Vlada Zeničko-dobojskog kantona

167. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.06.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 22. i 23.05.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o završetku nastave u školskoj 2013/2014. godini na području općina Maglaj, Olovo i Zenica;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst);
 4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici;
 5. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o Inicijativi Općinskog vijeća općine Maglaj za donošenje izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za RVI-paraplegičare („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 4/05), sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Komisije za pravosuđe i upravu za izmjenu člana 11. Zakona o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 12/09, 4/11, 7/11, 2/12, 9/13), sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za izradu javnog poziva - obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke radi dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini (dostavljamo Odluku usvojenu na 164. sjednici Vlade, a predložene izmjene bit će dostavljene naknadno);
 8. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Saopštenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-sl-1/14 od 23.05.2014. godine;
  • Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kojim se prima na znanje Informacija o stanju na području Zeničko-dobojskog kantona nakon proglašanja stanja elementarne nepogode.

166. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.05.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.05.2014. godine;
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2014. godine;
 3. Informacija o upravnom rješavanju u 2013. godini u Zeničko-dobojskom kantonu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 4. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2013. godini sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Kakanj;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju privrednika „Biznis centar“ Jelah–Tešanj;
 8. Prijedlog Mjera za izmjenu načina obezbjeđenja komunikacija korisnika sa eksternih lokacija za rad na aplikaciji trezorskog poslovanja u Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime kupovine dvije prikolice za prijevoz čamaca;
 10. Prijedlog Rješenja o formiranju komisije za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-38-10692/14 od 23.05.2014. godine;
 12. Prijedlog Inicijative ministra Ministarstva unutrašnjih poslova za donošenje Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona po Zaključku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-14-8763/14 od 23.04.2014. godine;
 13. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Odluka Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona o konačnom imenovanju direktora, broj: 493/14 od 15.05.2014. godine;

165. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22. i 23.05.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 163. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.05.2014. godine;
 2. Informacija o aktuelnoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona i mjere koje su poduzete u cilju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od stradanja (usmeno);
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknade spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izrade i ovjere diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diploma doktorskog studija, odnosno diploma o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Tešanj,
 12. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantonau 2013. godini i planovi gospodarenja za 2014. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima privremene dodjele lovišta na korištenje za lovnu 2014/2015. godinu;
 14. Mišljenje Ministarstva zdravstva o Inicijativi Općinskog vijeća općine Maglaj za donošenje izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 4/05), sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 15. Mišljenje Ministarstva zdravstva o Inicijativi Općinskog vijeća općine Maglaj za donošenje izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, merdicinskog materijala i lijekova za RVI-paraplegičare („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 4/05), sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 16. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja obilježavanja značajnih datuma iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata- manifestacija “Majski zov slobode”;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca ZDK za finansiranje sedmodnevne rehabilitacije na moru deset slijepih RVI 100% I grupe sa pratiocima;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udrugi nositelja ratnih odličja HVO ZE-DO kantona za sufinansiranje projekta druženja nositelja ratnih odličja HVO sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata ZE-DO kantona za sufinansiranje projekta tradicionalne sportske igre ratnih vojnih invalida HVO sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu na dan 31.12.2013. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zajednici udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja- međudržavni projekat posjete Hrvatske zajednice udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata R Hrvatske;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Izmjena i dopuna Ugovora sa preduzećem „Oracle“ BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona
 25. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju rukovodećeg državnog službenika, Čolaković Đenane, sekretara Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte;
 26. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Zaključci Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 288/14 od 06.05.2014. godine;
  • Informacija o stanju regionalnih cesta na dan 21.05.2014. godine u 11 sati.

163. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.05.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga poslova koji se ne mogu prekidati u slučaju održavanja štrajka;
 2. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Mirovnog vijeća ispred Vlade Zeničko-dobojskog kantona;

164. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.05.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 161. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.04.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 162. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.04.2014. godine;
 3. Prijedlog Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2014-2019. godina, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključenja Sporazuma o refundiranju sredstava Općini Žepče po Odluci Visokog predstavnika;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimalne koncesione naknade za eksploataciju mineralnih resursa u 2014. godini
 7. Bilans energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 8. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za XVI Skupštinu privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče, zakazanu za 15.05.2014. godine;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2014. godine
 10. Osnovni elementi za izradu javnog poziva obavještenja o nabavci za prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014. g;
 11. Plan novčanih tokova Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 12. Plan novčanih tokova Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 13. Plan novčanih tokova Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića, na ime organizacije međunarodnog turnira za mlađe kadete i kadete „Rukomet u srcu“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica na ime plaćanja troškova prijevoza učenika i nastavnika srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Društvu za transport i trgovinu NER–TOURS na ime plaćanja troškova prijevoza učenika i nastavnika osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz matematike;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola “Maglaj ” Maglaj;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju Birdahić Mersudina i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Enver Čolaković”, Zenica iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju Baručija Hazima i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Enver Čolaković”, Zenica iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole;
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Kovači“, Kovači, Zavidovići;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Visokom, na ime pomoći u obnovi devastirane svešteničke kuće, a kao potpora održivom povratku na područje općine Visoko;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Zenici, na ime pomoći u obnovi Sabornog hrama, a kao potpora održivom povratku na područje općine Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Petra i Pavla u Kaknju, na ime pomoći u izgradnji pastoralno kulturnog centra u Kaknju, a kao potpora održivom povratku na područje općine Kakanj;
 24. Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa UN (UNDP) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona u pogledu saradnje u područjima od zajedničkog interesa, sa Perijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine premije za kolektivno osiguranje;
 26. Izvještaj Interresorne radne grupe u pogledu obezbjeđenja naplate potraživanja stambenih kredita;
 27. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Stručne službe Skupštine broj: 01/02-01-9859/14 od 05.05.2014. godine u vezi održavanja javne rasprave o Prijedlogu amandmana CX i CXI na Ustav Federacije BiH;
  • Akt Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, broj: 10-14-5744-1/14 od 28.04.2014. godine, dostava Odluke UO Univerziteta vezana za određivanje visine plaće za rukovodioce Univerziteta;
  • Obavijest Kolegija Skupštine broj: 01-01-8766-4/14 od 29.04.2014. godine povodom zahtjeva za korištenje školske sportske dvorane na Bilimišću u JU Tehnička škola Zenica;
  • Akt Skupštine broj: 01-34-9658/14 od 06.05.2014. godine povodom izjašanjavanja o Izvještaja o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ za 2013. godinu;
  • Stav Kolegija Skupštine broj: 01-01-8766-5/14 od 29.04.2014. godine u vezi dopisa Karate Kluba „Ha Se karate Do“ broj: 14-12-K/2104 od 14.04.2014. godine;
  • Akt Skupštine broj: 01/02-41-12125-6/13 od 29.04.2014. godine, dostava akta općinskog Udruženja građana i članova porodica civilnih žrtava rata Zenica broj: 14/14 od 29.04.2014. godine;
  • Akt općinskog Udruženja građana i članova porodica civilnih žrtava rata Zenica broj: 12/14 od 29.04.2014. godine;
  • Zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za nabavku 2 službena vozila; broj: 18/01-14-49-78-32/14 od 21.04.2014. godine;
  • Pismo HO “Merhamet“ MDDD Regionalni odbor Zenica, broj: 01-170/14 od 15.04.2014. godine;
  • Akt Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH broj: 111/14 od 17.04.2014. godine, vezan za dostavu računa i drugih pismena korisnicima komunalnih usluga;
  • Akt Skupštine ZDK broj: 01-26-9858-1/14 od 08.05.2014. godine kojim se dostavlja Zaključak OV Visoko vezano za bespravnu sječu šuma broj: 01/1-02-219/14 od 30.04.2014. godine;
  • Akt Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama – Sindikalna organizacija Ze-do kantona broj: 01-IV-KO-23/14 od 09.05.2014. godine kojom se traži učešće u pripremi Pravilnika o sistematizaciji;

 

162.sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.04.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 160. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.04.2014. godine;
 2. Prijedlog Rješenja o prestanku dodjeljenog čina „Generalni inspektor policije“ Bečirović Fahrudinu, a radi isteka mandata policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Rješenja o dodjeli čina „Generalni inspektor policije“ Šut Semiru imenovanom na dužnost policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na poziciji „Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu” od strane UNICEF-a za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Teniskom klubu „Čelik“ iz Zenice na ime finansijske pomoći u organizaciji turnira „Zenica open 2014“;
 6. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2014. godine;
 8. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava po općinama iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju termo-mineralne vode sa izvorišta „Banje“, općina Olovo;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva namijenjena za biološku obnovu i unapređenje šuma, tj. za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, obnovu šuma od prirodnih nepogoda, požara i slično;
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravinika o radu Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-2615 od 28.03.2014. godine sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 12. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Općinskog vijeća općine Maglaj za donošenje izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog katnona“ broj: 13/07 i 13/11) sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime pomoći u finansiranju projekta energijske efikasnosti (energetskog audita);
 14. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana za punomoćnika državnog kapitala za XVIII. Skupštinu PD „RMK promet“ d.d. Zenica;
 15. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 16. Program utroška sredstava u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Veterinarski zavod Zenica, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme “, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 17. Program utroška sredstava u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Veterinarski zavod Zenica, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje “, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju.
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, broj: 414/4 od 16.04.2014. godine, o imenovanju direktora JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice vezano za spomenik Papi Ivanu Pavlu II;
 20. Prijedlog Zaključka o stavljanju Van snage Zaključka o odobravanju sredstava karate klubu Ha Se Do” iz Zenice, broj: 02-14-7406/14 od 08.04.2014. godine
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju navčanih sredstava Fejzić Aliji iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak na 5. Shotokan karate šampionat u Prištini
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju navčanih sredstava Bošnjak Nerminu iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak na 5. Shotokan karate šampionat u Prištini;
 23. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Prijedlog za imenovanje predstavnika za listu članova mirovnog vijeća, akt Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice broj: 09-34-8836-1714 od 24.04.2014. godine.
Image
Kontakt forma