicinskog komprimiranog zraka;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na obzidavanju kotlovskih postrojenja;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup svježeg povrća i voća;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva unutrašnjih poslova, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona u svojstvu prodavca zaključi, potpiše i ovjeri ugovor o kupoprodaji stana;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Avdagić Kemalu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Merdić Alemu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šabanović Elvedinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Baković Nedžadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Šabić Alenu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Neimarlija Muameru, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Cerovac Anisu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Meša Selimović“ Zenica;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Olovo“ Olovo, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Metalno“ d.d. Zenica– u stečaju;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Avdić, iz Žepča, u svrhu pomoći za štampanje slikovnice ,,Ljubičica Lila“;
 48. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganović Muji, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica.
 53. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 54. Prijedlog Odluke o otkazivanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 55. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 56. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ministarstvo finansija i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 57. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica; (DODATNI ZAKLJUČAK 58-1)
 59. Prijedlog Odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju JU Kantonalna bolnica Zenica.

181. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.11.2022. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnka sa 180. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.11.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 06.11.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja medicinske opreme;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 7. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova uspostavljanja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška budžetskih sredstava u 2022. godini – “Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva”, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju namjenskih sredstava za kupovinu šuma i šumskog zemljišta;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za podrške za jačanje kapaciteta poljoprivrednih zadruga Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku protivgradne mreže i sistema za navodnjavanje;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih sredstava na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške otkupljivačima ljekovitog bilja;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup nekultivisanog bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Društvu za pravni konsalting i edukaciju TND d.o.o. Visoko na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Javne nabavke u obrazovanju-izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH”;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kulović Dženanu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Kroskulturalni menadžment“;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Berberović Edinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Inženjerske simulacije u mehanici fluida i prenosu toplote“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Begić Amiru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Vrbić Adinu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Starčević Kemalu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Burić Mehmedaliji, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kamberović Amaru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Brdarević Ajli, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Zahirović Ilmi, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Žuna Kerimu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Pojskić Orhanu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Mušija Ernesu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Markić Franji, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Murtić Seminu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Delić Ameru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ Džemal Bijedić Miljanovci, Tešanj;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović” Kakanj;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravan sredstava Džonlić Indiri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravan sredstava Terzić Mugdini, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera.
Image
Kontakt forma