Vlada Zeničko-dobojskog kantona

126. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona-jesenja faza 2017. godine, sa Prijedlogom zaključka o usvajanju;
 2. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za crpljenje, zahvatanje i flaširanje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina – Ponijevo i to izvorske vode u količini 0,5 l/s i mineralne vode u količini od 1 l/s, općina Žepče;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može zaključiti sa Općinom Kakanj ugovor o prenosu sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safunđije, MZ Bukovlje, općina Kakanj“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora, koji je planiran u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2017. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju Faruka Smajevića po osnovu ličnog zahtjeva, sa dužnosti predsjednika Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova „Baton“ iz Zenice, na ime sufinansiranja organizacije Tradicionalnog sedmog po redu Batonovog turira u streljaštvu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Čelik 07“ iz Zenice, na ime sufinansiranja odlask na III. Međunarodni turnir u sjedećoj odbojci povodom obilježavanja „Dana Grada Vukovara“ 2017;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Breza 304“ iz Breze, na ime sufinansiranja organizacije turnira u sjedećoj odbojci;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu malog fudbala „Drugari Čelik“ iz Zenice iz Zenice, na ime sufinansiranja kotizacije Nogometnom savezu Federacije Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fatihu Šišiću iz Zenice, na ime sufinansiranja odlaska na evropske turnire;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dini Markoviću iz Zenice, na ime sufinansiranja odlaska na šahovske turnire;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za uzgoj i zaštitu sitnih životinja iz Zenice iz Zenice, na ime sufinansiranja VIII državne izložbe sitnih životinja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva studentima na ime sufinansiranja nagrađivanja studenata završne godine dodiplomskog studija koji su ostvarili najveći ukupni prosjek;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Udruženju Ilmije na ime finansijske pomoći za podršku izdavačkom projektu;
 18. Prijedlog Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, usklađen sa Programom rada Skupštine za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje četiri radnika Društva za promet robe na malo i veliko „Velepromet-maloprodaja“ d.o.o Visoko – u stečaju radi ostvarivanja prava na penziju
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja “Eidos“ Zenica na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Filozofska misao u BiH“;
 21. Odluka o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Zavidovići radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama
 22. Odluka o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Visoko radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama

125. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-13250 od 28.11.2017. godine, u dijelu kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta (PRILOG 1.) u skladu sa Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-13249 od 28.11.2017. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za zamjenu podnih obloga u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova za medicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o trajnom ustupanju stalnih sredstava Javnoj ustanovi Mješovita srednja industrijska škola u Zenici;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme u 2017. godini;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Inicijative Ibrahima Plančića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o turističkim zajednicama u Zeničko-dobojskom kantonu;
 8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče, broj: 02-18-10699/17 od 24.07.2017. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvještaja o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period januar-oktobar 2017. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o naknadi za rad članovima Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2017. godine do 30.09.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima voća i povrća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći u voćarskoj i plasteničkoj proizvodnji;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva za 2017. godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za uzgoj brojlera;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima u animalnoj proizvodnji za nerealizovane zahtjeve iz prethodne budžetske godine zbog adminstrativnih poteškoća;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izvršene usluge dijagnostičke pretrage pojave zaraznih i parazitarnih bolesti životinja po nalogu veterinarskog inspektora;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za podršku razvoju udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2017. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja zaraznih životinja;
 21. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za projekte iz oblasti veterinarstva Instituta za zdravlje i sigurnost hrane za 2017. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu da može prihvatiti provedeni postupak javne nabavke za realizaciju projekta “Izgradnja kanalizacije za naselja Čobe i Safunđije, MZ Bukovlje”, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinansiranje sanacije oštećenja na stambenom objektu Merdić Ismeta iz Tešnja, nastalih usljed požara;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika i poljoprivrednih proizvođača “Ševarlije” Ševarlije, Grad Doboj;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Agrar Orahovica“ Orahovica, Grad Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime finansijske pomoći Telalović Mehmedu iz Nemile, Grad Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za kulturu Zavidovići za sufinansiranje projekta prikupljanja eksponata za Gradski muzej Zavidovići;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime plaćanja troškova prevoza studenata na Međunarodni Božićni turnir u Dubrovniku;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi sv. Josipa iz Zenice, na ime sufinanciranja organiziranja Božićnog turnira;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Streljačkom klubu osoba sa invaliditetom Maglaj, na ime sufinansiranja organiziranja turnira povodom dana civilnih žrtava rata Ze-do kantona;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge „Rima-Pak“ d.o.o. Zenica;
 35. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju na korištenje terenskog vozila Lada-Niva Općini Vareš;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, Kantonalnoj službi za spašavanje sa visina i Kantonalnoj službi za spašavanje na vodi i pod vodom formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Breza za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Breza iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Doboj Jug iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Kakanj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Maglaj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta na vjerskim objektima nastalih tokom prirodnih nesreća (olujnog vjetra);
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Olovo iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Tešanj iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Usora za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Usora iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Vareš za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Vareš iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Visoko iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Zavidovići iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče za prevenciju i sanaciju klizišta i infrastrukture na području Općine Žepče iz sredstava Budžeta za 2017. godinu, na ime jednokratne novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih tokom prirodnih nesreća poplava, klizišta i drugih prirodnih nepogoda;

124. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Radne grupe za realizaciju mjera za unapređenje primjene Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji BiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona;
 2. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji Programa VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za jednokratne i privremene novčane pomoći putem Centara za socijalni rad i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u stvaranju preduslova za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao podrška realizaciji programskih aktivnosti za 2017. godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kantonalnom udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “Dlan” Zenica, kao podrška osnivanju Koalicije osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona i pokretanja njenih programskih aktivnosti;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Preko, općina Žepče, kao pomoć za sanaciju kanalizacione linije u naselju Tuke u Mjesnoj zajednici Preko, a s ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na područje općine Žepče;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Fojničani“ Maglaj kao pomoć u realizaciji projekta socijalne inkluzije „Dnevni centar za socijalnu inkluziju“ na povratničkom ruralnom području općine Maglaj, sa ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak na područje općine Maglaj;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju žena “Majska ruža” Zavidovići, kao podrška u realizaciji planiranih programskih aktivnosti;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zdravstvenih radnika ustanove;
 12. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstva za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Alija Nametak“ Visoko;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hajdarovići“ Zavidovići;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „U susret Božiću“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za otkup jagodičastog voća;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava pravnim licima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za podršku prerađivačima pilećeg mesa;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća u 2017. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 3 goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 6 pčelinjih društava;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017. godinu, broj: 02-14-2482/17 od 23.02.2017. godine;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravaju finansijskih sredstva novinsko-izdavačkom privrednom društvu „Naša riječ“ d.o.o. Zenica za specijalno izdanje povodom manifestacije ZEPS 2017;
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Mušić (Salema) Husi, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Arifa) Smailu, ratnom vojnom invalidu 40% i licu u stanju socijalne potrebe iz Kaknja, sa transfera Ministarstva za boračka pitanja, i sa transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Smajić (Mumina) Redži, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Unkić (Redžo) Mini, udovici poginulog branioca iz Tešnja, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Antunović (Ivana) Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Gašić (Ivana) Anti, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Ivić (Ivana) Goranu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Marković (Ivana) Vinku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Matijević (Mate) Pavi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sanacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Penava (Ante) Mirku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Perić (Nikole) Mirku, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Topalović (Salim) Sabahudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Mahmutović (Mustafe) Hidajetu, dobitniku ratnog priznanja „Medalja za hrabrost“ iz Zavidovića u svrhu kupovine stambenog objekta i saniranja istog, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Šehić (Mustafa) Sifetu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjak (Uzeira) Eminu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Zenice, u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Stupar (Halila) Zikretu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmić (Asim) Asimu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Oruč (Avde) Beganu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Dedić (Mustafe) Selvedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice sa transfera Ministarstva za boračka pitanja i sa transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Mehić (Nezir) Amiru, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Topčić (Rame) Admiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Hodžić (Mehmeda) Edinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Mašić (Jusufa) Semizu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Čajić (Halida) Admiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Saliha) Esadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Gazija (Hasana) Ševkiji, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Vehabović (Mehmedalije) Semiru, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Selimović (Hazima) Jasminu i Selimović (Ibrahima) Nuri, demobiliziranom braniocu/braniteljici iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Hamzić (Mehmeda) Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmetbegović (Muniba) Ahmetu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Tutundžić (Rame) Suvadi, demobiliziranoj braniteljici iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Halilović (Mehmeda) Mehmedaliji, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu prilagođavanja stambenog objekta, zbog posljedica oštećenja organizma, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Hrnjić (Muharema) Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Nalić (Sulejmana) Seidi, udovici demobiliziranog branioca iz Maglaja u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Burejić (Huseina) Fahrudinu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Bešić (Husejina) Mustafi, ratnom vojnom invalidu 30% iz Maglaja u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Mehinagić (Hasana) Saneli, udovici ratnog vojnog invalida 60% iz Maglaja u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 62. Zaključak o odobravanju sredstava Kalabić (Rame) Feridi, udovici umrlog ratnog vojnog invalida 40% iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Muminović (Saliha) Anesi, djetetu poginulog branica iz Maglaja u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 64. Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godine, usklađen sa Programom rada Skupštine za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 65. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora za Projekat „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“;
 66. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa rukovodećeg državnog službenika - Sekretar Vlade;
 67. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Sekretara Vlade Zeničko-dobojskog kanton;

123. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2018. godine, sa Zaključkom o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnost na tekst Prijedloga Ugovora između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o otvaranju namjenskog računa u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine i određivanju ovlaštenih potpisnika naloga platnih transakcija;
 5. Program utroška sredstava – Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Miroslav Krleža“ Zenica;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Buci, Visoko;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Osnovne muzičke škole „Avdo Smajlović“ Visoko;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za 2017. godinu – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije: “Tekući transferi pojedincima” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva u 2017. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima ovčjeg mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za otkupljenu količinu ovčjeg mlijeka u periodu januar-septembar 2017. godine;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime refundacije troškova za isplaćene naknade za mrtvozorstvo u 2016. godini;
 19. Prijedlog Zaključak o odobravanju sredstva Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2017. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Tekući transfer za sport“;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahla, na ime novčane pomoći za izgradnju tribina na igralištu „Rosulje“ u Buzić Mahali.

122. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Frka Edinu, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gurdić Beguni, udovici poginulog branioca Gurdić Fikreta iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja njene porodice;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Halilić Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jašarević Almedini, demobiliziranoj braniteljici iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Keškić Emiri, udovici poginulog branioca Keškić Sabahudina iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nefić Aliji, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nefić Zijadu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Osmani Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Porča Demi, udovici poginulog branioca Porča Hidajeta iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sirotanović Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Breze, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Solak Sabriji, demobiliziranom braniocu iz Breze, u za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šalaka Muameri, udovici poginulog branioca Šalaka Ferida iz Breze, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Škrgić Nedžadu, ratnom vojnom invalidu 80% iz Breze, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dedić Nedimu, ratnom vojnom invalidu 80% -4. grupe iz Doboj-Juga u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mačković Džananu, demobiliziranom braniocu iz Doboj-Juga u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Amiru, demobiliziranom braniocu iz Doboj-Juga u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Begić Mehmedu, ratnom vojnom invalidu 100% iz Kaknja, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čehajić Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čišija Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čobo Zijadu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Kaknja, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju Sredstva Hekić Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husetović Adilu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Sejadu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Šabanu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovač Šefiku, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Merdić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu kupovine kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bećirović Mehmedu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Begić Rami, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta zbog posljedica oštećenja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dunđer Draganu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Huseinbašić Đevahidu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muhić Benjaminu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Maglaja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muminović Vahidu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Suljaković Mevlidi, majci poginulog branioca iz Maglaja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmetspahić Salemu, ratnom vojnom invalidu-30% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alispahić Zahidu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva sredstva Bešlija Behademu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Delić Šemsi, djetetu poginulog branioca iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Đulović Zakiru, ratnom vojnom invalidu 80% iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Glasić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karaga Safetu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kaknjašević Edhemu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Klis Šemsudinu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muhić Samidu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Olova u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muminović Zulferu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Selimović Rasimu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Smailhodžić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Višća Nihadu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žunić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žunić Mehmedu, demobiliziranom braniocu iz Olova u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alić Muji, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alihodžić Edibu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Salihi, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bećirović Fahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Cerovac Adilu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro i vodovodnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dizdarević Ismetu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hatkić Demiru, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Husičić Nedžadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Huskić Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Imamović Salihu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Imamović Sulejmanu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Isić Nihadu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kašibović Kemalu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kruško Fajzi, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujkić Besimu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 65. Odobravaju se sredstva Omerbašić Ramizu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Tešnja u svrhu sufinansiranja legalizacije i završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Omić Mustafi, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkanović Sabahudinu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Solo Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Muhamedu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Nerminu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Turkeš Šefiku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bilkić Nedeljku, dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Čupić Ivi, ratnom vojnom invalidu 20% iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Grujo Ivi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jelić Ivi, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kovačević Ivi, udovici poginulog branioca Kovačevića Marka iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pranjić Vinku, ratnom vojnom invalidu 20% iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Suvala Ivi, dobitniku najvećeg ratnog priznanja iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šimunović Mariu, demobiliziranom braniocu iz Usore, za sufinansiranje legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmedović Mirzi, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bešić Izetu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dodik Krunoslavu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Vareša, za izgradnju kupatila i priključka vode na stambeni objekat sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hršumović Muhamedu, demobiliziranom braniocu i licu u stanju socijalne potrebe iz Vareša, sa transfera Ministarstva za boračka pitanja i transfera Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog rješavanja stambenog pitanja njegove porodice;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Islamović Edinu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehmedović Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Numić Mensudinu, ratnom vojnom invalidu 90% iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta - priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Žutić Emiru, ratnom vojnom invalidu 60% iz Vareša, za izgradnju stambenog objekta - priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Brkić Sejdi, udovici poginulog branioca iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Refiku, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Džafić Nurfeti, demobiliziranoj braniteljici iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Halilović Senadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karavdić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu sanacije, adaptacije i prilagođavanja stambenog objekta zbog bolesti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Omanović Hasanu, demobiliziranom branitelju iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pinjić Elvedini, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Purišević Dževadu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu i elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Stovrag Feridu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Uzunalić Muberi, udovici demobiliziranog branioca iz Visokog u svrhu sufinasiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zerdo Adnanu, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta-priključak na vodovodnu i elektro mrežu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zerdo Husejinu, ratnom vojnom invalidu 90% -3.grupe iz Visokog u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Aličić Zuhri, udovici ratnog vojnog invalida 70% iz Zavidovića u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bešić Mehi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 102. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bjelkić Šemsi, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bošnjaković Mensudu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bukvić Izetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Buljubašić Kasimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 106. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ćatić Ibrahimu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ćatić Memi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 108. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Džinić Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 109. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Faljić Hakiji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 110. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Garić Sabiri, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i završetka izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 111. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gluhić Emiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 112. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hamzić Asimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 113. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 114. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Safetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 115. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Joldić Mersudu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 116. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kapetanović Sifi, udovici demobiliziranog branioca iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 117. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karahasanović Mehi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 118. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmić Salimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 119. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Marušić Hajrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 120. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mrkonjić Mustafi i Mrkonjić Mugdimu, demobiliziranim braniocima iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 121. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Muharemović Semizu, ratnom vojnom invalidu 100 %-II grupe iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 122. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujanović Eni, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu završetka izgradnje kupljenog individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 123. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mulahusić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 124. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkić Đulagi, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u iznosu, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 125. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Salkić Vahidu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 126. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sendić Ismetu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zavidovića u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 127. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Alić Nefisu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu završetka gradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 128. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Heganović Asimu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 129. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kadrić Mirsadu, demobiliziranom branitelju iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja sufinansiranjem izdavanja dozvole za gradnju i legalizaciju stambenog objekta;
 130. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva sredstva Kahrić Sejidu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 131. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Karić Ibri, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja sufinanciranje legalizacije stambenog objekta;
 132. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kozlić Aliji, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 133. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mahmić Zehrudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 134. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mehić Izudinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica devastiranosti, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 135. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujčinović Nusretu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 136. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pribišić Mirzeti, udovici poginulog branioca iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 137. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šišman Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 138. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Vrčić Smaji, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine stana, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 139. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ahmetović Husejinu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 140. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bekić Antonu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 141. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Duspara Anti, ratnom vojnom invalidu 40 % iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 142. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Filipović Ivici, ratnom vojnom invalidu 50% iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 143. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Gavić Iliji, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 144. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Krehmić Enizu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 145. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Marković Miroslavu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 146. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Purak Huseinu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 147. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Stipić Ivici, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 148. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šumić Mladenu, 70% ratnom vojnom invalidu iz Žepča, za kupovinu stambenog objekta u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 149. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Travančić Zoranu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 150. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Tubak Iliji, ratnom vojnom invalidu 50% iz Žepča u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta, zbog posljedica trajnog oštećenja, odnosno rješavanja stambenog pitanja;
 151. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Zrno Marku, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješavanja stambenog pitanja.

121. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.12.2017.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.11.2017. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.11.2017. godine;
 3. Prijedlog Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju finansijskog plana za 2018. godinu, sa Prijedlogom zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopunu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva,budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija “ Tekući transferi i drugi tekući rashodi”;
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za opremu nabavljenu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za informatičku opremu nabavljenu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju dijelova-modernizacija liftova u 2017. godini u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za za nabavku rezervnih dijelova za opremu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju sanitarnih čvorova u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Stajališta Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Midhata Delića za pripremu i donošenje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Prijedlog Zaključka o pustupanju po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP-687/17 od 25.10.2017. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime izvođenja radova adaptacije i rekonstrukcije sale 301 za potrebe održavanja sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostalih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite,
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata komora i udruženja iz oblasti privrede;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja inovatorima/nositeljima patenata;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine “druge vrste objekata za smještaj”, ”ugostiteljske usluge u domaćinstvu” i ”ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu” i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2017. godine;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj (sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo);
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godina za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika ŠO JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 35. Prijedlog Rješenja o imanovanju na kraći period člana ŠO JU Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 41. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU OŠ „Kulin ban“ Visoko;
 42. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Gostović“ Zavidovići;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović”, Zenica;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Borić Jusufu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešić Harisu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mersihi Mahmić-Kaknjo za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kalčo Ismetu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delalić Vanesi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džananović Mirzi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Davorki Dautbegović-Stevanović za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 53. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović;
 54. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada»;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva organizatorima sajmova i izložbi za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme muznih grla;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivaču svježeg voća i povrća PZ ”BIOS” p.o. Visoko iz Visokog, na ime poticaja za otkup svježeg voća i povrća;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju krastavaca-kornišona;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju maline i kupine;
 60. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka za koke-nosilje broj: 02-14-15766/17 od 15.11.2017. godine;
 61. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova “Baton” Zenica;
 63. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona;
Image
Kontakt forma