Vlada Zeničko-dobojskog kantona

177. sjednica Zeničko-dobojskog kantona održana 14.08.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 176. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.08.2014. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravaju sredstva na ime sufinansiranja nabavke aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon, elektromotornih invalidskih kolica i antidekubitalnih jastuka za potrebe RVI-paraplegičara sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za nabavku ortopedskog pomagala-za RVI 100% I grupe kvadriplegičaru Aganović (Ramo) Muji iz Zenice;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – uplaćena od strane OHR-a-Kancelarije visokog predstavnika Sarajevo za JU Prva osnovna škola Maglaj;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – po osnovu primljenih sredstava tekućeg transfera od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Visoko” Visoko;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU OŠ „Alija Nametak“ Buci, općina Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Hasan Kikić“ Solun, općina Olovo;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola “Hamza Humo” Babino, općina Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na projekat Općine Žepče „Plan izgradnje novih i sanacija oštećenih stambenih objekata na području općine Žepče usljed prirodne nesreće“; (DODATNI ZAKLJUČAK 13-1)
 14. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Stajališta Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 06/02-02-27-9/14, od 21.7.2014 godine o nepostojanju osnova za stavljanje van snage Uredbu o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 4/13) u smislu člana 11. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10);
 15. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Stajališta Ministarstva za pravosuđe i upravu, broj: 06/02-02-27-9/14, od 21.7.2014 godine o nepostojanju osnova za pokretanje inicijative za izmjene Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 13/08,3/10 i 6/12) u smislu člana 11. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona„ broj 7/10);
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu „Crkvice Kamenolom“ kod Zenice, K.O. Crkvice, u općini Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vezano za pokretanje procedure prijema novih policijskih službenika;
 18. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Stručne službe Skupštine-Molba za poduzimanje aktivnosti;
  • Općinskog vijeća Visoko-Zahtjev i Zaključak vijeća.
 19. ZAPISNIK SA 177. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

175. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 31.07.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 173. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana  17.07.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 29. vanredne sjednice Vlade, održane 07.07.2014. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 30. vanredne sjednice Vlade, održane 29.07.2014. godine;
 4. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim primanjima policijskih službenika ZDK;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2014. godinu, za period I-VI mjesec, sa Zaključkom o usvajanju
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na projekat Općine Zenica “Stambeno zbrinjavanje porodica naselja Topčić Polje čiji su stambeni objekti oštećeni i zatrpani riječnim nanosima i poplavama”;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Humanost u svrhu implementacije projekta “Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama” u Zenici za period juli-decembar 2014. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Žabljak Općina Usora u svrhu pomoći za organizaciju 18. Dječijeg glazbenog festival “Mladost protiv ovisnosti”;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavodovići;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju srednjih tržišnih cijena mineralnih resursa u 2014.godini;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Prva osnovna škola Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju “Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini” u svrhu odlaska Ahmetspahić Jana na Balkansku informatičku olimpijadu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tekst Prijedloga Protokola o dopunama Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 16. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Pismo Udruženja taksista Zeničko-dobojskog kantona o inicijativi za izmjenu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prevoza putnika
  • Zahtjev Načelnika Općine Maglaj za dostavu kriterija za pripremu projekata obnove infrastrukture i pomoći stanovništvu pogođenom poplavama i klizištima, broj: 01-49-1258/14 od 21.07.2014. godine;
  • Informacija o stupanju na snagu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.
 17. ZAPISNIK SA 175. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

176. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.08.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana  25.07.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 175. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana  31.07.2014. godine;
 3. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za prvo polugodište 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Zenica na ime sufinansiranja projekta “Stambeno zbrinjavanje porodica naselja Topčić polje čiji su stambeni objekti oštećeni i zatrpani riječnim nanosima i poplavama;
 5. Plan transformacije JU “Dom-porodica” Zenica 2014-2016., kao mjere provedbe dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja FBIH, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Informacija o stanju riječnih korita na području Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera zaštite priobalnog pojasa, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju iste;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete za naglo uginuće životinja u 2014. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime naknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja zaraženih ovaca, goveda, konja i pčelinjih društava;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Prva osnovna škola Maglaj;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana ŠO Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj (Solo Amira);
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana ŠO Gimnazije “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj (Hadžismajlović Aida);
 12. Program utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona na razdjelu 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija “Rekonstrukcija i inavesticiono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava KUD “Željezara” Zenica na ime finansijske pomoći za odlazak na XVIII Međunarodnu smotru duvačkih orkestara i grupa mažoretkinja u Mađarskoj;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samostalnom sindikatu osnovnog odgoja i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine na ime finansijske pomoći za odlazak djece i pratilaca iz poplavljenih područja u Poljsku;
 15. Prijedlog Uredbe o reprezentaciji i poklonima;
 16. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Stav Kolegija Skupštine sa 88. sjednice povodom akta JOB “Unija veterana” Zeničko-dobojskog kantona kojim se dostavljaju zaključci sa vanredne sjednice;
  • Obavijest o stupanju na snagu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećem Ministarstva finansija ZDK, broj: 07/03-01-02-15379/14 od 30.07.2014. godine;
  • Konačni Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.
 17. ZAPISNIK SA 176. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

174. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 25.07.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.07.2014. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka o prihvatanju; (dodatni zaključak 1)
 3. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka (dostavit će se naknadno);
 4. Instrukcija o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ekspertnog tima za izradu Strateškog plana razvoja zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu Kantonalne direkcije za ceste, usklađen sa Zaključkom Vlade broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 7. Program Utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 8. Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014–2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Savezu udruženja penzionera/ umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona sredstva na ime pomoći od značaja za provođenje aktivnosti koje će obezbjediti raspodjelu doniranih sredstava iz Fonda solidarnosti za pomoć penzionerima čija je imovina nastradala u majskim poplavama i klizištima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj u svrhu nabavke nužne uredske opreme;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Softić (Esada) Emiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice dodjelom jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Jusufović (Fikreta) Melisi, djetetu poginulog branioca, broj: 02-14-27031/13 od 19.12.2013. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata Ministarstva za privredu; (dodatni zaključak 1)
 17. Prijedlog Rješenja o o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava u razdjelu 23, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», broj: 02-14-13817/14 od 03.07.2014. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turističkoj zajednici Doboj iz Doboja na ime finansijske podrške za organizaciju 9. Zavičajnog sabora;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih ZDK na ime finansijske pomoći za realizaciju aktivnosti udruženja;
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
 22. Prijedlog Zaključka za praćenje, ažuriranje i dostavu sadržaja za službenu stranicu Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Izvještaj o radu Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora o pružanju usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2014 godini, sa :
 24. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za zaključivanje vansudske nagodbe po presudi Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 063401 12 Ps od 15.05.2014. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za čišćenje korita rijeka Bioštice i Stupčanice, u okviru aktivnosti aktivne odbrane od poplava, odnosno hitnih mjera otklanjanja posljedica od poplava;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Vareš za sanaciju korita Bukovog potoka, u okviru aktivnosti aktivne odbrane od poplava, odnosno hitnih mjera otklanjanja posljedica od poplava;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zenica za djelimičnu sanaciju korita Babine rijeke, rijeke Kočeve i Starinske rijeke, u okviru aktivnosti aktivne odbrane od poplava, odnosno hitnih mjera otklanjanja posljedica od poplava;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Zaključak Nezavisnog odbora za izbor i reviziju broj: 01-04-12672-3/14 od 10.07.2014. godine;
  • Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-14-14270/14 od 15.07.2014. godine;
  • Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova na akt broj: 02-04-8274-1/14 od 02.07.2014. godine;
  • Pismo Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA od 21.07.2014. godine o aktuelnim projektima pomoći za poplave;
  • Protestno pismo Načelnika Općine Maglaj (Skup građana privrednika), broj: 01-49-1208/14-1 od 14.07.2014. godine;
  • Pismo Federalnog ministarstva industrije, energetike i rudarstva u vezi izmirenja obaveza rudnika.
 29. ZAPISNIK SA 174. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

 

 

 

 

 

173. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.07.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 171. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana  03.07.2014. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 28. vanredne sjednice Vlade, održane 07.07.2014. godine;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju; (Nacrt Izvještaja o izvršenoj reviziji-Ured za reviziju FBiH)
 4. Informacija o ostvarenim javnim prilivima za period januar-juni 2014. godine;
 5. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava u operativnim planovima za stvorene obaveze budžetskih korisnika sa 31.03.2014. godine;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-17729/13 od 21.08.2013. godinei broj: 02-14-27342/13 od 24.12.2013. godine;
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-19791/13 od 19.09.2013. godinei broj: 02-14-27343/13 od 24.12.2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-22141/13 od 23.10.2013. godine i broj: 02-14-27344/13 od 24.12.2013. godine
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima sa posebnog ESCROW računa, broj: 02-14-24740/13 od 21.11.2013. godine i broj: 02-14-27345/13 od 24.12.2013. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Oracle“ BH d.o.o. Sarajevo o pružanju usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu poslovanja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Inicijativa Udruženja privrednika - Biznis centar Jelah-Tešanj za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na promet nekretninama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13), sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Inicijativa Udruženja/Udruge društava za leasing u Bosni Hercegovini za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na promet nekretninama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13), sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u 2013/2014. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruzi “Prijatelji KŠC Sv. Pavao” iz Zenice na ime pomoći za odlazak učenika Abramušić Luke na Svjetsku znanstvenu konferenciju u Izrael;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida ZDK na ime finansijske pomoći za kalendar takmičenja i program rada za 2014. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Škrbić Ajli iz Zenice na ime pomoći za odlazak na stručnu akademiju u Grčku;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava IVZ u Bosni i Hercegovini - Uredu muftije zeničkog iz Zenice na ime finansijske podrške za realizaciju vjersko-kulturne manifestacije “Lastavica 2014”;
 19. Zaključak o dopuni Zaključka o uslovima i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona broj: 02-27-5745/14 od 19.03.2014. godine;
 20. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za provedbu postupka dugoročnog kreditnog zaduženja ZDK u 2014. godini;
 21. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Vlade Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora između Investiciono-komercijalne banke DD Zenica i Zeničko-dobojskog kantona o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu;
 22. Zaključak o privremenom deponovanju sredstava na poseban izdvojeni račun Investiciono-komercijalne banke DD Zenica do konačnog vraćanja sredstava po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju po transakcijskom računu;
 23. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Nacrt Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, Ureda za reviziju institucija FBiH,
  • Akt Ureda Premijera Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-44-10210-1/14 od 14.07.2014. godine kojim se traži interventno djelovanje po Urgenciji Načelnika Općine Maglaj od 08.07.2014. godine;
  • Pismo upozorenje Kantonalne bolnice Zenica o mogućoj blokadi rada prouzrokovanom izvršnim presudama, broj: 20/1-5472 od 11.07.2014. godine;
 24. ZAPISNIK SA 173. SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

172. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.07.2014.godine

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 170. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.06.2014. godine;
 2. Program utroška budžetskih sredstava u 2014. godini, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Prijedlog Odluke o odobravaju finansijskih sredstva Općini Olovo na ime troškova izrade Studije opravdanosti projekta „Banjsko-rekreativni centar Aquaterm“ Olovo;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o proširenom obimu prava iz zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, Ministarstva za boračka pitanja;
 5. Prijedlog Uredbe o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskim lječilištima;
 6. Prijedlog Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica;
 7. Prijedlog Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica;
 8. Prijedlog Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica;
 9. Prijedlog Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica;
 10. Prijedlog Uredbe o dodjeli kredita za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica;
 11. Prijedlog Uredbe o naknadi troškova dženaze/sahranje branilaca i članova njihovih porodica;
 12. Prijedlog Uredbe o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika;
 13. Prijedlog Uredbe o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja;
 14. Prijedlog Uredbe o sufinansiranju sportskih aktivnosti ratnih vojnih invalida;
 15. Prijedlog Odluke o finansiranju rada Kantonalnih udruženja branilaca i članova njihovih porodica;
 16. Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o izmjeni Uredbe o dopuni Uredbe o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“ Jablanica;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola “Kulin ban” Tešanjka;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola„Safvet-beg Bašagić“, Visoko;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica;
 24. Prijedlog Zaključka o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti JP Šumsko privredno društvo ZDK doo Zavidovići;
 26. Prijedlog Zaključka o pokretanju Inicijative za dodatno dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2014. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministrici Ministarstva finansija za zaključivanje Izmjena i dopuna Ugovora o uslugama funkcionalne podrške trezorskom sistemu poslovanja sa “Oracle” BH d.o.o. Sarajevo;
 28. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa korištenja sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za otkup poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o izuzeću Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od postupanja po Zaključku Vlade broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014. godine;
 30. Prijedlog Zaključka o izuzimanju iz plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2014. godine, Ministarstva zdravstva;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva JU Kantonalna bolnica Zenica za refundaciju troškova finansiranja nabavljene opreme od firme “Siemens”d.o.o. Sarajevo;
 32. Prijedlog Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata, Ministarstva za privredu.
 33. Upoznavanje članova Vlade sa aktom;
  • Zaključak općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-1566/14 od 26.06.2014. godine;
  • Akt Kantonalne direkcije robnih rezervi broj: 17-44-10210-44-3/14 od 07.07.2014. godine.
 34. ZAPISNIK SA 172.SJEDNICE VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Image
Kontakt forma