Vlada Zeničko-dobojskog kantona

90. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2020. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2020. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju godišnjeg Plana aktivnosti i godišnjeg Plana finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode “Tajan” za 2021. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, korisnicima lovišta sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje/sufinasiranje projekata iz oblasti lovstva za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 7. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Zakonodavno pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija, Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku i nemedicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Programa o usvajanju Programa utroška sredstava po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-19762/20 od 23.12.2020. godine, na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona viusom-COVID-19“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona - finansijska pomoć za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19;
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku električnih kreveta za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke endoskopske linije za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku digitalnog mamografa za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavke medicinske opreme i radove koji se odnose na suzbijanje zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID-19;
 19. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog k0antona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period X-XII 2020. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Rami, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona, imenovanih na kraći period;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju predsjednika i člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za provođenje dvogodišnjeg programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama: ekonomski kod 614200 pozicija „Tekući transferi pojedincima i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije i asfaltiranja postojeće makadamske prometnice u povratničkom naselju Bejići, općina Usora;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Enisu, povratniku u općinu Maglaj, na ime pomoći za rješavanje stambenih pitanja i stvaranja minimalnih uslova za život, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alispahić Zineti, povratnici u općinu Maglaj, na ime pomoći za rješavanje stambenih pitanja i stvaranja minimalnih uslova za život, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Sabihi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovane jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Helvida Ameli iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja imenovane;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Zikretu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nabavci ortopedskog pomagala jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrkić Arneli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj, na ime Lugonjić Zumrete iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za dogradnju stambenog objekta imenovanoj jer se porodica imenovane nalazi u stanju socijalne potrebe;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sarač Kasimu iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja supruge jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zahirović Samri iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Sejadu iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje ugradnje pacemakera jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Neimarlija Merimi iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja kćerke imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Bilalu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke opreme slabovidnom dječaku u praćenju nastave jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom invalidskom klubu „Bosna“ iz Zenice, na ime sufinansiranja kupovine namjenskog kombi vozila;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Bosna-Centrotrans“ iz Visokog, na ime finansijske pomoći za organizaciju takmičenja i učešća u Premijer ligi Bosne i Hercegovine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijaša Bičakčić Alena;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za promociju bh. vrijednosti „Domovina“ iz Zenice, na ime sufinansiranja realizacije projekta organizacije mini sajmova potencijala Zeničko-dobojskog kantona u Indoneziji i Singapuru;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona, na ime sufinansiranja obilježavanja dana Udruženja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kick boxing klub „Borba-Fight“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta kickboxing seminara;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krnjić Ahmedu iz Kaknja, evropskom prvaku u kickboxu, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na pripreme;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adilović Fahrudinu iz Visokog, za osvojenu zlatnu medalju i titulu evropskog prvaka u taekwondou;
 48. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija;
 49. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 50. Prijedlog o Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Musa Ćazim Ćatić” Olovo;
 51. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Vareš“ Vareš, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 52. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2020. godinu.

89. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.12.2020. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 86. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.12.2020. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.12.2020. godine;
 4. Izvještaj JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica o provedenoj obaveznoj protivepidemijskoj dezinfekciji na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu maj-august 2020. godine;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 9 uposlenika za april 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 26 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo zdravstva;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Skupštinu Kantona i Ministarstvo zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o uključivanju neplaniranih tekućih transfera u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614100 – „Ostali transferi za zdravstvo – tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane virusom COVID – 19“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona obavijesti ASA Banku d.d. Sarajevo da pristupi realizaciji rješenja o izvršenju na teret Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju Prijedloga Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i davanja saglasnosti za potpisivanje Sporazuma;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provedenu obaveznu protivepidemijsku dezinfekciju na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke kisika;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelimično finansiranje ove zdravstvene ustanove u 2020. godini;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020.godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 20. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020.godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane donatora Pacifik union d.o.o. Zenica, Strong auto d.o.o. Zenica i Pero d.o.o. Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 24. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije, broj: 02-11-19237/20 od 10.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kasap Amri iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pipo Almini iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove, odnosno za pokrivanje troškova nabavke i instaliranja peći za zagrijavanje prostorija i nabavku peleta;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarsko-ekološkom i sportsko-rekreacijskom društvu „Oaza mira“ Maglaj, na ime učešća u sufinansiranju projekta „Izgradnja ljetne učionice i parkinga“, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada gradskih i općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 32. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2020. godine;
 33. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2020. godine;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona.

88. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.12.2020. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period trajanja nesreće uzrokovane korona virusom (COVID-19), sa prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Kantonalna bolnica Zenica, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 5. Prijedlog Odluke o ustupanju opreme JU Opća bolnica Tešanj, po projektu „Odgovor na COVID-19 pandemiju u BiH“, broj projekta: BIH10/00120611;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Breza“ iz Breze, formiranom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a po osnovu uplaćenih sredstava od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo Zenica i JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstva MMF-a po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-11-12925-1/20;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na kredite;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principima organske proizvodnje;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 20. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava vlasnicima pčelinjih društava i veterinarskim stanicama za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela;
 21. Prijedlog Odluke odobravanju sredstava vlasnicima farmi za tov brojlera za mjeru provođenja veterinarsko-zdravstvenog pregleda peradi prije klanja i izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja živih životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije-paraplegičarima;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Fadilu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suhopoljac Muji, demobiliziranom braniocu iz Gornjeg Pridjela Doboj u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i priključka na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Subašić Muji, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije stambenog objekta i rješenja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganhodžić Enveru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćatić Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Slišković Viktoru, ratnom vojnom invalidu 30% iz Žepča u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barić Ivanu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona ispred Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju porodica i prijatelja nestalih Bošnjaka „Naše sjećanje“ Bratunac, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju Projekta „Rješavanje trajnog smještaja Udruženja“, sa ciljem potpore održivom povratku;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Saneli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Edinu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog, jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Abazović Amiru iz Zenice, u svrhu sufinansiranja štampanja knjige pod nazivom „KONCESIJE - koncesije za privredno korištenje dobara od općeg interesa“;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Aktiv žena Donje Moštre“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji kulturne manifestacije „Očuvanje tradicije pravljenja četenije“;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Don-Bosco“ iz Žepča, u svrhu sufinansiranja sportskih aktivnosti kluba;
 40. Prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje infrastrukturnih projekata obnove na područja Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem potpore održivog povratka.

87. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.12.2020. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o rasporedu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste - ekonomski kod 717131 i prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine - ekonomski kod 717114;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ured Premijera;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Mišljenje Ministarstva za privredu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19 za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva TP “Nova Trgovina” d.d. Žepče;
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica; (TAČKA POVUČENA TOKOM SJEDNICE-NIJE RAZMATRANA)
 12. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Službe za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća Visoko za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, po prijedlogu Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar-juni 2020. godine, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnih sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 50, inventarnog broja: 10854 i Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10855 - Kantonalnoj bolnici Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10856 - Općoj bolnici Tešanj;
 17. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 15, inventarnog broja: 10857 - Domu zdravlja Visoko;
 18. Prijedlog Odluke o ustupaju stalnog sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Sterilizator NW 5, inventarnog broja: 10858 - Domu zdravlja Zavidovići;
 19. Izvještaj o realizaciji Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Medicinska škola Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva odobrena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Lisica Alanu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Proizvodni menadžment“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gavran Larisi, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Metodologija istraživačkog rada u medicinskim znanostima“.
 25. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čobo Elmi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salihagić Selimu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Okanović Alemu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hercegovac Mirnesu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje imenovanog u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Zajki iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za izgradnju krova stambenog objekta imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmić Elviru iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za uređenje pristupnog puta stambenom objektu osobi sa invaliditetom koja se nalazi u stanju socijalne potrebe;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Malak Invest d.o.o. Sarajevo - Podružnica Malak Farma, Kakanj, radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređene mjere eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, radi sufinansiranja dijagnostičkog ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka za preispitivanje/ocjenu sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Fudbalskom klubu „Rudar“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta Omladinskog kupa „Kakanj 2020“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Adilović Fahrudinu iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja u taekwondou;
 42. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Kantonalnu upravu civilne zaštite.

86. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2020. godine

NAPOMENA: Usvojeni akti se nalaze u prilogu na dnu članka (ZIP arhiva)

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 85. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana dana 30.11.2020. godine;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 3. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“ Matuzići, Doboj Jug;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bešeskija“ Kakanj;
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Kakanj;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Kakanj;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic Kakanj;
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“;
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Novi Šeher“ Maglaj;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Prva osnovna škola Maglaj;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 37. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikic“ Solun Olovo;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola Hasan Kikić“ Solun, Olovo;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 40. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 41. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „1 mart“ Tešanj;
 43. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „1 mart“ Tešanj;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 45. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „9 septembar“ Medakovo, Tešanj;
 46. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „9. septembar“ Medakovo, Tešanj;
 47. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 48. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 49. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 50. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Dzemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 51. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Dzemal Bijedic“ Miljanovci, Tešanj;
 52. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 53. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 54. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 55. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica, Tešanj;
 56. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodzic“ Tešanj;
 57. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodzic“ Tešanj;
 58. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 59. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 60. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 61. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Tešanjka, Tešanj;
 62. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulic“ Šije, Tešanj;
 63. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulic“ Šije, Tešanj;
 64. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 65. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 66. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 67. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 69. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 70. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 71. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vareš Majdan“ Vareš;
 72. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 73. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 74. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 75. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 76. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 77. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kulin Ban“, Visoko;
 78. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 79. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 80. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“Dobrinje, Visoko;
 81. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 82. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 83. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 84. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 85. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 86. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko;
 87. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 88. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 89. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 90. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 91. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 92. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ ,Visoko;
 93. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 94. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 95. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU „Druga osnovna škola“ Zavidovići;
 96. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 97. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 98. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 99. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hajderovići“ Zavidovići;
 100. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hajderovići“ Zavidovići;
 101. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 102. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 103. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići;
 104. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 105. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 106. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići;
 107. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 108. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 109. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU „Prva osnovna škola“ Zavidovići;
 110. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 111. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 112. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 113. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 114. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 115. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 116. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 117. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 118. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 119. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 120. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 121. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 122. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 123. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 124. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 125. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 126. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 127. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 128. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 129. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 130. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 131. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 132. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 133. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 134. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 135. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica;
 136. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 137. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 138. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica;
 139. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 140. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 141. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Meša Selimović“ Zenica;
 142. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 143. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 144. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 145. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 146. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 147. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 148. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 149. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 150. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica;
 151. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 152. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 153. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 154. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 155. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Škola za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 156. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 157. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 158. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 159. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 160. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 161. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 162. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 163. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 164. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 165. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 166. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 167. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 168. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 169. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 170. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 171. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 172. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 173. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 174. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 175. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 176. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 177. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 178. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 179. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 180. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 181. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 182. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“, Olovo;
 183. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 184. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 185. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 186. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 187. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 188. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 189. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 190. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 191. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 192. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 193. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „NORDBAT-2“ Vareš;
 194. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 195. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 196. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Gimnazija „Visoko“, Visoko;
 197. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 198. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 199. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 200. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 201. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 202. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 203. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 204. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 205. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 206. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 207. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 208. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 209. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović“, Zenica;
 210. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović“, Zenica;
 211. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Đački dom „Nedžad Ibrišimović”, Zenica;
 212. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 213. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 214. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici, Zenica;
 215. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 216. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 217. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Ekonomska škola Zenica;
 218. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 219. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 220. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Medicinska škola Zenica;
 221. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 222. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 223. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 224. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 225. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 226. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 227. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 228. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 229. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Prva gimnazija u Zenici, Zenica;
 230. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 231. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 232. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 233. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 234. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 235. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 236. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 237. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 238. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 239. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 240. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica.

85. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.11.2020. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 27. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.11.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 84. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.11.2020. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su proglašena Službom zaštite i spašavanja od požara u općinama, Gradu Visokom i Gradu Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o mirnom rješenju spora oko zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobilogija;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja i servisiranja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja gama kamere proizvođača „Picker“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku Seta za rigidnu traheobronhoskopiju i ezofagoskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Gradu Zenica za sufinansiranje projekta izgradnje „Eko-kuće Smetovi“ Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Visoko” Visoko;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Asocijacije XY Sarajevo;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Mevludinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Bosanski kulturni centar - Visoki“, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta „Škole i narodna zaostavština“;
 21. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2020. godine.
Image
Kontakt forma