Vlada Zeničko-dobojskog kantona

37. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.12.2019. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu:
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Mersije Kasumović, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  3. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Rame Isaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman I Kluba poslanika SBB-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  5. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Amera Ahmića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Sanje Renić, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 2 i 3 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Uredbe o osiguranju ličnosti i objekata Zeničko-dobojskog kantona, koji se posebno osiguravaju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Šain i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 druga, Elčić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 34524/15 i 5 drugih, Dujak Vinko i 52 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 20954/13 i dr;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Kantonalnu direkciju za ceste i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Kantonalno pravobranilaštvo Zenica;
 9. Razmatranje Amandmana na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  1. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Meldine Ugarak zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
  2. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandman Edina Arnauta zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-skrećeni postupak;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uposlenike Zeničko-dobojskog kantona za nadoknadu štete od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period od 06.09.2017. do 26.01.2018. godine;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2019. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta - Kantonalnoj direkciji za ceste;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje troškova pripreme prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke perfuzora;
 17. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška sredstava pod nazivom “Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu”, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 42, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji”;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja) i jagode proizvedene po principu organske proizvodnje;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte Instituta u 2019. godini;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme veterinarskih laboratorija “Instituta za zdravlje i sigurnost hrane” Zenica;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na Općinu Zavidovići prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak, Zavidovići“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Istražno-eksploatacioni radovi termo-mineralne vode Sedra“;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za projekat „Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko Polje uz provođenje istražnih radova“;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinansiranje projekta „Uređenje izvorišta Kiseljak“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednom proizvođaču ''Nesko-prom'' d.o.o. Visoko, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći za proizvodnju maline iz prethodne budžetske godine, zbog administrativnih poteškoća;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja i računara za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 31. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel - 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Transfer za sport“;
 32. Prijedlog Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Prva gimanzija u Zenici, iz reda roditelja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Maglaj“ iz Maglaja za sufinansiranje kotizacije i redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Paraglajding klubu Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje kotizacije i članarine kluba u 2019. godini;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aero klubu „Zenica“ iz Zenice, za refundaciju troškova učešća na međunarodnim takmičenjima u aviomodelarstvu održanim u Hrvatskoj u 2019. godini;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Žepče“ iz Žepča, za finansijsku potporu u svrhu pokrivanja dijela troškova kotizacije za učešće u Prvoj ligi FBiH;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava udruženju „Naša škola sporta“ iz Kaknja u svrhu učešća na X. međunarodnom festivalu odbojke u Novom Sadu u 2019. godini;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nogometnom klubu „Stupčanica“ Olovo iz Olova, za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Fariku Muhiću članu kluba dizača tegova „Predator“ iz Vareša u svrhu refundiranja dijela troškova za kondicione pripreme i vitaminizaciju u 2019. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“ Zenica iz Zenice u svrhu refundiranja dijela troškova za pripreme takmičara Alena Bičakčića u 2019. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja Projekta „Rukomet-moj posebni prijatelj“;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Memčić Ađulu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja.
 47. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provođenje Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, pozicija “Tekući transferi pojedincima”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete u povratničkom naselju Gurdići;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš, za uspostavu sistema grijanja džamije u Mjesnoj zajednici Stupni Do, općina Vareš;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Gostović, općina Zavidovići, za sanaciju i betoniranje lokalnog puta u Sinanovićima;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići, na ime finansiranja infrastrukturnih projekta sa ciljem potpore povratku na područje Mjesne zajednice Vozuća;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica i/ili članove njihovih porodica za ublažavanje stanja socijalne potrebe;
 54. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Bulut Irni iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nabavku ortopedskog pomagala;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera Babahmetović Ameli iz Zenice i Slišković Ljilji iz Žepča, u svrhu plaćanja dijela troškova nabavke ortopedskog pomagala;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Filipović Ivici iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje liječenja bolesne kćerke;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke van države;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejdić Hamidi iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje rješavanja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Invalidski odbojkaški klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, na ime finansijske pomoći za aktivnosti u novembru i decembru 2019. godine;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju škola fudbala „Sportino-Ma“ iz Maglaja, na ime finansijske pomoći za organizaciju turnira za dječake i djevojčice u fudbalu;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“, iz Kaknja, na ime finansijske pomoći projektu „Omladinske lige“;
 62. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava, pod nazivom „Nabavka opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, sa razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Usora“ za sufinansiranje redovnih aktivnosti kluba u 2019. godini;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje projekta ''Rukomet – moj posebni prijatelj“.

36. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.12.2019. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.12.2019. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 5 za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini i stavljanju van snage Odluke, broj: 02-14-16241/19 od 31.10.2019. godine;
 9. Prijedlog Odluke o odbacivanju ponude i poništenju dijela postupka javne nabavke za LOT 7 otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za sufinansiranje izrade idejnog rješenja i glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Jablanice i rijeke Liješnice;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za sufinansiranje projekata „Odvodnja bujičnog potoka Luke uz prikupljanje oborinskih voda u naselju Željeznička stanica – Poriječani“;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju plantažne borovnice i aronije;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo Zenica, sredstva uplaćena od strane IPA fonda;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kovači“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za opremanje multimedijalne učionice;
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Nordbat-2“ Vareš, iz reda roditelja;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre Visoko, iz reda lokalne zajednice;
 26. Prijedlog Zaključka o oglašavanju upražnjenog mjesta člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Hamza Humo“ Zenica;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta “Skulpture na otvorenom u Zenici”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Moda M-Fashion M” iz Žepča, za sufinansiranje projekta Izbor fotomodela Bosne i Hercegovine;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2019. godini;
 31. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom sudu za nabavku Microsoft Office licenci;
 33. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dupunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za realizaciju Međunarodnog festivala muzike i folklora „Ljeto u Bosni i Hercegovini“;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod Vareš“, iz Vareša, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Podružnica Žepče, na ime finansijske pomoći za realizaciju Božičnog koncerta u Žepču;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Dukat“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za odlazak na 8. sajam obrta, podutzetništva i turizma Srednjobosanskog kantona;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“, iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijašice Muzaferija Elvedine.

35. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.12.2019. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana11.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.11.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.11.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.12.2019. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 05.12.2019. godine;
 6. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva, za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice općinske službe civilne zaštite Vareš;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Izvješaj o utrošku sredstava po Programima sa razdjela 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija ,,Unajmljivanje imovine i opreme“, ,,Nabavka opreme“, ,,Nabavka ostalih stalnih sredstava“ za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. za period evaluacije 2016.-2018. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju, Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Doboj-Jug;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju na lični zahtjev člana i imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj, iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole i člana iz reda roditelja i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Italije;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića, za sufinansiranje projekta organizacije rukometnog turnira za mlađe kategorije u povodu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” Breza, za sufinansiranje projekta “Dani Božidara Bunjevca”;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Dan bez interneta, dan bez mobitela”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Napretkov Božićni koncert u Žepču”;
 30. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-mrkog uglja na području općine Kakanj;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje jagodičastog voća;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava licima koji se bave proizvodnjom, zamrzavanjem i skladištenjem jagodičastog voća i povrća, na ime podrške za opremanje hladnjača za skladištenje i čuvanje jagodičastog voća i povrća;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Žepče prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Desnoobalni kolektor sa priključenjima na lijevoobalni kolektor rijeke Bosne“,
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstva općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih interventnih sredstava općini Usora kao pomoć u realiziranju projekta „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak-faza III“, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Kakanj kao interventna pomoć, za rekonstrukciju pumpne stanice vodovoda Hrastovac, za izradu projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornje Ričice i za dovršenje vodovoda Varalići;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Žepče kao interventna pomoć za završetak izgradnje fekalne kanalizacije Golubinja u MZ Golubinja i za ugradnju sistema filtera za pročišćavanje vode za piće u JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 39. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva veterinarskoj stanici „POLI-VET d.o.o. Zenica za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja životinja na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu veterinarske inspekcije;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kobilica Đemalu iz Kaknja za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu – II u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2019. godine;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zvekić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Rujnica, općina Zavidovići na ime rekonstrukcije krova i uklanjanja postojećeg, kancerogenog azbestnog krova na mjesnom domu u naselju Jolde, Mjesna zajednica Rujnica, općina Zavidovići;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom udruženju „Bijeli dvor - Ak Saray“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za održavanje 12. festivala duhovne muzike „Kajde iz Naistana“;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-10257/17 od 13.07.2017. godine.

34. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.12.2019. godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju službenih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/18);
 3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/15; 7/15; 12/15, 6/18 i 16/19);
 4. Prijedlog Rješenja o postavljenju direktora Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2019/2020. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju ljubitelja motora i oldtimera “Condor MC” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Mrazovi na motorima”;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima za otkup svježeg povrća i voća;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava preduzeću „Frutti-Fungi“ d.o.o. Visoko, na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje učešća na Međunarodnom festivalu folklora u Abu Dabiju.
Image
Kontakt forma