Vlada Zeničko-dobojskog kantona

145. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 23.01.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 144. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.01.2014. godine;
 2. Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni  transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u  JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Izvještaj Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji Programa za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije u jesenjoj fazi, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom "Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013. godinu”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Prijedlog Zaključka o prijemu novih policijskih službenika;
 7. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Prijedlog Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja i načinu funkcionisanja postojećih Dnevnih centara za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora OŠ “Hajderovići” Hajderovići, općina Zavidovići;
 10. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija “Transfer za ustanove kulture” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 11. Prijedlog Zaključka o proglašenju neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u Nadzornom odboru privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija za članove Nadzornog odbora u preduzeću “Velepromet-maloprodaja” d.d. Visoko;
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju  Dženite Hrgić za punomoćnika  državnog kapitala za XII Skupštinu privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2013. godinu Kantonalne direkcije za ceste;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju korištenja poslovnog prostora u zgradi “RMK Inžinjering” Odboru za međureligijsku saradnju Zenica;
 16. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Mustafe Spahića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Zaključak o utvrđivanju Amandman Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica:
 18. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I, II, III, IV, V i VI poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Hasana Handžića, na Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-27684/13 od 31.12.2013. godine o odobravanju sredstava za pomoć hitnim i nepredviđenim zahtjevima za JU Mješovita srednja škola Tešanj.

144. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.01.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 142. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 24.12.2013. godine;
 2. Zapisnik sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 31.12.2013. godine;
 3. Zapisnik sa 20. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25.12.2013.g;
 4. Zapisnik sa 21. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 30.12.2013.g;
 5. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca;
 6. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.12.2013. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje postupka procjene učinka organa državne službe i ostvarenih radnih ciljeva i izvršavanja postavljenih zadaća rukovodilaca organa državne službe;
 8. Prijedlog teksta Obavještenja o pozivu za zaključenje vansudske nagodbe za izvršenje potraživanja koja su određena rješenjima o izvršenju na osnovu pravosnažnih sudskih odluka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „UGARAK-Produkt“ d.o.o. Visoko;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova certifikacije energetske efikasnosti građevinskog objekta Rkt Župni ured sv. Ivana Krstitelja, Jelah, Općina Tešanj;
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona
 12. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-23016-1/13 od 05.12.2013. godine kojim se dostavlja Zapisnik interne revizije broj: MF: 07-04/010-02/13 MŠ.MS od 14.11.2013. godine;
Image
Kontakt forma