Vlada Zeničko-dobojskog kantona

157. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.03.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 155. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.03.2014. godine;
 2. Informacija Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o potrebi usklađivanja Zakona o kantonalnim administrativnim taksama sa federalnim propisima sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, projekat „Uspostava monitoringa okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2014. godine;
 5. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Izvještaj o procjeni radnih ciljeva, izvršavanja poslova i radnih zadataka rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona za period 1.1.2013. godine do 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 7. Prijedlozi Rješenja o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Močević Azre, direktorice Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Džanović Seada, direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Havić Ibrahima, direktora Kantonalne direkcije za robne rezerve;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Silajdžić Mirsade, direktorice Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Čolaković Đenane, sekretara Biznis servis centra;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Kadić Mirsada, sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Ačkar Berjane, sekretara Vlade Kantona;
  • Prijedlog Rješenja o ocjenjivanju Marković-Sekulić Željke, direktorice Službe za zajedničke poslove;
 8. Informacija Ministarstva za privredu o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2013. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2013. godini-subvencije preduzećima u privatizaciji i poticaj industriji) sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 10. Prijedlog Zaključka o formiranju Komisije za kontrolu korištenja prava na naknadu troškova prevoza;
 11. Informacija Službe za zajedničke poslove o obradi podataka za prijevoz sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 12. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva, Kantonalne uprave civilne zaštite registarski broj 853-M-638 sa pripadajućom opremom i rezervnim gumama za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice općinske službe civilne zaštite Vareš;
 13. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Usmena Informacija Premijera Zeničko-dobojskog kantona vezana za isplatu februarskih plaća budžetskim korisnicima;
  • Zaključak općinskog vijeća Zenica o usvajanju Informacije o stanju protiv požarne zaštite na području općine Zenica, broj: 01-01-4492/14 od 13.03.2014. godine;
  • Pravilnik Ministarstva za pravosuđe i upravu o obavljanju uredovnih dana Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć;
  • Obavijest Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikcije i zaštitu okoline vezana za izradu Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona i upućivanju Konkurencijskom vijeću BiH, broj: 12-27-24227-4/13 od 20.03.2014. godine,
  • Usmena Informacija Premijera Zeničko-dobojskog kantona vezana za održavanje sastanka na temu Projekat „Plava voda“;
  • Usmena Informacija Premijera Zeničko-dobojskog kantona vezana za realizaciju Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica, Zenica.

156. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.03.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05.03.2014. godine;
 2. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Izvještaj o radu JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 5. Mišljenje o inicijativi zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupšine BiH Šepić Senada, u vezi utvrđivanja jednakih osnovica za porodiljsku naknadu na svim nivoima BiH, sa prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za socijalni rad Žepče na ime pomoći za rješavanje stambene problematike i trajnog zbrinjavanja šestočlane porodice Zehre Šišić;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Zenica;
 9. Program utroška sredstava, u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 Univerzitet u Zenici, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 10. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu;
 11. Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za zaključenje Aneksa na Ugovor o održavanju aplikativnog softvera Integralnog informacionog sistema boačko-invalidske zaštite za područje Zeničko-dobojskog kantona sa preduzećem “PC MAGIC SOFT” Tuzla;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju uplate osnovnog kapitala privrednog društva „Velepromet-maloprodaja“ d.o.o. Visoko;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 15. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
 • Informacija o oštećenju vozila na dan 07.02.2014. godine Službe za zajedničke poslove broj: 14-05-22-12/14 od 05.03.2014. godine;
 • Informacija o PIMIS aplikaciji – informativni sistem za upravljanje javnim investicijama;
 • Akt Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/02-01-2983-13/14 od 17.03.2014. godine, kojim su dostavljeni Novi zahtjevi Plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona tzv. “socijalne grupe”,
 • Molba za donaciju i sponzorstvo Sportskih susreta kliničkih centara i bolnica, od 06.03.2014. godine,
 • pismo preduzeća “rmk promet” Zenica u vezi saniranja šteta na zgradi nastalih 07.02.2014. godine;
 • pismo gosp.Žilić u vezi sa potencijalnim investicijama u ZDK;
 • Akt Federalne uprave za inspekcijske poslove kojim se na nadležno postupanje vraća pismo taksi-udruženja iz općina ZDK;
 • pismo UG za borbu protiv šećerne bolesti u vezi problematike u nabavci trakica za mjerenje šećera, poteškoćama u radu, isl.

155. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.03.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona.

154. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 12.03.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 151. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 27.02.2014. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 3. Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10 i 11/12) sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 06/03-02-26316-3/14, vezano za Autentično tumačenje Tarifnog broja 24., Tarife sudskih taksi, Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 4/11, 7/11, 2/12 i 9/13), po Inicijativi “Konzum” d.o.o. Sarajevo;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst radne verzije Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana delegacije koji će učestvovati u pregovaračkom timu za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o osnovnoj školi sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o srednjoj školi sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Odluke o načinu finansiranja trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorice JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre;
 13. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju utroška sredstava za 2014. godinu, sa razdjela 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001 – Ministarstvo za boračka pitanja;
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „UŠĆE“ na Maloj rijeci, na području općine Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „MARUŠIĆI“ na Marušičkoj rijeci, na području općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije privrednom društvu “DEELA” d.o.o. Kakanj za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „ŽUĆA RIJEKA“ na rijeci Žući, na području općine Kakanj
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2012. i 2013. godini, a prema usvojenom Programu utroška namjenskih sredstava za uređenje i monitoring poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Savezu udruženja logoraša Zeničko-dobojskog kantona na ime pomoći od značaja za provođenje programskih aktivnosti u 2014. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica na ime pomoći od značaja za provođenje 6. Otvorenog prvenstva i 11. Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Buza Meliki iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za odlazak na međunarodno takmičenje mladih pijanista u Sremskoj Mitrovici;
 22. Prijedlog Zaključka o izuzimanju od primjene dijela Zaključka o utvrđivanju plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava korištenje kancelarije  606  na VI spratu poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o.  za potrebe Ministarstva za boračka pitanja;
 24. Prijedlog Zaključka kojim se odobrava korištenje kancelarija  604 ,  604A ,  605  na VI spratu poslovne zgrade „rmk promet“ d.o.o.  za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 25. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnih sredstava Biznis servis centra JU Osnavna škola Enver Čolaković u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o partnerstvu za pristup saradnji sa zainteresiranim stranama u postupcima implementacije projekata stručnog osposobljavanja i zapošljavanja za potrebe privrednih društava sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
 27. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Pravilnik Ministarstva za pravosuđe i upravu o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć;
  • Akt Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01/01-2983-8/14 od 04.03.2014. godine, Iznalaženje načina za korištenje sportske dvorane u Tehničkoj školi u Zenici za potrebe Plenuma građana Zeničko-dobojskog kantona;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-01-3961-3/14 od 04.03.2014. godine;
  • Zahtjev zaposlenika Općinskog suda u Zenici broj: 02-14-42/14 od 07.03.2014. godine;
  • Tužba zaposlenika Kantonalnog tužilaštva Zenica;
  • Pismo rukovodećih državnih službenika upućeno Premijeru Zeničko-dobojskog kantona vezano za plaće od 10.03.2013. godine;
  • Tužba Općinskom sudu u Zenici, zaposlenika Zeničko-dobojskog kantona.

152. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 05.03.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 150. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20. i 24.02.2014. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, sa prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 4. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć, sa prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Zeničko-dobojskog kantona za finansiranjem obrazovne djelatnosti Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, razdjel 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija “Tekući transfer za stipendiranje studenata”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Korigovani Statut JU “Penzionerski dom sa stacionarom”, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Usora na ime troškova izrade Idejnog projekta “Toplifikacija Pousorja” obnovljivim izvorima energije;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima za mjesec mart 2014. godine;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 12. Izvještaj o utrošku sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, razdjel 21 Ministarstvo zdravstva, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona – Kantonalna uprava za šumarstvo za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje putničkog m/v marke TOYOTA, registarskih oznaka T38-E-601 Gorskoj službi za spašavanje- stanica Zavidovići;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Zeničko-dobojskog kantona  iz Zenice, na ime finansijske podrške za održavanje Izvještajno-izborne skupštine Srpskog građanskog vijeća
 16. Informacija vezana za obradu podataka za prijevoz
 17. Upoznavanje članova Vlade sa aktima:
  • Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/02-34-3826-1/14 od 26.02.2014. godine, kojim se dostavlja Zaključak sa 53. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
  • Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/02-34-3825-1/14 od 26.02.2014. godine, kojim se dostavlja Zaključcima sa 53. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;
  • Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-01-14-3647-2/14 od 27.02.2014. godine, kojim se dostavlja Dopis Skupštine Zeničko-dobojskog kantona upućen Plenumu građana;
  • Izvještaj MUP-a o realizaciji Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, broj: 08-06/1-14-1-1115/14 od 25.02.2014. godine;
  • Dopis Federalne uprave za inspekcijske poslove u vezi realizacije Zaključaka Vlade FBiH u povodu izvještaja o rezultetima pojačanih inspekcijskih nadzora u 2013. godini, broj: 01-02-3-04476-5/13 od 04.02.2014. godine
  • Dopisom u kojem se iznose zahtjevi Radne grupe koja razmatra povećanje plaća doktora medicine i stomatologa, broj: 02-1-37-4272/14 od 04.03.2014. godine;
  • Dopis u vezi hitnog rješavanja problema funkcionisanja opreme SIEMENS (dva RTG aparata, CT, MRI), broj: 02-1-14-26042/12 od 03.03.2014. godine;
  • Dostava Zaključka Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica u vezi Plana sanacije obaveza Kantonalne bolnice Zenica, broj: 02-1-37-25080/13 od 03.03.2014. godine.

151. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.02.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 149. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 12.02.2014. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2014. godine;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec februar 2014. godine;
 4. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 5. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za zdravstvenu zaštitu životinja, sa pozicije "Subvencije-veterinarstvo" za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 6. Program utroška namjenskih sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz oblasti šumarstva za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 7. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa pozicije «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada» za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Program utroška sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa pozicije «Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija» za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 12. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 13. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zastitu okoline sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Izvješće o odobrenim novčanim pomoćima, odnosno utrošku sredstava sa proračunske pozicije Ministarstva za boračka pitanja tijekom 2013. godine, Ministarstva za boračka pitanja kao obrađivača sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole u Tešnju;
 16. Prjedlog Odluke o odobravanju sredstava Udruženju Medica Zenica za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za implementaciju projekta “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” u Visokom;
 19. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2013. godinu sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 20. Pokretanje Inicijative za poduzimanje dodatnih mjera štednje, a posebno plaća i drugih ličnih primanja u kantonalnim organima uprave, ustanovama gdje je Vlada odgovorni javni službenik ili upravlja kapitalom u državnoj svojini (javna preduzeća), te u svim ostalim ustanovama i organima kojima se iz budžeta kantona putem transfera, grantova, ugovora vrši uplata sredstava.
 21. Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
  • Službe za zajedničke poslove broj: 14-14-1013-3/14 od 20.02.2014. godine, Informacija vezana za obradu podataka za prijevoz;
Image
Kontakt forma