Vlada Zeničko-dobojskog kantona

84. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.12.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 67. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.08.2016. godine;
 2. Nacrt Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o srednješkolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazov u implementaciji, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina” za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Inicijativa za učešće kantona sa područja Federacije BiH u projektima zapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlozima i mišljenju Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava za 2016. godinu u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Fond za zaštitu okoline za 2016.godinu;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava NIPP „Nasa riječ“ za finansiranje projekata „Izdavanje časopisa o zaštiti čovjekove okoline ZE-DO EKO“ i „Napiši priču uradi sliku“;
 14. Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH;
 15. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- jesenja faza 2016. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za nabavku nedostajuće opreme veterinarskog laboratorija;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za rekonstrukciju i osposobljavanje veterinarskog laboratorija;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva u 2016. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2016. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, za akademsku 2016/2017. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Prve gimnazije u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola, Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava štampariji „Meligraf print“ iz Zenice za pokrivanje dijela troškova štampanja knjige „Ispiranje duše“, autora Edhema Ede Isića;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova manifestacije „U susret Božiću“;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Institut za razvoj mladih KULT Sarajevoza pokrivanje dijela troškova I faze projekta izrade Analize potreba i problema mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Cabaret Clubu iz Zenice, kao podrška provođenju manifestacije pod nazivom „CABARET WINTER FEST“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajli Škrbić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vrbić-Mačak Biljani na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ramić Ibnelu na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pehlić Amini na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“ iz Zavidovića za pokrivanje dijela troškova štampanja brošure „Upoznajmo autizam“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinasiranje rekonstrukcije i asfaltiranja puteva u Mjesnoj zajednici Vrbica, općina Žepče, s ciljem potpore održivog povratka;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mulabdić Mehemedu, povratniku u Opšenik, općina Žepče, kao pomoć za kupovinu poljoprivredne mehanizacije a s ciljem stvaranja uvjeta održivog povratka;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na ime nabavke tračne pile za radno osposobljavanje osoba s posebnim potrebama u Dnevnom centru Visoko;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za podršku razvoju udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 4 goveda oboljela od zarazne bolesti bruceloza;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za hitne i nepredviđene zahtjeve sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za naknade štete za naglo uginuće životinja u 2016. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta;
 45. Pravilnik o korištenju službenih vozila o kojima se stara Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlgom Zaključka;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku video nadzora.
 47. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka za DECEMBAR 2016. godine.

83. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje politickih stranaka i koaliciju politickih stranaka zastupljenih u Skupstini Zenicko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2016. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona sredstva za potrebe zdravstvenog osiguranja korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica sredstva s ciljem provođenja programskih aktivnosti u 2016. godini;
 6. Prijedlog Sporazuma o izmjenama usaglašenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FbiH;
 8. Prijedlog odluke o odbravanju sredstava za nabavke u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje projekata komora i udruženja iz oblasti privrede;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima;
 14. Izvještaj Komisije za ocjenu zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-1)
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (donacija Ambasade Kraljevine Nizozemske u Sarajevu);
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (donacija Asocijacije XY Sarajevo);
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke);
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Naidi Bikić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Mirsadu na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole “Musa ĆazimĆatić” Olovo;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za sufinasiranje provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava za II i III kvartal 2016. godine;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima na ime poticaja za otkup jagodičastog voća;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima koji vrše zamrzavanje na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Vjekoslavu, 50% RVI iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-49-1-4327-1/16 od 18.11.2016. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-49-1-4327-2/16 od 18.11.2016. godine;
 34. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana zaštite od požara Zeničko dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona, za opremanje i osposobljavanje;
 37. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu;
 38. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu;
 39. Zaključak o davanju saglasnosti za nastavak provođenja postupka javne nabavke licenci antivirusnog softvera za potrebe korisnika elektronske mreže organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;

82. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.12.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Aneksa VIII Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih za područje Zeničko-dobojskog kantona od 10.08.2007. godine, između Investiciono-komercijalne banke DD Zenica i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Nerminu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftić Akifu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Safetu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nahić Huseinu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kamenjaš Miralemu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čelik Fikretu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadrić Sulji, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smailbegović Nijazu, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Solak Sabriji, demobilisanom braniocu iz Breze u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krličević Harisu, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Miralemu, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Peleš Ferhatu, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Škiljo Fehimu, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dubravac Elvedinu, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tukić Enveru, demobilisanom braniocu iz Doboj juga u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahinović Avdi, demobilisanom braniocu iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Ismetu, demobilisanom braniocu iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odobašić Asimu, demobilisanom braniocu iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kokić Fadilu, demobilisanom braniocu iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Golić Nerminu, demobilisanom braniocu iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rahmanović Senadi, supruzi poginulog branioca iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Murtić Ragibu, roditelju poginulog branioca iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Mirnesi, supruzi umrlog demobiliziranog branioca iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sejdić Smaji, roditelju dva poginula branioca iz Kaknja u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkić Šerifu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Hajrudinu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mrvoljak Mirzetu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadušić Šemsi, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrnjić Muniri, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burejić Rifetu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajdić Sehidu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Sabinu, demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašić Mirsadu, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrnjić Ismetu, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinagić Zijadu, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Suvadu, ratnom vojnom invalidu iz Maglaja u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gledo Amiru, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Zuhdiji, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kundak Saidu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusubašić Mevludinu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kladanjčić Rifetu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehanović Vehbiji, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Miralemu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klis Fahrudinu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Miralemu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salibašić Fuadu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kućanović Nurfetu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sirćo Besimu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karamović Jasminu, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Enveru, demobilisanom braniocu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lagumdžić Mehmedu, ratnom vojnom invalidu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehić Himziji, ratnom vojnom invalidu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Martić Ruži, majci poginulog branioca iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Šemsudinu, ratnom vojnom invalidu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Merdan Šahinu, ratnom vojnom invalidu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brkić Himzi, ratnom vojnom invalidu iz Olova u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pezer Selvedinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurdić Feridu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajrić Senadu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mišković Bobani, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bobarić Nusmiru, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehmedović Miralemu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elez Nerminu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Mustafi, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Seadu, sinu poginulog branioca iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kargić Nisvetu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kruško Sanelu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Senadu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dautović Hajrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barić Goranu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadušić Hajrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trepčić Abidu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bašić Nusmiru, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanbašić Bahrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Aliji, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kunalić Feridu, demobilisanom braniocu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mandić Vinku, ratnom vojnom invalidu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kamenica Esadu, ratnom vojnom invalidu iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Durak Senadi, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begović Hanki, udovici poginulog branioca iz Tešnja u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jelić Zoranu, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šimunović Slavku, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pauković Miroslavu, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pauković Marku, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grgić Dragi, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dominović Miroslavu, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bejić Franji, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bonić Anti, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjak Ivi, demobilisanom braniocu iz Usore u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zubača Šemsudinu, demobilisanom braniocu iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kamenjaš Nazifu, demobilisanom braniocu iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Žutić Seadu, demobilisanom braniocu iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Janjoš Almiru, ratnom vojnom invalidu iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešić Bajri, demobilisanom braniocu iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Koprdža Zahidi, majci dva poginula branioca iz Vareša u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Zakiru, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alibegović Almedinu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džigunović Muhamedu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Harisu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klico Rašidu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Durić Salemu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nukić Bejadu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dedić Husi, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Provalić Dženanu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Uzunalić Nihadu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Nusretu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Česa Zijadu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Nerminu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habeš Alminu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muzaferija Hajrudinu, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mlivić Avdi, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasandić Almiru, demobilisanom braniocu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić Avdi, ratnom vojnom invalidu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Genjac Jasminu, ratnom vojnom invalidu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alijagić Mensuru, ratnom vojnom invalidu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ohran Nesibu, ratnom vojnom invalidu iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Zumri, udovici poginulog branioca iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muhedin Salihi, udovici poginulog branioca iz Visokog u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Herić Sanelu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mulahalilović Hazimu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gluhić Ahmedu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Zajimu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muhić Sifetu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ridžal Almiru, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrić Nijazu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrkić Avdi, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Mirsadu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muminović Vahidu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bukvić Dževdetu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajramović Semiru, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Softić Vahrudinu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Fikretu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Osmandić Mukabilu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Husić Sifetu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fojnica Hasni, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusupović Hamidu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Makić Safetu, ratnom vojnom invalidu iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Herić Adili, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fazlić Havi, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Malagić Đemili, udovici poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karahasanović Asifu, ocu poginulog branioca iz Zavidovića u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karalić Zikretu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamzić Nijazu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabanović Semiru, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smaka Ismetu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanović Zijadu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdar Muniru, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Enijadu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kobilica Hajrudinu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Osmančević Ekremu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hazić Feridu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zajedničkog zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovačević Mirnesu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nadžak Edinu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjak Senadu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćosić Ibri, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Elvedinu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ekremu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karalić Ahmedu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mustafić Šahbazu i drugim ratnim vojnom invalidima iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćerim Asifi, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabić Melisi, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čelenka Edinu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulačić Seniji, udovica poginulog branioca iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omić Vahidi, članu porodice poginulog branioca iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čizmo Edini, udovici poginulog branioca iz Zenice u svrhu stambenog zbrinjavanja;

 

 1. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Salihu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Ibrahimu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marinčić Željku, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šumić Josipu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pavković Peri, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Efendić Husejinu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Katić Zdravku, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetović Saimu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tutnjić Ademu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Handžić Edvinu, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Budim Ivi, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Marinku, demobilisanom braniocu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dunđer Marinku, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ivandić Marinku, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Mirsadu, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Budim Zvonki, ratnom vojnom invalidu iz Žepča u svrhu stambenog zbrinjavanja;

81. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o radu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaklučka o utvrđivanju;
 2. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni - pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o podnesenoj Inicijativi poslanica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Selvedine Sarajlić-Spahić i Emire Drnda-Čičeklić, o pokretanju procedure pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na pristupanje potpisivanju Ugovora o pravima i obavezama ugovornih strana u vezi sa pružanjem usluga dnevnog zbrinjavanja djece i odraslih osoba s posebnim potrebama u Zenici;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška obilježavanju 29.oktobra – Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za Centralnu BiH;
 8. Prijedlog Zaključka o isplati sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme muznih grla;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva organizatorima sajmova i izložbi za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 10. Prijedlog Odluke u uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinuza budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije u Tešnju, za organizovanjem i osiguranjem privremenog dodatnog prijevoza do završetka tekuće 2016/2017 godine, za 72 učenika;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskoj biblioteci Kakanj za sufinansiranje organizacije stručnog skupa na temu restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Zaključka o isplati novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona da zaključi Ugovor o zakupu parking prostora za službene potrebe Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona“ sa JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju UO ZZO ZDK;

80. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.12.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu;
 2. Mišljenje Ministarstva zdravstva po inicijativi Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog odluke o odbravanju sredstava za nabavke u JU Kantonalna bolnica Zenica (defibrilator idr);
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica (respirator idr.);
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog zaključka o odbravanju sredstava za nabavku vakcina;
 8. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskogkantona za 2017. godinu;
 9. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o privremenom imenovanju direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Savjeta za strane investitore Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Periodičnog konsolidovanog finansijskog izvještaja za period od 01.01.2016. godine do 30.09.2016. godine;
 12. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2016. godine;
 13. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 14. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova za popis imovine, obaveza i potraživanja MUP-a sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 15. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
 16. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. g;
 17. Rješenje o imenovanju Centralne popisne komisije kantonalnih ministarstava, uprava i službi za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;
 18. Rješenje o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2016;
 19. Rješenje o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2016. godine;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine;
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa „posebnog ESCROW transakcijskog računa“ za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa - sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union banke D.D. Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun i isplatu plaća za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse dd Sarajevo za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB DD Zenica za period od 27.02.2016. godine do 31.12.2016. godine
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava –subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za prerađenu količinu pilećeg mesa u periodu januar-septembar 2016. godine;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške proizvođačima krastavca-kornišona sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške otkupljivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za otkupljenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2016. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava podrške prerađivačima mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona za prerađenu količinu mlijeka u periodu januar-septembar 2016. godine;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničkog-dobojskog kantona na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška provođenju planiranih programskih aktivnosti 2016. godine;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sportskom društvu „WIENER“ na ime špokrića troškpova održavanja Predškolskih sportskih igara povodom Dana državnosti;
 39. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010-Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu a budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Birdahić Vehidu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - EMFM 2016, Bor, Srbija;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šišić Muvedetu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu -VI Internacionalni Simpozijum “Zaštita okoliša i upravljanje tokovima materijala“, Bor, Srbija;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamedović Safetu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „16. Međunarodna konferencija iz operacijskih istraživanja -KOI 2016“, Osijek, Hrvatska;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusić Sakibu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – V savjetovanje, Crnogorski Komitet CIGRE;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Spahiji na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu– Banjalučki novembarski susreti;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Drino Dževadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - Kongres romanista Balkan;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barut Muhamedu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „Četvrta konferencija - Održavanje 2016“;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu -Četvrta konferencija – Održavanje 2016;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muhamedagić Sulejmanu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu COMET 2016;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Nusretu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu –TMT 2016;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Barut Muhamedu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu- XXIII međunarodni znanstveni simpozij Prometni sustavi, Zagreb, Republika Hrvatska;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klisura Fuadu na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - XXIII međunarodni prometni simpozij- Prometni sustavi 2016;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - XXIII međunarodni prometni simpozij- Prometni sustav 2016
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići za sufinansiranje projekta “Raspjevana jesen 2016”;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahala iz Visokog na ime sufinansiranja troškova takmičenja u nogometnoj ligi Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Sreća-Fortuna“ Zenica iz Zenice na ime finansijske pomoći za ligaško takmičenje u kantonalnoj ligi Zeničko-dobojskog kantona;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom savezu općine Žepče na ime finansijske pomoći za organizaciju Malonogometnog turnira mjesnih zajednica općine Žepče;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župnom uredu Sv. Josipa iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije Božićnog malonogometnog turnira;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavičajnom muzeju Visoko za sufinansiranje projekta “Izložba lapidarnih spomenika”;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Klub paraolimpijskih sportova “Baton” Zenica za sufinansiranje projekta “Batonovi muhabeti”;
 62. Zaključak o prethodnoj saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za učestvovanje u projektu „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2017. godinu, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke preko Međunarodne asocijacije za razvoj;

79. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.11.2016.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza;
 2. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “M. Mak Dizdar” Breza;
 3. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 4. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 5. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 6. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 7. Rješenje o razrješenju ŠO Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović” Kakanj;
 8. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Srednja tehnička škola “K. Kapetanović” Kakanj;
 9. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Kakanj
 10. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Kakanj
 11. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj
 12. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj
 13. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Maglaj
 14. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Maglaj
 15. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 16. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 17. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj
 18. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj
 19. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Tešanj
 20. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Tešanj
 21. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja tehnička škola Tešanj
 22. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja tehnička škola Tešanj
 23. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “NORDBAT-2” Vareš
 24. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “NORDBAT-2” Vareš
 25. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko
 26. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko
 27. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija "VISOKO" Visoko
 28. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Gimnazija "VISOKO" Visoko
 29. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija «Rizah Odžečkić» Zavidovići
 30. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija «Rizah Odžečkić» Zavidovići
 31. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Zavidovići
 32. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Zavidovići
 33. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja tehnička škola Zavidovići
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja tehnička škola Zavidovići
 35. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Prva gimnazija u Zenici
 36. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Prva gimnazija u Zenici
 37. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Druga gimnazija u Zenici
 38. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Druga gimnazija u Zenici
 39. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja muzička škola Zenica
 40. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja muzička škola Zenica
 41. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Ekonomska škola Zenica
 42. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Ekonomska škola Zenica
 43. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Medicinska škola Zenica
 44. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Medicinska škola Zenica
 45. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Tehnička škola Zenica
 46. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Tehnička škola Zenica
 47. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica
 48. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica
 49. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja industrijska škola Zenica
 50. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Mješovita srednja industrijska škola Zenica
 51. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola u Zenici
 52. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola u Zenici
 53. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 54. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 55. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Đački dom Zenica
 56. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Đački dom Zenica
 57. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Safvet-beg Bašagić" Breza
 58. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Safvet-beg Bašagić" Breza
 59. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Breza
 60. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Breza
 61. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "21. mart" Doboj Jug
 62. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "21. mart" Doboj Jug
 63. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj
 64. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mula M. Bašeskija" Kakanj
 65. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Kakanj
 66. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Kakanj
 67. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "H. Kreševljaković" Kakanj
 68. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "H. Kreševljaković" Kakanj
 69. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "15. april" Kakanj
 70. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "15. april" Kakanj
 71. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Omer Mušić" Kakanj
 72. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Omer Mušić" Kakanj
 73. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Amed Muradbegović" Kakanj
 74. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Amed Muradbegović" Kakanj
 75. Rješenje o razrješenju Školskog odbora "Prva osnovna škola" Maglaj
 76. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora "Prva osnovna škola" Maglaj
 77. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Maglaj" Maglaj
 78. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Maglaj" Maglaj
 79. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Novi Šeher" Maglaj
 80. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Novi Šeher" Maglaj
 81. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Olovo
 82. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Olovo
 83. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Olovo" Olovo
 84. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Olovo" Olovo
 85. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Džemal Bijedić" Tešanj
 86. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Džemal Bijedić" Tešanj
 87. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Huso Hodžić" Tešanj
 88. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Huso Hodžić" Tešanj
 89. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Tešanj
 90. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Tešanj
 91. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "1. mart" Tešanj
 92. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "1. mart" Tešanj
 93. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Kulin ban" Tešanj
 94. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Kulin ban" Tešanj
 95. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Tešanj
 96. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Tešanj
 97. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "9. septembar" Tešanj
 98. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "9. septembar" Tešanj
 99. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Gazi Fehrad-beg" Tešanj
 100. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Gazi Fehrad-beg" Tešanj
 101. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mustafa Mulić" Tešanj
 102. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mustafa Mulić" Tešanj
 103. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Vareš" Vareš
 104. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Vareš" Vareš
 105. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Vareš Majdan” Vareš
 106. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Vareš Majdan” Vareš
 107. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Kulin Ban” Visoko
 108. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Kulin Ban” Visoko
 109. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko
 110. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko
 111. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 112. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 113. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “M.Ćazim Ćatić” Visoko
 114. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “M.Ćazim Ćatić” Visoko
 115. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Visoko
 116. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “M. Mak Dizdar” Visoko
 117. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Alija Nametak” – Buci Visoko
 118. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “A. Nametak” – Buci Visoko
 119. Rješenje o razrješenju ŠO Osnovna muzička škola “Avdo Smajlović” Visoko
 120. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Osnovna muzička škola “A. Smajlović” Visoko
 121. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Prva osnovna škola Zavidovići
 122. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Prva osnovna škola Zavidovići
 123. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Druga osnovna škola Zavidovići
 124. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Druga osnovna škola Zavidovići
 125. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Hajdarevići” Zavidovići
 126. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Hajdarevići” Zavidovići
 127. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ Kovači Zavidovići
 128. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ Kovači Zavidovići
 129. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Vozuća” Zavidovići
 130. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Vozuća” Zavidovići
 131. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Gostović" Zavidovići
 132. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Gostović" Zavidovići
 133. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Miroslav Krleža" Zenica
 134. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Miroslav Krleža" Zenica
 135. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Meša Selimović" Zenica
 136. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Meša Selimović" Zenica
 137. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
 138. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
 139. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mak Dizdar" Zenica
 140. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mak Dizdar" Zenica
 141. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica
 142. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica
 143. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 144. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 145. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hamza Humo" Zenica
 146. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hamza Humo" Zenica
 147. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Arnauti" Zenica
 148. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Arnauti" Zenica
 149. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Zenica
 150. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Zenica
 151. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Skender Kulenović Zenica
 152. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Skender Kulenović Zenica
 153. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica
 154. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica
 155. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Alija Nametak" Zenica
 156. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Alija Nametak" Zenica
 157. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Zenica
 158. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Zenica
 159. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Ćamil Sijarić" Zenica
 160. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Ćamil Sijarić" Zenica
 161. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Aleksa Šantić" Zenica
 162. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Aleksa Šantić" Zenica
 163. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
 164. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
 165. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Osnovna muzička škola Zenica
 166. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Osnovna muzička škola Zenica
Image
Kontakt forma